پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت


پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

مناسب رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد

 

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماریزای متداول در انسان و دام است که طیف وسیعی از بیماریها را ایجاد میکند و آنزیم کوآگولاز از عوامل مهم بیماریزای این باکتری می باشد. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی ژن کد کننده این آنزیم (coa) یکی از روش های مولکولی تعیین تیپ جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در این مطالعه 30 جدایه بالینی استافیلوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های مختلف مثل ادرار، پوست و خون در رشت مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین تیپ کوآگولاز منطقه بسیار متغیر ژن این آنزیم در واکنش PCRتکثیر وسپس مورد هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم اندونوکلئاز محدودگر AluIقرار گرفت و تنوع طول قطعات هضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در واکنش PCRدو نوع محصول ( به طول های 680 و 750 جفت باز) و شش الگوی مختلف RFLP (280+400, 280+470،340+340 و عدم هضم قطعه 750 جفت بازی) بدست آمد. نتایج بیانگر تنوع ژن کوآگولاز در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس در منطقه می باشد و الگوی PCR-RFLP280+400 جفت بازی الگوی غالب بوده است


خرید و دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت


پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

مناسب رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد

 

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماریزای متداول در انسان و دام است که طیف وسیعی از بیماریها را ایجاد میکند و آنزیم کوآگولاز از عوامل مهم بیماریزای این باکتری می باشد. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی ژن کد کننده این آنزیم (coa) یکی از روش های مولکولی تعیین تیپ جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در این مطالعه 30 جدایه بالینی استافیلوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های مختلف مثل ادرار، پوست و خون در رشت مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین تیپ کوآگولاز منطقه بسیار متغیر ژن این آنزیم در واکنش PCRتکثیر وسپس مورد هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم اندونوکلئاز محدودگر AluIقرار گرفت و تنوع طول قطعات هضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در واکنش PCRدو نوع محصول ( به طول های 680 و 750 جفت باز) و شش الگوی مختلف RFLP (280+400, 280+470،340+340 و عدم هضم قطعه 750 جفت بازی) بدست آمد. نتایج بیانگر تنوع ژن کوآگولاز در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس در منطقه می باشد و الگوی PCR-RFLP280+400 جفت بازی الگوی غالب بوده است


خرید و دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

پایان نامه ارشد توسعه يك مدل بهينه سازي امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا در محيط فازيچكيده

در برنامه ريزي توليد پيشرفته نگاه فرآيندي به توليد نقش با اهميتي دارد. يكي از اين فرآيندهاي پر كاربرد در مقوله برنامه ريزي و تصميم گيري بهينه توليد فرآيند امتزاج ميباشد. مدل مذكور تنها هزينه تأمين را معيار تصميم گيري در انتخاب مواد ورودي به فرآيند ميداند و كيفيت محصول خروجي از فرآيند را مد نظر قرار نميدهد. بيشتر فرآيندهاي توليدي از جمله فرآيند امتزاج در شرايط واقعي تحت تأثير فاكتورها و عوامل خارجي و محيطي غير قابل كنترل قرار داشته كه باعث فاصله گرفتن مشخصه- هاي كيفي فرآيند از نقاط ايدهال ميشوند. در اين تحقيق وجود فاكتورهاي اختلال جهت نزديك شدن مشخصه هاي كيفي به نقاط بهينه مد نظر قرار B F گرفته و ميزان نوسانات بوجود آمده در مقادير مشخصه هاي كيفي كه ناشي از تأثير فاكتورهاي اختلال2 3 بر فرآيند ميباشند به حداقل ميرسد. همچنين با در نظر گرفتن برخي از مشخصه هاي كيفي به صورت متغير زباني و شرايط محيط فازي قابليت مدل ارائه شده به شكل چشمگيري افزايش مييابد. در طول اين تحقيق اين موارد مدنظر قرار گرفته و يك مدل بهينه سازي توسعه يافته امتزاج در قالب يك مدل برنامه ريزي غير خطي چند هدفه ارائه ميگردد.از نتايج عمده و كلي اين تحقيق ميتوان به دو مورد اشاره نمود. اول ايجاد يك ساختار مناسب جهت پوشش محدوديتهاي موجود در مدل رياضي امتزاج در برخورد با شرايط واقعي محيط فرآيندها و دوم پوشش برخي از محدوديتهاي تكنيكهاي مهندسي كيفيت از جمله بهينه سازي چندين شاخص كيفي به صورت همزمان و در نظر گرفتن محدوديتهاي سيستمي در انتخاب پارامترهاي ورودي فرآيند. همچنين نحوه كاربرد مدل ارائه شده در اين تحقيق در قالب يك مطالعه موردي براي فرآيند توليد آسفالت نشان داده شده است.

واژگان كليدي : مدل بهينه سازي- فرآيند امتزاج- طراحي اثرزدا - محيط فازي

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 120 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه 
تعريف مسأله و بيان سوالهاي اصلي تحقيق 
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقيق.
پرسشهاي تحقيق .
كاربردهاي تحقيق 
تعريف واژههاي پژوهش 
خلاصه 
فصل دوم: مروري بر پيشينه پژوهش و ادبيات موضوع
مقدمه
 برخي تعاريف مورد استفاده در تحقيق
مدل برنامه ريزي امتزاج
منطق فازي 
رگرسيون چند متغيره خطي 
طراحي آزمايشات.
 طراحي اثرزدا: يك روش پيشرفته مهندسي كيفيت 
نگاهي به تاريخچه طراحي اثرزدا 
كيفيت 
عناصر هزينه 
 ابزار مورد استفاده در طراحي اثرزدا 
كاربردها و مزاياي طراحي اثرزدا
مراحل طراحي اثرزدا 
طبقه بندي پارامترها.
بهينه سازي طراحي محصول و فرايند 
 مسئله طراحي مهندسي 
نقش طراحي اثرزدا براي توليد محصول 
تابع زيان كيفي
تغيير تلرانسهاي مهندسي .
تابع زيان كيفي درجه 2
 انواع مختلف تابع زيان درجه 2
 زيان كيفي متوسط 
استفاده از غيرخطي بودن 
محدوديتهاي مدل بهينه سازي امتزاج ساده و برخي تكنيكهاي مهندسي كيفيت
پيشينه پژوهش 
خلاصه 
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 
روش پژوهش 
 روش و ابزار گردآوري اطلاعات. 
 جامعه آماري، تعداد نمونه، روش نمونه گيري و تحليل اطلاعات .
 مكان پژوهش 
توسعه مدل بهينه سازي امتزاج .
استفاده از طراحي اثرزدا در تشكيل توابع هدف مدل.
محدوديتهاي مدل
ساختار توسعه يافته مدل امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا 
 اولويت دهي به مشخه هاي كيفي
مزاياي مدل امتزاج توسعه يافته ..
ورود شرايط فازي به مدل.
مراحل اجرايي پژوهش 
خلاصه .
فصل چهارم: مطالعه موردي و تجزيه و تحليل يافته ها
مقدمه 
شرح مختصر از فرايند توليد آسفالت .
 تعريف پارامترهاي تشكيل دهنده مدل امتزاج آسفالت 
فاكتورهاي ورودي
 محدوديتهاي سيستمي فرايند
مشخصه هاي كيفي فرايند 
 محاسبه
محاسبه تابع
مجموعه توابع هدف
مجموعه محدوديتهاي مدل امتزاج آسفالت
 محاسبه اوزان اختصاص يافته به توابع هدف
ورود مدل به نرم افزار، حل مدل و تحليل نتايج 
خلاصه
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها 
خلاصه پژوهش 
نوآوري پژوهش در مقايسه با تحقيقات قبلي 
نتايج .
 محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادها براي پژوهشهاي آينده
فهرست منابع 
يوست 


خرید و دانلود پایان نامه ارشد توسعه يك مدل بهينه سازي امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا در محيط فازي

پایان نامه ارشد مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی – حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیکچکیده
پیاده روی یکی از امور اجتناب ناپذیر در فعالیت های روزمره محسوب می شود به گونه ای که
مطالعات بسیار گسترده ای در خصوص بهسازی معابر جهت پیاده روی پویا و ایمن به عمل آمده
است.از آنجایی که تمامی اقشار جامعه اعم از افراد سالم و معلول از پیاده رو استفاده مینمایند، لازم
است طراحی آن به نحوی صورت پذیرد تا استفاده ی آسان از آن برای همه میسر باشد.با توجه به
شرایط ویژه افراد معلول،مناسب سازی در معابر شهری باید با ارجحیت حرکت پیاده بر سواره یا به
بیان دیگر با محوریت انسان )انسان محوری( صورت پذیرد.
برای درک بهتر لازم است تعریفی از معلولیت و چرایی لزوم ساماندهی معابر ارائه گردد.معلولیت
به ناتوانی جسمی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های روزمره براثر نقص جسمی یا ذهنی اطلاق
می گردد.این نقیصه باعث اختلال در ایجاد رابطه ی صحیح بین فرد و محیط می شود . اگرچه
فعالیت های صورت گرفته تا کنون لازم و مفید بوده اما کافی به نظر نمی رسد،شاهد این مدعی هم
این است که اغلب پیمایشی ساده برای افراد، به ویژه معلولین در بسیاری از معابر شهر مقدور نمی
باشد.
هدف مدیریت شهری این است که یک فرد معلول ویا یک کم توان جسمی بتواند بدون نیاز به
شخص دیگر وارد فضای شهر شده و به رفع نیازها و انجام امور روزمره بپردازد.دست یافتن به این
ایده آل با پشتوانه عمل به فاز مطالعاتی صورت گرفته و اختصاص بودجه خاص در این زمینه و
قدری دلسوزی و پشتکار امکان پذیراست و حضور به تنهایی معلول در جامعه چندان هم دور از
دسترس نیست.
ایجاد فضای امن جهت تردد و افزایش ایمنی تردد قشر کم توان جسمی جامعه ، افزایش سلامت
جسمی و روحی جامعه ی آینده را در بر خواهد داشت.
از آنجایی که اقدام به هر فعالیتی بدون مطالعه و شناخت قبلی مضرات و صدمات زیادی را در بر
خواهد داشت ،لازم است با مطالعه دقیق،ابتدا وضعیت موجود رابررسی کرده ،نواقص را شناسایی
نموده وبرای رفع آنها راهکار مناسب پیشنهاد داد. برای جلوگیری از صرف وقت و هزینه بیجا لازم
است که ابتدا بررسی نمود که در این رابطه در جوامع دیگر چه اقدامات مفید و موثری صورت
پذیرفته است،پرداختن به این موضوع ضروری است که آیا تجربیات آنها در کشور ما قابل اجراست
یا خیر.بنابراین می توان با بومی سازی تجارب دیگران و بهره گیری از سابقه اجرایی خود دراین
زمینه ،شرایط را طوری فراهم نمود که با صرف بودجه ای کمتر اما با پشتوانه ی مطالعاتی قوی تر،
بستر را طوری فراهم کنیم که ایمنی و رفاه پیاده به ویژه معلول و کم توان جسمی حاصل گردد.
دغدغه تدوین این رساله " مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی –
حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیک"می باشد.

مقدمه
در کشور های مختلف دنیا با توجه به اهمیت مناسب سازی معابر جهت معلوولین وناتوانوان از
دهه هفتاد میلادی به بعد مناسب سازی اماکن عمومی و هماهنوگ سوازی آن بوا نیازهوای معلوولین
وناتوانان خصوصا معلولین جسمی و حرکتی مورد توجه و دستور کار قرار گرفت.
ایجاد فضای امن جهت تردد و افزایش ایمنی تردد قشر کم توان جامعه ،افزایش سلامت جسومی و
روحی جامعه آینده را در بر خواهد داشت و موجبات رشود و بالنودگی جامعوه در سوال هوای آتوی
خواهد شد.
با توجه به اهمیت جابجائی قشر کم توان در سطح شهر ،نقش مدیریت شهری در زمینوه حمول و
نقل ایمن،بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
با توجه به مطالعات انجام شده در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته در سطح جهان ،توجه
به قشر کم توان در حمل و نقل عمومی،شهری و برون شهری حائز اهمیت می باشد.
در تحلیل و برنامه ریزی در حوزه حمل و نقل عمومی ارائه راهکار جهت تامین محیطوی امون بوه
منظور تردد این قشر بدون وابستگی به دیگران جهت ایجاد روحیوه استقلال،صورفه جووئی در زموان
اقشار دیگر جامعه وکاهش هزینه های جانبی بسیار مقوله مهم و چالش برانگیزی قلمداد شده کوه د ر
کشور ما به این مهم کمتر توجه شده است.
پیاده روی یکی از امور اجتناب ناپذیردر فعالیوت هوای روزموره محسووب شوده بوه گونوه ای کوه
مطالعات بسیار گسترده در خصوص بهسازی معابر جهت پیاده روی پویا و ایمن به عمل آمده است.
در سال های اخیر توجه ویژه ای به جداسازی و ایمنی معابر پیاده از سایر گذر گواه هوای عموومی
مانند سواره رو،مسیر های دوچرخه و... شده است.
طراحی پیاده رو جهت عبور عابرین پیاده به صورت ایمن و سریع همانند طراحی سواره رو ها می
باشد،همانگونه که حرکت سریع و ایمن خودروها در سواره رو حائز اهمیت اسوت حرکوت ایمون و
سریع عابرین پیاده در الویت طراحی قرار دارد.
با توجه به روند رو به رشد جمعیت اقشار کم توان در کشور ایران اهمیت به طراحی مناسب 

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 154

 

 

فهرست مطالب
فصل 1مقدمه ..................................................................................................................... 1
-1-1 مقدمه .................................................................................................................................. 1
-2-1 تعاریف، اصول و مبانی نظری ............................................................................................. 5
-1-2-1 معلولین جسمی-حرکتی ................................................................................................ 5
-2-2-1 کم توان ........................................................................................................................... 5
-3-2-1 مناسب سازی ................................................................................................................... 5
-4-2-1 استقلال فردی ................................................................................................................. 6
-5-2-1 تجهیزات شهری ............................................................................................................. 6
-3-1 ابعاد فیزیکی افراد معلول ..................................................................................................... 6
-4-1 بررسی آماری ..................................................................................................................... 7
-1-4-1 انواع معلولیت موجود در جامعه ..................................................................................... 7
-2-4-1 شناسایی نیازهای مرتبط با هر گروه از معلولین در سیستم حمل و نقل ......................... 9
-3-4-1 شناسایی سازمان های مرتبط با معلولین و جانبازان ...................................................... 11
-5-1 مروری بر سابقه موضوع ................................................................................................... 12
-1-5-1 ایالات متحده آمریکا ..................................................................................................... 12
-2-5-1 فرانسه ............................................................................................................................ 14
-1-2-5-1 تاکسی های پاریس ؛ گران اما مجهز برای معلولان .................................................. 14
-2-2-5-1 متروی پاریس ؛ قدیمی اما در حال مناسب سازی ................................................... 15
-3-2-5-1 اتوبوسرانی پاریس ؛ 71 درصد مناسب برای معلولان .............................................. 17
-4-2-5-1 تراموای پاریس؛ راحت و ساده برای معلولان ........................................................... 17
فصل 2مروری بر منابع ...................................................................................................... 22
-1-2 مقدمه ................................................................................................................................ 21
-2-2 مروری بر ادبیات موضوع ................................................................................................. 21
-3-2 پیاده رو ............................................................................................................................. 22
-1-3-2 مسیرهای عابر پیاده جهت معلولین وکم توانان ............................................................. 23
-4-2 نیازهای اصلی پیاده ها ...................................................................................................... 25
7
-1-4-2 پیوستگی ....................................................................................................................... 25
-2-4-2 کوتاهی ........................................................................................................................ 26
-3-4-2 زیبایی ........................................................................................................................... 26
-4-4-2 ایمنی ............................................................................................................................ 27
-5-4-2 راحتی ........................................................................................................................... 22
-5-2 شبکه پیاده روی و فضاهای شهری ................................................................................... 29
-1-5-2 گذرگاههای عرضی پیاده .............................................................................................. 31
-2-5-2 علائم گذرگاه عرضی در پیاده رو .................................................................................. 32
-1-2-5-2 گذرگاه به شیوه جزیره جان پناه .............................................................................. 32
-2-2-5-2 گذرگاه به شیوه طرح های آرام سازی ترافیک ......................................................... 33
-3-2-5-2 گذرگاه گورخری ..................................................................................................... 34
-4-2-5-2 گذرگاه پلیکان .......................................................................................................... 34
-5-2-5-2 گذرگاه پافن ............................................................................................................. 34
-6-2-5-2 گذرگاه توکان ........................................................................................................... 35
-7-2-5-2 گذرگاه منقسم .......................................................................................................... 35
-2-2-5-2 گذرگاه به شیوه سایر کنترل کننده های چراغ دار .................................................... 35
-3-5-2 سرعتکاه در گذرگاه عرضی .......................................................................................... 36
-6-2 چراغ مخصوص عابرپیاده مجهز به تسهیلات موردنیاز معلولین ........................................ 36
-7-2 پل های عابر پیاده ............................................................................................................. 32
-1-7-2 پل عابر پیاده در ایران؛ کارایی و ناکارایی ..................................................................... 41
-2-7-2 لزوم ساماندهی ............................................................................................................ 41
-2-2 قوانین در مسیر پیاده روهای معلولین ................................................................................ 41
-1-2-2 ضوابط، آیین نامه ها و استانداردها ................................................................................ 41
-2-2-2 ضوابط و مقررات موجود ............................................................................................. 42
-1-2-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان ....................................................................... 42
-2-2-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان درتقاطع ......................................................... 44
-3-2-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان در برخورد با موانع ........................................ 46
-3-2-2 طرح های پیاده روی .................................................................................................... 46
8
-1-3-2-2 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان درتقاطع های کونیک دار ............................... 47
-2-3-2-2 طرح مسیر ویژه نابینایان در برخورد با پله ............................................................... 47
-3-3-2-2 هم سطح سازی در اختلاف سطح بین پیاده رو و سواره رو .................................... 42
-4-2-2 مشخصات پیاده راه جهت معلولین ............................................................................... 42
-5-2-2 سطوح کف و سطح زمین ............................................................................................. 49
-6-2-2 پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو موجود ........................................................ 51
-7-2-2 رمپ جداول ................................................................................................................. 55
-2-2-2 نرده های ایمنی ............................................................................................................. 56
-9-2-2 محل خط کشی های عابر پیاده ..................................................................................... 57
-11-2-2 توقفگاه ها .................................................................................................................. 57
-11-2-2 محل عبور عابر پیاده در سواره رو ............................................................................. 52
-12-2-2 مشخصات امکانات ، علائم و تابلوهای ترافیکی ........................................................ 59
-9-2 ضوابط توصیه ای مناسب سازی محیط شهری موجود برای افراد معلول ......................... 61
-11-2 تسهیلات حمل و نقل برای معلولین ............................................................................... 65
-1-11-2 ایستگاه های اتوبوس .................................................................................................. 67
-2-11-2 ون ویژه معلولین ........................................................................................................ 71
-3-11-2 صندلی های گردان ...................................................................................................... 72
-4-11-2 فضاهای پارک کردن ................................................................................................... 72
-5-11-2 پلاک ویژه معلولین ..................................................................................................... 75
-6-11-2 خودروی ویژه معلولین .............................................................................................. 76
-11-2 سطوح و شیب های متقاطع ............................................................................................ 77
-1-11-2 مشخصات شیب و بالارفتن ........................................................................................ 79
-12-2 عناصر موجود در پیاده راه .............................................................................................. 21
-1-12-2 سطوح روشنایی ......................................................................................................... 21
-2-12-2 تلفن عمومی ............................................................................................................... 21
-3-12-2 صندوق پست ............................................................................................................. 22
-4-12-2 آبخوری و آبسرد کن .................................................................................................. 23
-1-4-12-2 چشمه های آبخوری .............................................................................................. 24
9
-13-2 نتیجه گیری ...................................................................................................................... 26
فصل 3 روش تحقيق ......................................................................................................... 02
-1-3 مقدمه ................................................................................................................................ 91
-2-3 نمونه گیری خوشه ای ...................................................................................................... 92
-1-2-3 علت انتخاب روش تحقیق آماری و روش تحقیق میدانی ............................................ 93
-2-2-3 تشریح کامل روش تحقیق ............................................................................................ 94
-1-2-2-3 تهیه بروشور و جمع آوری نظرات .......................................................................... 94
-3 تحلیل اطلاعات آماری ................................................................................................ 96 -2-3
-3-3 نتایج و تفسیر آنها ............................................................................................................. 97
-1-3-3 انتخاب ......................................................................................................................... 97
-1-1-3-3 محدوده سن ............................................................................................................. 97
-4-3 سفرهای تکراری ............................................................................................................... 92
-1-4-3 انواع سفرهای تکراری ................................................................................................ 92
فصل 4 بررسی مقایسه ای)موضعی( .............................................................................. 121
-1-4 ایستگاه های اتوبوس ....................................................................................................... 116
-2-4 انگلستان .......................................................................................................................... 116
-1-2-4 مشخصات عمومی ..................................................................................................... 116
-2-2-4 سکوها ........................................................................................................................ 117
-3-2-4 سرپناه ها ..................................................................................................................... 117
-4-2-4 تابلوی ایستگاه ها ........................................................................................................ 112
-5-2-4 صندلی ها .................................................................................................................... 112
-6-2-4 جدول زمانبندی ......................................................................................................... 112
-3-4 ایالات متحده آمریکا ....................................................................................................... 112
-4-4 ایران ................................................................................................................................ 119
-1-4-4 سکوی ایستگاه ها ...................................................................................................... 119
-2-4-4 کفسازی در محل ایستگاهها ....................................................................................... 111
-3-4-4 سرپناه ها ..................................................................................................................... 111
01
-4-4-4 تابلوی ایستگاه ها ........................................................................................................ 111
-5-4-4 صندلی ها .................................................................................................................... 111
-6-4-4 جدول زمانبندی ......................................................................................................... 112
-7-4-4 ایستگاه ها .................................................................................................................... 112
-5-4 پارکینگ های حاشیه خیابان ............................................................................................ 114
-1-5-4 انگلستان ..................................................................................................................... 114
-1-1-5-4 مشخصات پارکینگ مناسب برای معلولین ............................................................. 114
-2-1-5-4 سرانه پارکینگ های ویژه معلولین ......................................................................... 115
-2-5-4 ایالات متحده آمریکا .................................................................................................. 116
-1-2-5-4 پارکینگ ها .............................................................................................................. 116
-3-5-4 ایران ........................................................................................................................... 116
-1-3-5-4 عرضه پارکینگ های حاشیه ای ............................................................................... 121
-6-4 بودجه و منابع تامین مالی کشورهای مورد بررسی ......................................................... 122
-1-6-4 جمع بندی اقدامات سایر کشورها ............................................................................... 124
-7-4 بودجه و برآورد هزینه های ایران .................................................................................... 129
فصل 1جمع بندی و پيشنهادها ........................................................................................ 133
-1-5 مقدمه .............................................................................................................................. 134
-2-5 جمع بندی کلی ........................................................................................................... 135
-3-5 معلولین نابینا و کم بینا ................................................................................................. 139
-4-5 معلولین ناشنوا و کم شنوا ............................................................................................. 141
-5-5 ضوابط کلی پیشنهادی برای طراحی مسیرهای پیاده .................................................... 141
-6-5 انواع طرح ها و سیاست ها ......................................................................................... 143
-1-6-5 طرحها و سیاستهای بلند مدت ............................................................................... 143
-2-7-5 طرح ها و برنامه های میان مدت ............................................................................ 144
-3-7-5 طرحها و برنامه های ضربتی کوتاه مدت ............................................................... 145
مراجع ........................................................................................................................ 141


خرید و دانلود پایان نامه ارشد مناسب سازی معابر پیاده ی شهری جهت تردد معلولین جسمی – حرکتی و افراد کم توان جسمی بر مبنای شاهراه های مهندسی ترافیک

پایان نامه ارشد تبیین الگوي ابعاد مدیریت اسلامی با تاکید بر بعد فلسفی تربیتی از منظر نهج البلاغهچکیده
این پژوهش با هدف بررسی تبیین الگوي ابعاد مدیریت اسلامی با تاکید بر بعد فلسفی -تربیتی از
منظر نهج البلاغه صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی بوده، روش جمع آوري اطلاعات
در این تحقیق، فن کتابخانه اي با استفاده از فیش برداري از اسناد و مدارك است . در این پژوهش
اسناد و مدارك نوشتاري مربوط به موضوع از جمله کتابها، پایان نامههاي نوشته شده درباره مدیریت
اسلامی، مقالات ونشریات منابع و ابزار مهم کسب اطلاعات می باشند. بررسی اطلاعات گردآوري
شده از نوع روش تحلیل محتوا بود. تحلیل اطلاعات نشان می دهد: اصول فلسفی مدیریت اسلامی از
منظر نهج البلاغه عبارتند از: امانت بودن مسؤولیت و مدیریت، ارزش ابزاري حکومت و مدیریت ،
نگرش اخلاقی به مدیریت، سلسله مراتب و مشارکت در مسؤولیت ها، مسؤولیت .... اصول تربیتی
مدیریت اسلامی از منظر نهج البلاغه عبارتن د از:جنبه هدایتی ،جنبه عقلانی ،جنبه معنوي ،جنبه
اجتماعی،کارکردهاي فلسفی-تربیتی مدیریت اسلامی از منظر نهج البلاغه عبارتند از:صبر و
تحمل ،صداقت ، امانتداري ، آگاهی و تخصص ، پرهیزگاري ، عدالت ، دوري از بدرفتاري ، مهربانی ،
برخورد منصفانه با فرودستان ،ویژگی هاي فلسفی -تربیتی مدیریت از منظر نهج البلاغه عبارتن د
از:الف) معیارهاي تخصصی: علم و دانش،تجربه کاري،حسن تدبیر،سعه صدر،شایستگی و
کفایت،نظم و انضباط،حسن سابقه .... ب) معیارهاي ارزشی : سخاوت،وفاداري،تواضع و
فروتنی،تسلط بر خشم،عدالت و انصاف، ج) معیارهاي مکتبی: تقوي،امید به پاداش الهی داشتن و
بیمناك از عذاب او بودن،اطاعت از اوامر خدا و یاري کردن او،سبک هاي فلسفی -تربیتی مدیریت
اسلامی از منظر نهج البلاغه عبارتند از:توجه اندك به کار، توجه اندك به کارمند (ربع اول ) ،توجه
اندك به کار، توجه زیاد به کارمند (ربع سوم) ،توجه زیاد به کار، توجه زیاد به کارمند (ربع چهارم )
،توجه زیاد به کار، توجه اندك به کارمند (ربع دوم)
کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، فلسفی-تربیتی، نهج البلاغه

مقدمه
مدیریت از اصول مهم زندگی فردي و اجتماعی آدمیان است، به گونه اي که اگر مدیریت صحیح بر
زندگی انسان حاکم نباشد سرمایه هایی که وجود دارد تباه خواهد شد و استعدادها شکوفا نخواهد
گردید و با از بین رفتن سرمایه ها و شکوفا نشدن استعدادها فرد و جامعه دچار انحطاط می ش ود در
حالی که اگر مدیریت صحیح و کارآمد بر جامعه حاکم باشد استعدادها شکوفا و سرمایه هاي مادي و
معنوي و انسانی در جهت رشد و تکامل و توسعه همه جانبه به جریان خواهد افتاد و در نتیجه به
ابداع و ابتکار و نوآوري دست خواهد یافت.
کسی می تواند مدیري کارآمد و خلّاق و شکوفا کننده استعدادها باشد که داراي سه ویژگی تعهد و
تخصص و تجربه باشد و اگر مدیري فاقد هر یک از این ویژگی ها باشد مدیر موفقی نخواهد بود.
در تعالیم اسلامی نیز به شرائط مدیر توجه خاص مبذول داشته و هم الگوهایی را معرفی کرده تا
کسانی که می خواهند مدیریت جامعه را برعهده بگیرند ضمن برخورداري از آن شرائط از الگوهاي
الهی پیروي نمایند. الگو هایی که اسلام به ما معرفی می کند تربیت شده الهی هستند تا به بهترین
شکل ممکن به هدایت جامعه بپردازند.
این پژوهش در نظر دارد به بررسی ابعاد مدیریت اسلامی با تاکید بر بعد فلسفی-تربیتی از منظر نهج
البلاغه بپردازد.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  گروه:علوم تربیتی

فرمت پایان نامه :pdf

تعداد صفحات : 243

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده .....................................................................................................................................................
فصل اول ............................................................................................................................................... 2
فصل دوم . ........................................................................................................................................... 13
ادبیات و پیشینه پژوهش . .................................................................................................................... 13
مقدمه . ................................................................................................................................................. 14
بخش دوم ........................................................................................................................................... 75
مدیریت از دیدگاه حضرت علی(ع) . .................................................................................................. 75
فصل سوم........................................................................................................................................ 152
تجزیه و تحلیل اطلاعات . ................................................................................................................. 155
ارزش ابزاري حکومت و مدیریت ................................................................................................... 174
نگرش اخلاقی به مدیریت ............................................................................................................... 174
سلسله مراتب و مشارکت در مسؤولیت ها........................................................................................ 174
مسؤولیت؛ فرصتی اخلاقی و معنوي ................................................................................................ 174
عمران و آبادانی در کنار وظایف فرهنگی ........................................................................................ 174
ضرورت استفاده از تجارب تاریخی در مدیریت ............................................................................. 174
نگرش مثبت و کرامت مدار به انسان ها ............................................................................................ 174
ویژگی هاي نظام تربیتی در نهج البلاغه . ............................................................................................. 185
جنبه هدایتی ..................................................................................................................................... 185
جنبه عقلانی ..................................................................................................................................... 185
جنبه معنوي ...................................................................................................................................... 185
3 . امانتداري . .................................................................................................................................... 186
19 . رفتار ملایم ............................................................................................................................... 192
20 . انتقادپذیري . .............................................................................................................................. 193
22 . تشویق و تنبیه . .......................................................................................................................... 194
صبر و تحمل .................................................................................................................................... 197
آگاهی و تخصص . ............................................................................................................................ 197
پرهیزگاري . ....................................................................................................................................... 197
دوري از بدرفتاري . ........................................................................................................................... 197
توجه به وضع معیشتی کارکنان ........................................................................................................ 197
مصمم بودن در اجرا ......................................................................................................................... 197
برنامه ریزي . ....................................................................................................................................... 231
سازمان دهی . ...................................................................................................................................... 231
هماهنگی .......................................................................................................................................... 231
نظارت .............................................................................................................................................. 231
ارزش یابی ......................................................................................................................................... 231
فصل پنجم....................................................................................................................................... 232
کمبود کتب و محدود بودن منابع موجود فقط به نهج البلاغه .......................................................... 240
کمبود تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق از نهج البلاغه ........................................... 240
نداشتن اطلاعات کافی برخی از متخصصان علوم دینی درباره ي موضوع تحقیق . .......................... 240
رضاییان، علی ( 1382 ) ، " اصول مدیریت"، تهران، انتشارات سمت. ............................................. 245


خرید و دانلود پایان نامه ارشد تبیین الگوي ابعاد مدیریت اسلامی با تاکید بر بعد فلسفی تربیتی از منظر نهج البلاغه

پایان نامه ارشد ارزیابی و تحلیل فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و روسازی آسفالتیچکیده
يكی از عمده مشكفم اساسی راه ها و شبكه های بزرگراهی و محوطه های صنعتی در کشور ما تخريب
و تعويضهای متوالی آسفالت میباشد که منجر به خسارات مالی کلان و کاهش ايمنی سفر شده است.
امروزه در راستای کاهش چنین مشکلاتی در کشورهای توسعه يافته روسازی های بتنی جايگزين
سیستم روسازی آسفالتی شده اند. روسازی بتنی به دلیل مقاومت فشاری بالا کاهش مبرام زيست
محیطی همچون عدم استفاده از مواد هیدروکربنی و به کار گیری سیمان که امروزه تولید ان وهی در
کشورمان داراست در کنار بسیاری از مزايای فنی ديگر و اقتصادی می تواند جايگزين مناس ی برای
روسازی آسفالتی به منظور کاهش مبرام اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از روسازی های آسفالتی
باشد. در اين پايان نامه به منظور بررسی جامع نتايج حاصل از اين جايگزينی دو نوع سیستم روسازی
آسفالتی و روسازی بتن غلتكی از دو منظر فنی و اقتصادی مورد ارزيابی و تحلیل قرار می گیرند. وجه
فنی خود به عوامل ديگری از جمله مسائل مربوط به ساخت مصالح مورد نیاز و ويوگی های مربويه
بستر مورد نیاز جهت اجرا شرايط آب و هوايی مطلوب موقعیت استفاده از سیستم روسازی ت ثیر
روسازی بر ايمنی خرابی ها و نحوه ترمیم و نگهداری و مزايا و معايب هر سیستم تفكیک می گردد.
در انتها با بررسی جزيی فنی و اقتصادی هر دو نوع سیستم روسازی و ارزيابی مقايسه ای آن ها
همچنین با در نظر گرفتن مطالعام موردی مربوط به هر نوع سیستم مشخ گرديد که در صورم
گسترده بودن پروژه و در منايقی که سرعت يرح بالايی مد نظر نیست روسازی بتن غلتكی از همه
نظر بر روسازی آسفالتی رجحان دارد و در صورم امكان اجرا اجرای اين سیستم روسازی پیشنهاد
می گردد.
واژگان كلیدی: بتن غلتكی سیمان روسازی آسفالتی بررسی فنی و اقتصادی.

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 125

 

فهرست مطالب

 مقدمه 
تعريف موضوع
 اهمیت موضوع 
 فرضیه تحقیق 
 هدف تحقیق 
روش تحقی 
ساختار پايان نامه
فصل 2 . مروری بر منابع و پیشینه تحقیق
انواع روسازی های بتنی .
روسازی غیر مسلح درزدار ) JPCP

روسازی يكسره بتن مسلح 
 روسازی درزدار بتن مسلح 
 روسازی بتن غلتكی RCC 
مصالح 

سنگدانه 
سیمان .
 آب 
مواد افزودنی شیمیايی
 مواد افزودنی معدنی 
خاکستر بادی
 ويوگی های مهم بتن غلتكی 
دامنه کاربرد بتن غلتكی 
مراحل ساخت و اجرای بتن غلتكی 

 حمل و ساخت مخلوط بتن غلتكی 
بتن ريزی 
تراکم
نوع و ضخامت لايه
لايه اساس و زير اساس 
 نكام مهم اجرای لايه ها 
ساخت درزها 
درزهای تازه .
درزهای اجرايی 
درزهای انق اضی 
عمل آوری و مراق ت از سطح بتن
 کنترل کیفیت 
چند آزمايش مهم .
 عملكرد روسازی بتن غلتكی
کلیدهای موفقیت اجرا بتن غلتكی
مروری بر تحقیقام انجام شده در مورد بتن غلتكی

روسازی های بتن غلتكی در مقايسه با آسفالتی 
فصل 3 . ارزیابی فنی و اقتصادی بتن غلتکی با بتن آسفالتی
 مراحل توجیه يرح فنی و اقتصادی . . .

...

....


خرید و دانلود پایان نامه ارشد ارزیابی و تحلیل فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی و روسازی آسفالتی

پایان نامه ارشد بررسی عوامل تاثیرگذار بر طراحی پورتال مدیریت دانش در گروه صنعتی آذین کابینگروه صنعتی آذین کابین نیاز به تشخیص خلأها در دانش سازمانی، بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌های انسانی، یادگیری کارآمدتر و موثرتر کارکنان، رضایتمندی مشتریان و کارکنان، صرفه‌جویی در وقت، برانگیختن انگیزه، خلاقیت و نوآوری، تقویت موقعیت رقابتی سازمان و تولید ثروت از دانش، سرمایه‌های فکری، گرد‌آوری دانش صریح، تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش صریح و مکتوب و یکپارچگی اطلاعات حجیم در دسترس دارد که این موارد ضرورت ایجاد پورتال مدیریت دانش را نشان می‌دهد. در این تحقیق، امکان طراحی پورتال مدیریت دانش برای این گروه صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه‌ی مقالات و تحقیقات متعدد در زمینه‌ی مدیریت دانش، یک مدل ترکیبی شامل منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرایند دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و رهبری سازمان به عنوان عوامل موثر در ایجاد فضای مناسب جهت پیاده‌سازی پورتال مدیریت دانش به دست آمد. با توجه به این عوامل پرسشنامه‌ای طراحی و برای سنجش وضع موجود و مطلوب بین بیش از 150 نفر از کارشناسان گروه صنعتی توزیع شد. داده‌های حاصل از پاسخ‌ها، پس از گردآوری، توسط نرم‌افزار SPSS و فرمول‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.عوامل بر اساس میزان اهمیت در پیاده‌سازی پورتال رتبه‌بندی شدند و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود شرایط و نزدیک شدن به وضع مطلوب و نیز برای پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است.

مقدمه

سرعت بالای تحولات ناشی از ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شده تا نیاز به تطبیق تکنیک سازمان با فناوری های مرتبط روز بیشتر شود. این نیاز در گروه های صنعتی بیشتر دیده می شود، زیرا هدف اصلی گروه های صنعتی به تولید محصولات محدود نمی شود و آن ها همواره به دنبال تحقیق پیرامون فناوری های نوین در صنعت و توسعه ی هماهنگ سازمان هستند که بدون استفاده از تجربیات گذشته میسر نمی باشد.

از آن جا که سیاستگذاری عمومی به صورت روزافزونی نیازمند دانش محوری است، می بایست نظام مدیریت دانش به طور گسترده در بخش های گوناگون صنعتی طراحی و به اجرا گذاشته شود، که این نظام بر پایه مدل های مدیریت دانش استوار است.

در بیشتر سازمان ها، مزایای رقابتی و ارزش سازمان بر اساس فناوری موجود در سازمان به وجود می آید. این فناوری از تجربه و دانش افراد خبره در سازمان ناشی می شود که نبود یا تغییر وضعیت آن ها می تواند مشکلاتی را برای سازمان و به ویژه گروه های صنعتی به وجود آورد.

مدیریت دانش بهترین راه حل برای جمع آوری، دسته بندی و نمایش تجربیات افراد متخصص سازمان های صنعتی است که می تواند سازمان را در آموزش نیروهای خبره و حفظ مزایای رقابتی یاری کند.

پورتال، یک فناوری مناسب جهت انجام امور مرتبط با مدیریت دانش است و افراد سازمان می توانند به راحتی تجربیات و دانش خود را به اشتراک گذاشته و از بخش های قابل دسترس پایگاه دانش پورتال استفاده کنند.

در این تحقیق، امکان پیاده سازی پورتال مدیریت دانش در گروه صنعتی آذین کابین مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تا با شناخت کامل این گروه صنعتی و تحلیل های آماری گوناگون بهترین دقیق ترین ارزیابی صورت پذیرد.

 

 

فرمت فایل پایان نامه pdf

تعداد صفحات 200

 


خرید و دانلود پایان نامه ارشد بررسی عوامل تاثیرگذار بر طراحی پورتال مدیریت دانش در گروه صنعتی آذین کابین

پایان نامه ارشد بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشتچکیده
هدف پژوهش بررسی مؤلفه هاي تشکیل دهنده کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت می باشد.
روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و روش هاي جمع آوري داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است.
جامعه آماري پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رشت شامل 502 آموزگار مرد و 771 آموزگار زن
می باشد. حجم نمونه پژوهش نیز با استفاده از جدول مورگان 295 نفر تعیین و با استفاده از شیوة نمونهگیري
خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري داده ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته است.
کیفیت آموزشی در این پژوهش با مولفه هاي منابع کالبدي، محتواي آموزشی، برنامه آموزشی، منابع انسانی،
منابع مالی و منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. براي اندازه گیري روایی و پایایی در این پژوهش
ابتدا تعداد 30 پرسشنامه اولیه تکمیل و پیش آزمون انجام شد و اعتبار سازه اي و درونی پرسشنامه و میزان
همبستگی گویه با کل شاخصو ضریب آلفا در صورت حذف گویه مشخصو در نهایت سؤالات نامناسب
حذف و پرسشنامه نهایی بدست آمد. در ضمن در تحقیقات اجتماعی آلفاي 60 و بالاتر قابل پذیرش است اما
در پژوهش حاضر سعی گردید که براي دقت در سنجش شاخصها از گویه هایی با مقدار آلفاي بالاتر از 75
استفاده شود. در این پژوهش براي تلخیصداده ها از جداول توزیع فراوانی وآماره هاي تلخیصکننده توزیع
فراوانی مانند میانگین، انحراف معیار، نمودار دایره اي و هیستوگرام استفاده شد. همچنین براي استنباط تکرار
واریانس و ضریب بتا f تک نمونه اي، آزمون t پذیري روابط، از آزمونهاي مختلف همچون رگرسیون، آزمون
استفاده گردید.
نتایج نشان داد که در بررسی متغیر منابع کالبدي، میزان اهمیت تجهیزات و وسایل کمک آموزشی براي
پاسخگویان با 86 درصد بیشترین اهمیت را داشته است و همچنین در متغیر محتواي آموزشی، تأکید بر آموزش
کار گروهی براي پاسخگویان با 40 درصد؛ در متغیر برنامه هاي آموزشی، ارتباط امتحانات با مواد درسی ارائه
شده با 61 درصد؛ در متغیر منابع انسانی در کیفیت بخشی به آموزش، احساس ارزش واحترام در رابطه با شغل
معلمی با 78 درصد؛ در متغیر منابع مالی، میزان تمایل و علاقه شخصی به تدریس با 87 درصد و در متغیر منابع
اطلاعاتی معلمان در کیفیت بخشی به آموزش، علاقه به مطالعه کتب جدید آموزشی و بروز کردن شیوه هاي
تدریس با 83 درصد براي پاسخگویان بیشترین اهمیت را داشته است.
واژگان کلیدي: کیفیت، آموزش، ارزیابی، آموزش و پرورش، آموزگاران

مقدمه
بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش
توانمند و کارآمدي داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاري با یکدیگر عمل میکنند تا یادگیري
و پیشرفت تحصیلی براي دانشآموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونهاي آماده شود که دسترسی
به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازکار باز ایستد، کارآیی اجزاي دیگرنظام
کاهش یافته و صدمه خواهد دید .با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون دادهایی از قبیل متغیرهاي فیزیکی،
میتوان با آگاهی بیشتري اقدام به برنامهریزي نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیکی، متغیرهاي زیاد دیگري نیز وجود
دارند که فرآیند یادگیري و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند که با انجام پژوهش میتوان میزان تأثیر
آنها را تشخیص داد. وقتی که نظامهاي آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینههاي اساسی در اختیار نداشته
باشند، نمی توان عملکرد صحیح را در عرصههاي مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت . بنابراین می توان
نتیجه گرفت که، منابع کالبدي از منابع موجود در نظام آموزش هر کشور است که باید مورد توجه قرار داده شود
چرا که این منابع،نظام آموزشی را براي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده اش یاري می کند.توجه به فضاهاي
فیزیکی می تواند نشاط، انگیزه و روحیه دانش آموز را افزایش دهد، زیرا مدرسه، خانه دوم دانش آموز است و
ساعت هاي بسیاري را در آن سپري می کند. اگر فضاهاي فیزیکی از نظر شکل، زیبایی، نور، صدا و ....که لازمه
بهزیستی و آرمش روح و جسم است مناسب نباشد به مکان هایی کسالت آور تبدیل می گردند و براي دانش
آموز غیرقابل تحمل می شوند.اهمیت فضاهاي فیزیکی از آن رو است که می تواند بر تربیت اجتماعی، دینی و

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 141

 

 

فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش 1
-1-1 مقدمه 2
-2-1 بیان مسئله 3
-3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
-4-1 هدف هاي پژوهش 8
-1-4-1 هدف کلی 8
-2-4-1 هدف هاي جزئی 8
-5-1 سوالات پژوهش 8
-1-5-1 سوال کلی 8
-2-5-1 سوال هاي جزئی 9
-6-1 تعریف متغیرها
-1-6-1 تعاریف مفهومی متغیرها
-2-6-1 تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش 13
-1-2 مقدمه 14
-2-2 مفهوم کیفیت 15
-3-2 تعاریف کیفیت 18
-4-2 طبقه بندي تعاریف کیفیت 19
-5-2 مدل هاي مفهومی کیفیت 20
-6-2 رویکردهاي بهبود کیفیت 21
-7-2 مبانی مدیریت کیفیت آموزش 23
-8-2 مدیریت کیفیت آموزش 23
-9-2 مفهوم کیفیت آموزش 24
-10-2 رویکردهاي کیفیت آموزش 26
-11-2 عوامل کیفیت آموزش 27
-12-2 مدل هاي مفهومی کیفیت آموزش 27
-12-2 کیفیت آموزشی 29
-13-2 ضرورت بررسی کیفیت آموزش و عوامل مؤثر در آن 33
-14-2 مشتري گرایی و کیفیت آموزشی 35
-15-2 اثربخشی و کیفیت آموزش 38
-16-2 شاخصگرایی و کیفیت آموزش 41
-17-2 ماهیت آموزش منابع انسانی 42
-18-2 ضرورت توجه به آموزش منابع انسانی 42
-19-2 جایگاه کیفیت در آموزش منابع انسانی 43
-20-2 مفهوم آموزش و بهسازي منابع انسانی 45
-21-2 ویژگی هاي آموزش منابع انسانی 48
-22-2 اهداف آموزش منابع انسانی 49
-23-2 اصول آموزش منابع انسانی 50
-24-2 رهبري آموزشی و جایگاه آن در کیفیت آموزش 51
-25-2 مدیریت آموزشی و اثرگذاري آن بر کیفیت آموزش 53
-26-2 اهمیت مدیریت مشارکت جویانه و نقش شوراي مدارس در کیفیت آموزش 54
-27-2 فرایند تدریس، عاملی اثرگذار بر کیفیت آموزش 56
-28-2 روش هاي فعال تدریس و اثربخشی آن. 57
-29-2 تکنولوژي آموزشی و رابطه آن با کیفیت آموزش 59
-30-2 ضرورت و اهمیت استفاده از امکانات آموزشی 60
-31-2 جایگاه عوامل اجرائی در بهره وري و کیفیت آموزش 61
-32-2 فواید مشارکت براي معلمین 62
-33-2 منابع اطلاعاتی در آموزش و پرورش 63
-34-2 اهداف توسعه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش 64
-35-2 کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات 67
-36-2 مزایا و فرصت هاي ناشی از توسعه فناوري اطلاعات 68
-37-2 تاثیر و نقش فناوري اطلاعات در آموزش 69
-38-2 پیش نیازهایی براي ورود فناوري اطلاعات در آموزش مدارس 71
-39-2 ارزیابی اثربخشی آموزش با استفاده از الگوي کرك پاتریک 71
-40-2 مبانی تجربی پژوهش 73
-1-40-2 پژوهش هاي داخلی 73
-2-40-2 پژوهش هاي خارج از کشور 76
فصل سوم روش شناسی پژوهش 78
-1-3 مقدمه 79
-2-3 روش پژوهش 79
-3-3 جامعه آماري 80
-4-3 نمونه و روش نمونه گیري 80
-5-3 ابزار اندازه گیري 81
-6-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیري 81
-7-3 روش هاي آماري براي تجزیه و تحلیل داده ها 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 83
-1-4 مقدمه 84
-2-4 اطلاعات جمعیت شناختی 84
-3-4 یافته هاي پژوهش 91
فصل پنجم نتیجه گیري و پیشنهادهاي پژوهش 110
-1-5 مقدمه 111
-2-5 نتایج تحقیق 112
-3-5 محدودیتهاي پژوهش
-4-5 مشکلات پژوهش
-5-5 پیشنهادات بر اساس یافته هاي پژوهش
-6-5 پیشنهادات براي پژوهش هاي آتی
منابع و مآخذ 118
الف- فارسی 118
ب- انگلیسی 127
ضمائم پژوهش 130
پرسشنامه پژوهش 131


خرید و دانلود پایان نامه ارشد بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت

پایان نامه ارشد داده کاوی آموزشی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمرکز بر حفظ دانشجویان شهریه پردازمديريت فناوري اطلاعات اين اجازه را مي دهد به رويكرد پذيرش دانشجوي شهريه پرداز از منظر

يك كسب و كار نگريست. آنگاه دانشجويان را مي توان به عنوان مشتري در نظر گرفت و با استمداد از
اصول حاكم بر مديريت ارتباط با مشتري و تكنيك هاي "داده كاوي آموزشي" اقدام به شناسايي
مشتريان در معرض خطر انصراف )ريزش( نموده و ضمن اتخاذ سياست ها و راهكارهايي براي بقاي
مشتري، از اتلاف منابع جلوگيري و موجبات بهبود و توسعه آموزش عالي را فراهم نمود.
رويكرد جهاني داده كاوي آموزشي شاخه اي جديد از داده كاوي است كه محيط آموزش عالي را
عرصه فعاليت خود قرار داده است. بخشي از فعاليت هاي آن معطوف به تحليل رفتار دانشجويان،
شناسايي دانشجويان در معرض خطر ريزش و ارائه مدل هاي پيش بيني مي باشد. اين اقدامات همه در
جهت اصل طلايي مديريت يعني "حفظ مشتري موجود كم هزينه تر از جذب مشتري جديد مي باشد"
صورت مي گيرد.
در بررسي رفتار دانشجويان شهريه پرداز دانشگاه تهران از مجموعه مشخصات ذخيره شده در
بانك هاي اطلاعاتي دانشجويي 7 مشخصه مستقل و يك مشخصه وابسته انتخاب و متعاقبا اولا اقدام
به شناسايي و تعيين درجه اهميت مشخصه هاي دخيل در انصراف و ارتباط آن ها با يگديگر، ثانيا
اولويت بندي ترم ها به لحاظ احتمال خطر انصراف )ريسك ريزش(، ثالثا ارائه جدول خطر احتمال
براي ترم هاي مختلف و رابعا دسته بندي دانشجويان انصرافي با توجه به مشخصه هاي مذكور گرديد.
يافته ها حكايت از شناسايي ترم اول و دوم )بالاخص ترم اول( به عنوان پرخطرترين دوره،
دانشجويان كارشناسي ارشد مستعدترين مقطع تحصيلي و در اين بين دوره شبانه پرخطرترين دوره
تحصيلي براي انصراف مي باشند.
واژگان كليدي فارسي: داده كاوي آموزشي، مديريت رويگرداني مشتري، مديريت ارتباط با مشتري،
حفظ دانشجو، انصراف دانشجو .

كاهش اعتبارات بخش دولتي آموزش عالي، ورود سريع و گسترده بخش خصوصي در زمينه
آموزش عالي )و آموزش هاي الكترونيكي(، تبديل عرصه آموزش و رقابت هاي آموزشي به رقابت هاي
آموزشي تجاري و در راس همه، استقبال و عطش زائدالوصف براي ورود به آموزش عالي، موسسات -
آموزش عالي را بر آن داشته با نگاهي نوين و در قالب دانشجويان شهريه پرداز به امر پذيرش دانشجو
نگريسته تا بدين نحو نه تنها كسب درآمد نموده بلكه به اتكاي آن بتوانند برنامه هاي توسعه اي خود را
نيز تحقق بخشند. اينترنت باعث تغييرات عمده اي در كسب و كار بالاخص كسب و كار الكترونيكي
شده است. فراگيري اينترنت و امكان يادگيري سريع رقيبان از يكديگر احتمال حفظ يا ارتقا موقعيت
خود در بازار به صرف تكيه بر نوآوري و استفاده از فناوري را كاهش داده است و از اين منظر همه
داراي شرايط يكسان هستند. امروزه خلق مزيت رقابتي تنها در گرو تداوم و توسعه استفاده از
سيستم هاي اطلاعاتي و محصولات جديد و نوآورانه در زمينه مديريت فناوري اطلاعات مي باشد.
هماكنون بحث بر سر كسب مزيت رقابتي در سايه بررسي داده هاي مخازن مختلف اطلاعاتي و كشف
حقايق و دانش نهفته در دل آنان است. در آينده جمع آوري داده هاي مشتريان يك منبع مزيت رقابتي
فزاينده خواهد بود )نشريه بيزينس دانشگاه هاروارد، 2015 (. اتخاذ استراتژي حفظ مشتري يك
سرمايه گذاري ارزشمند جهت كسب درآمد و سود در آينده مي باشد. از اين رو سازمان ها به اين
نتيجه رسيده اند حفظ مشتري جهت موفقيت بلند مدت كسب و كار حياتي است. به گزارش گروه
گارتنر افزايش 5 درصد در حفظ مشتري مي تواند سود كسب و كار را بين 25 تا 125 درصد افزايش
دهد )امت سي و مارک اي مورفي 1 ، 2013 (. هزينه جذب مشتري جديد مي تواند پنج برابر هزينه
جلب رضايت و حفظ مشتري باشد )ناديا تنتاكو و يو واي 2 ، 2014 (.بنابراين صرفه اقتصادي و
آموزه هاي مديريت رويگرداني مشتري حكم به حفظ مشتري دارد از سويي ديگر به منظور كاهش
هزينه هاي حفظ مشتري مي بايد اين سياست ها معطوف به مشترياني باشد كه احتمال بيشتري براي
ترک سازمان را دارند . لذا بايد به نوعي قادر به پيش بيني رفتار آتي آنان بود تا با اتخاذ سياست هاي

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 168

 

مقدمه
بيان مسئله -
اهميت و ضرورت انجام تحقيق -
سوالات اصلي تحقيق -
فرضيه ها -
اهداف تحقيق -
روش انجام تحقيق -
جنبه نوآوري -


مقدمه
1 مديريت ارتباط با مشتري -
 رويگراني )ريزش( مشتري -
 ريزش اختياري -
ريزش غيراختياري -
رويكردهاي مديريتي جهت كاهش نرخ ريزش -
 دلايل رويگرداني مشتري -
حوزه اصلي داده كاوي آموزشي -
تكنيك هاي داده كاوي آموزشي در سيستم هاي آموزشي -
پيشينه تحقيقات انصراف از تحصيل با استفاده از داده كاوي آموزشي -
 انتشارات، مجلات و كنفرانس ها -
پژوهشگران داده كاوي آموزشي -
مفاهيم آموزشي در داه كاوي آموزشي -
انصراف دانشجو -
ريسك انصراف )ريسك ريزش( دانشجو -
حفظ دانشجو -
علل انصراف دانشجو -


خرید و دانلود پایان نامه ارشد داده کاوی آموزشی دانشجویان انصرافی دانشگاه تهران با تمرکز بر حفظ دانشجویان شهریه پرداز

پایان نامه ارشد ارزشیابی بخشی برنامه های آموزشی شرکت ذوب آهن اصفهانچکيده
امروزه ارزیابي اثربخشي دوره های آموزشي یکي از بارز ترین چالش های پيش روی مدیران آموزش و مدیران منابع انساني محسوب مي شود چرا که
آموزشي که در جهت محقق ساختن اهداف سازمان نباشد صرف کردن زمان و هزینه بيهوده تلقي مي شود و در نظام های تعالي سازماني جایگاهي ندارد.
درحقيقت ارزیابي اثربخشي دورههای آموزشي از یک سو، آیينه ای فراهم مي آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگي کم و کيف فعاليت
های آموزشي به دست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشي سازمان را مجهز مي سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفي برنامه آگاهي پيدا
کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامهها و فعاليتهای آموزشي نيروی انساني یاری برسانند . هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان تاثير برنامه های آموزشي بر
عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است لذا اثربخشي برنامه های آموزشي بر اساس تعریف شاخص های عملکردی در سطح نتایج عملکردی در حوزه های
توليد و منابع انساني مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. نتایج نهایي پژوهش نشان دهنده این مطلب بوده است که اثربخشي برنامه های آموزشي بر اساس
دسته شاخص های اصلي توليد/خدمت و منابع انساني مورد تایيد است.
واژه هاي كليدي : فرآیندآموزش منابع انساني، برنامه های آموزشي، ارزشيابي اثربخشي

 

مقدمه

توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهم ترین سرمایه و دارایی سازمان پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است. امروزه با رشد روزافزون اطلاعات و پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است. تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات عظیم در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر، آموزش می داند. آموزش موثر و پرمایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند. بدیهی است که افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند فرآیند یادگیری آن ها بهتر است و به ارائه اندیشه ها و نظریات مفیدتری برای بهبود کار می پردازند.

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی سازمان ها برای سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می شود. حیات سازمان ها تا حدود زیادی به دانش و مهارت های مختلف کارکنان بستگی دارد هر چه این زمینه ها به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود.

اگر بخواهیم تعریفی از آموزش ضمن خدمت ارائه دهیم بایستی گفت، جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات. آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیت های شغلی آماده می کند.

امروزه اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و هر سازمانی به تناسب اهمیتی که به این مهم داده است وقت و سرمایه ای را به ترتیب نیروی انسانی خود اختصاص می دهد. آموزش ضمن خدمتی که با دوره های حساب شده ادامه یابد و ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش کارکنان، در حل مسائل و مشکلات محیط کار نیز چاره ساز باشد می تواند به بقای سازمان خود مطمئن باشد. از این رو تلاش مستمر در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت می تواند منافع قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است، مگر از آموزش های ارائه شده ارزشیابی به عمل آید.

اولین تعریف ارزشیابی به نام «رالف تایلر» ثبت شده است. وی ارزشیابی را وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدف های آموزشی می داند، تایلر معتقد بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیین اهداف کلی و ویژه است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر.

 

فرمت پایان نامه  pdf

تعداد صفحات 105

 


خرید و دانلود پایان نامه ارشد ارزشیابی بخشی برنامه های آموزشی شرکت ذوب آهن اصفهان

افزایش فالوور اینستاگرام