دانلود پایان نامه بررسی مد و مدگراییفهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كليات پژوهش

1ـمقدمه............................................................................................................ 2

2 ـ بيان مسئله تحقيق .......................................................................................... 4 3- ضرورت واهميت تحقيق 6

4 ـ اهداف پژوهش ....................................................................... 7

5 ـ قلمرو زماني ومكاني تحقيق............................................................................ 8

فصل دوم:ادبيات وپيشينه پژوهش.

1ـ پيشينه تحقيق.................................................................................................. 10

2 ـ تعريف مد..................................................................................................... 12

3 ـتعريف فرهنگ............................................................................................... 13

4 ـ هويت فرهنگي.............................................................................................. 13

5 ـ نشانه شناسي وفرهنگ مادي........................................................................... 15

6 ـ فرهنگ پذيري............................................................................................... 16

7 ـ تهاجم فرهنگي.............................................................................................. 17

8 ـ پيشينه ي تهاجم فرهنگي و مدگرايي................................................................ 19

9 ـ سن.............................................................................................................. 22

10 ـ پوشاك........................................................................................................ 23

11 ـ وسايل ارتباط جمعي.................................................................................... 24

12 ـ كامپيوتر واينترنت......................................................................................... 26

13 ـ موسيقي....................................................................................................... 27

14 ـ حكومت...................................................................................................... 28

15 ـ محل سكونت.............................................................................................. 30

16 ـ نظريه هاي مد.............................................................................................. 31

1ـ16 آبراهام مازلو............................................................................................... 31

2ـ16 گئورگ زيمل.............................................................................................. 31

3ـ16 هربرت اسپنسر............................................................................................ 32

4 ـ16 هومنز........................................................................................................ 32

5 ـ16 كارل ماركس............................................................................................. 32

17 ـ چهارچوب نظري (كاركردگرايي).................................................................. 34

18 ـ فرضيه هاي تحقيق....................................................................................... 36

19 ـ تعريف عملي ونظري متغر هاي تحقيق.......................................................... 37

1ـ19 تعريف نظري متغيرهاي وابسته..................................................................... 37

2ـ19 تعريف نظري متغيرهاي مستقل..................................................................... 38

3ـ19 تعريف عملي متغيرهاي وابسته..................................................................... 40

4ـ19 تعريف عملي متغيرهاي مستقل..................................................................... 42

فصل سوم:روش اجراي تحقيق

1 ـ جامعه اماري.................................................................................................. 44

2 ـ حجم نمونه.................................................................................................... 44

3 ـ روش تحقيق................................................................................................. 44

4 ـ ابزار جمع اوري داده ها.................................................................................. 46

1ـ4 پرسشنامه .................................................................................................... 46

2 ـ4 مصاحبه....................................................................................................... 46

3 ـ4 اسناد ومدارك.............................................................................................. 47

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها

1 ـمقدمه............................................................................................................ 49

2 ـ تجزيه و تحليل توصيفي................................................................................. 50

3 ـ تجزيه وتحليل استنباطي ................................................................................ 69

فصل پنجم :نتايج تحقيق

1 ـ بيان پيشنهادات و راهكارهاي راهبردي تحقيق................................................... 79

2 ـ بيان محدوديت هاي تحقيق ........................................................................... 80

منابع................................................................................................................... 81

ضمائم و پيوست ها............................................................................................. 82

مقدمه

مد گرايي حاصل زندگي انسان معاصرنيست بلكه درتمام دوران زندگيبشربوده وهست.اما اگراين پديده درهردوره اي ازتاريخ اگاهانه وبا گزينش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب هاي فكري واعتقادي جامعه صورت بگيرد نه تنها موجب پيدايش نارسايي هاي فرهنگي واجتماعي نشده بلكه به عنوان يك دستاورد اجتماعي به نوبه خود به رشد وتعالي فرهنگ وتمدن انان كمك هاي زيادي نموده وزمينه اراستگي مناسب زندگي را فراهم مي كند.درواقع مد گرايي مثبت به معناي اقتباس ازپيشرفت هاي اجتماعي و به كاربردن دستاوردهاي مثبت ديگران ضمن بر طرف ساختن زشتي ها و كاستي ها ازدچارشدن زندگي به يكنواختي خسته كننده پيش گيري كرده وروزبه روز به استحكام بيشتر پايه هاي زندگي دسته جمعي كمك مي كند.اما بايد مراقب بود كه اين فرايند ازحا لت طبيعي خارج نشود زيراهمه ي استعدادهاي فطري اگرازحالت طبيعي خارج شود جنبه ي انحرافي پيدا كرده واثارسويي به بارمي اورد.اما جوانان (دانشجويان) بنا به مقتضيات سني و نيازهاي گوناگوني كه دارند و بسته به محيط هايي كه دران قرارمي گيرند دربرخي قلمروها همچون لباس وارايش بيشتراز ديگران درمعرض جريان مد گرايي قرارمي گيرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگوني است افراد سنين جوانتررا بيشترمي طلبد چون وقت ازادتري دارند و ميتوانند پا به پاي مد حركت كنند.درك عمومي ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشيدن محدود ميشود،اما واقعيت اين است كه مد مي تواند شامل موارد گوناگوني اززندگيروزمره باشد.موضوعاتي از قبيل: نحوه انتخاب موسيقي،ارايش،چيدن دكوراسيون منزل، اتومبيل و حتي حرفه و كار.البته نبايد به مقابله با مد بپردازيم بلكه بهتراست به پرورش و تقويت وجوه مثبت ان دقت كنيم تا درسايه اين اتفاق جنبه هاي منفي ان كم رنگ ترشود وجاي خود را به جنبه هاي مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه اين تحقيقتحليل پديده اجتماعي مد است كه سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول كرده است و بيشترسعي كردم به ميزان تا ثيرپذيري ازفرهنگ بيگانه درزمينه ي مد لباس،ارايش وموسيقي دربين دانشجويان بپردازم.

 بيان كلي مسئله تحقيق


جوان اين كشوربه برنامه ريزي هاي اصولي علمي و تلاش بي وقفه نياز داشته وهرگونه سهل انگاري در اين زمينه نه تنها گناهي نا بخشودني است بلكه زيانهاي جبران ناپذيري در بر خواهد داشت.امروز كه نسل بيداري مسلمين وارد مرحله اي تازه شده و تلاش هاي كساني چون سيد جمال الدين ،اقبال ،محمدعبده ،سيد قطب ،علامه نائيني،ايت الله طالقاني ومطهري و...بعد عيني به خود گرفته.استفاده از تمامي امكانات جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگي وواكسينه كردن تمام احادجامعه به خصوص نوجوانان وجوانان ضروري ترين مسئله بوده و چه زيباست رهنمود استاد شهيدمطهري:"اگر مشكلي در راهنمايي نسل جوان باشد بيشتر در فهميدن زبان ومنطق او و روبرو شدن او با زبان و منطق خودش است و دراين وقت است كه هر كسي احساس ميكند اين نسل بر خلاف انچه ابتدا به نظر مي رسد لجوج نيست و امادگي زيادي براي دريافت حقايق دارد."(مرتضي مطهري،مسئله حجاب،مقدمه كتاب)پديده مد ازموضوعاتي است كه همواره مي تواند اقشارمختلف جامعه را به شكل هاي گوناگون مورد تاثيرخود قرار دهد.درواقع حكومت اسلامي درارائه الگوهاي فرهنگي درسال هاي بعد از انقلاب موفق نبوده است.امروزه گرايش نسل جوان كشور روزبه روزبه مدهاي جديد لباس،مدل ورفتارهاي تقليدي گروه هاي موزيك رپ،تكنو،پاپ،راك و ...هنرمندان و ورزشكاران خارجي به خصوص از نوع غربي و امريكايي افزايش بيش از حد يافته است.چنين گرايشاتي در گذشته بيشتر در جوانان مقيم بالاي شهر(ثروتمند به لحاظ مالي)ديده مي شد ولي امروز بين جوانان و نوجوانان بالا و پايين شهر درعرصه يك سري تمايلات وخواست هاي اجتماعي وازادي هاي مدني براي يك زندگي بهتر،راحت تروازاد تر توافقي وجود دارد و ان ها درسال هاي اخير با ارتباط و تبادل امكانات،روابط گسترده با يكديگربرقرار كرده اند.نسل سوم كشورمان با وسايلي چون ماهواره ،اينترنت ،نوارويدئو،نوار كاست ،پوسترها،لباس و شلوارهاي لي با مارك هاي مختلف به شدت تحت تاثير تغيرات وشرايط جهاني شدن قرارگرفته اند و به اشكال گوناگون ازخود عكس العملنشان ميدهند و چنان كه مي بينيم مد در زندگي انها نقش مهمي بازي ميكند مراجعه به كانال هاي موسيقي چونو...از طريق انتن هاي ماهواره اي به شدت در نسل جوان كشور رايجاست.بسيار ديده شده كه يك جوان كارگر با درامد روزانه اي 4-3 هزار توماني ،براي خود پيراهن يا شلواري با مارك خارجي را با قيمت 25 هزار تومان مي خرد تا بلكه بدين طريق خود را با شرايط ديگر جوانان وفق دهد ودرواقع يك هفته حقوقش را بابت ان پيراهن يا شلوار پرداخت كرده است .در اينجا لازم به تذكر است كه هدايت و ارشاد نسل

 و

ضرورت و اهميت تحقيق

و...........

فرمت فایل : word

تعدا دصفحات : 90

 


خرید و دانلود دانلود پایان نامه بررسی مد و مدگرایی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیرانفهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقيق: .................................... 1

1-2- مقدمه ........................................... 1

1-3- بيان مساله: ..................................... 2

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش ............................. 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: .................................... 9

الف- هدف كلي: ........................................ 9

ب - اهداف جزئي:....................................... 9

1-6- پرسشهاي پژوهش: ................................. 9

الف- اصلي:............................................ 9

ب- فرعي:.............................................. 9

1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: ................................. 10

متغير پيش بين:........................................ 10

متغير ملاك:........................................... 10

متغير تعديل كننده .................................... 10

متغير كنترل.......................................... 10

1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها:............................. 10

1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: ......................... 14

 

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه............................................... 16

الف- بررسی نظریه‌ها.................................... 19

2-1- ارتباطات......................................... 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات................................. 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات................................ 22

2-1-3- فرآیند ارتباط.................................. 26

2-1-3-1- منبع ........................................ 26

2-1-3-2- رمزگذاری..................................... 27

2-1-3-3- وسیله........................................ 27

2-1-3-4- رمزگشایی..................................... 28

2-1-3-5- دریافت کننده................................. 28

2-1-3-6- بازخورد...................................... 29

2-1-4- مسیر ارتباطات.................................. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی............................... 29

الف- مسیر رو به پایین................................. 29

ب- ارتباطات رو به بالا................................. 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی......................... 31

2-1-5- مدل ارتباطات................................... 32

2-1-6- اصول ارتباطات.................................. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت.. 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:............. 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات.................. 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات............... 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات.................... 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات... 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ................. 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی............................... 43

2-1-9-1- گشودگی....................................... 43

2-1-9-2- همدلی........................................ 45

2-1-9-3- حمایتگری..................................... 46

2-1-9-4- مثبت گرایی................................... 46

2-1-9-5- تساوی........................................ 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»........ 47

2-1-10- موانع ارتباطی ................................ 48

2-2- قدرت ............................................ 61

2-2-1- اهميت قدرت..................................... 61

2-2-2- تعاريف قدرت.................................... 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ..................... 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي............................ 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان......... 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان......... 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان........ 69

2-2-3-2 - قدرت در سطح افقي............................ 71

2-2-4- روابط قدرت..................................... 72

2-2-4-1- رابطه صف و ستاد............................. 73

2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف......................... 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون........ 75

2-2-6- انواع رويكردها به قدرت ........................ 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:................................. 78

2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: .......................... 79

2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ............................ 81

2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:.............................. 83

ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده ......................... 85

2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني................ 85

2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:............... 85

2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:............ 89

2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت ..................... 99

2-4-1- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور............... 99

2-4-2- پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از كشور........ 108

نتیجه گیری کلی ...................................... 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری..................................... 123

3-2- گروه نمونه ..................................... 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری........................... 124

3-4- حجم نمونه....................................... 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها............................ 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی............ 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»........ 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه................... 128

3-6-1- روایی......................................... 128

3-6-2- اعتبار........................................ 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-................. 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............ 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه.............................................. 133

تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:... 134

4-1- توصیف داده‌ها:................................... 135

4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:................... 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:............ 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی....... 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها............................. 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات............... 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی .............. 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش....................... 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش ............................... 191

5-3- پیشنهادها....................................... 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:....................... 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :........................ 193

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان........ 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 92

جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني..................................................... 96

جدول شماره 2-3- مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای 126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای 127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت...... 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش... 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار... 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون 136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص.... 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت.. 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی.... 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش....... 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار....... 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون....... 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت..... 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص....... 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش. 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد.......... 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش........ 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور............... 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی. 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب... 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی.......... 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت........ 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت..... 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.......... 156

جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی..................................................... 158

جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی..................................................... 159

جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات 160

جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی..................................................... 161

جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی............................................... 163

جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی165

جدول 4-2-11 - ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت 168

جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت 170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو ..................................................... 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه چهار..................................................... 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه پنج ..................................................... 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه هفت..................................................... 177

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی....... 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش.......... 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار........... 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون......... 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت ........ 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص........... 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌اي‌ارتباطات اثربخش........... 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور................... 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌اي‌تعدد کانالهای ارتباطی .... 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب...... 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی............. 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی............. 157

 

پیوستها

عنوان

1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

2- پرسشنامه منابع قدرت

3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

4- محاسبات آماری

 


خرید و دانلود دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند (مطالعه موردی: منطقه یک شهری بندرعباس).....چکیده

توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه بسیار مهم است. برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلند‌مدت دارد.مهم‌ترینمشکلدرخدمات‌رسانیایستگاه‌هايآتش‌نشانی منطقه یک شهر بندرعباس،ناکافی بودن تعداد ایستگاه‌های موجودومحدودبودنشعاععملکرديآن‌هامی‌باشد؛ بنابراینتوزیعکمّیوکیفیایستگاه‌هابه‌طورعلمیوتخصصیموردبررسیقرارمی‌گیرد.شاخص‌های مطرح در تحقیق حاضر به ترتیب الویت شامل نزدیکی به پارامترهای (شبکه ارتباطی - تراکم جمعیت - مراکز تجاری - مراکز صنعتی - مراکز آموزشی -مراکز اداری - مراکز درمانی) و فاصله از پوشش عملکردی می‌باشد که اثر هر یک در ارتباط با مکان گزینی در قالب نقشه در محیط GISارائه گردیده است.لايه­هاي اطلاعاتي در محيط ArcGIS‌ايجاد و نتايج حاصل از تلفيق لايه­هاي اطلاعاتي، بهترين مکان‌ها را براي ايجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه‌ی یک شهرداری بندرعباس معرفي گردیده است. در این تحقیق از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای برآورد اهمیت نسبی هر یک از پارامترها استفاده گردید. برای این منظور ابتدا بر اساس نظرات کارشناسان، مقایسات زوجی بین معیارها انجام شد. سپس مقادیر ناسازگاری قضاوت‌ها محاسبه گردید که سطح قابل‌قبولی برابر با 06/0 به دست آمد. بعد از تعیین وزن معیارها، در محیط GISلایه‌های اطلاعاتی فازی‌سازی شده و با تحلیل و همپوشانی لایه‌های فازی وزن‌دار اقدام به تهیه نقشه نهایی مکان گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی گردید. نتایج نشان داد که ایستگاه‌های موجود در محدوده با اولویت مکانی جانمایی شده‌اند. مناطق اولویت‌دار جهت استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی شامل قسمت‌هایی از شمال شرقی منطقه، شمال غربی، غرب و جنوب منطقه یک می‌شود. قسمت‌های جنوبی و شمال غربی در حیطه شعاع عملکردی ایستگاه‌های موجود قرار دارد، اما مناطق غربی و شمال شرقی منطقه در خارج از عملکرد ایستگاه‌هاست. لذا نیاز به احداث دو ایستگاه جدید در این محدوده‌هابه‌منظور پوشش عملکردی کل منطقه یک می‌باشد. درنهایت با استفاده از محیط Google Earthو بازدیدهای میدانی، تعدادی مکان با ابعاد مناسب در شمال شرقی و غرب منطقه یک به‌عنوان مکان‌هاي پيشنهادي احداث ایستگاه جدید معرفی‌شده است.

  کلیدواژه: ایستگاه‌های آتش‌نشانی،GIS، منطق فازی، تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، منطقه یک شهرداری بندرعباس

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول. 10

1-1. مقدمه. 1

1-2. بیان مسئله. 1

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-5. فرضیه‌های تحقیق. 4

1-6. اهداف اساسی تحقیق. 4

فصل دوم. 5

2-1. پیشینه تحقیق. 6

2-2. تصمیم‌گیری. 6

2-3. تصمیم‌گیری مکانی. 8

2-4. دیدگاه‌های متفاوت در تصمیم‌گیری. 8

2-5. مراحل تصمیم‌گیری چندمعیاری مکان. 9

2-5-1. تعریف مسئله. 9

2-5-2. معیارهای ارزیابی. 9

2-5-3. تولید نقشه‌های معیار. 10

2-5-4. استاندارد‌سازی نقشه‌های معیار. 10

2-5-5. گزینه‌ها. 11

2-5-6. محدودیت‌ها. 11

2-6. روش‌هاي‌ وزن دهی:. 11

2-6-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی ( (AHP. 12

2-7. مدل‌هاي‌ موجود تلفيق‌ نقشه‌ها:. 13

2-7-1. مدل‌ منطق‌ بولين ‌(Boolean Logic Model): 13

2-7-2. مدل‌ همپوشاني‌ شاخص‌ (Index Overlay Model): 13

2-7-3. مدل‌ منطق‌ فازي ( Fuzzy Logic Model):. 14

2-8. کاربرد منطق فازي در تصميم‌گيري. 15

2-9. بررسی و ارزیابی معیارهای موردنیاز در مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی:. 15

2-9-1. جمعیت:. 15

2-9-2. مساحت و شعاع پوشش:. 15

2-9-3. شبکه ترافیک:. 16

2-9-4. کاربری اراضی:. 16

2-9-5. پتانسیل خطر:. 16

2-10. حفاظت در مقابل حریق. 17

2-11. طبقه‌بندی حوادث. 17

2-11-1. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عواقب آن‌ها 17

2-11-2. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عامل حادثه 18

2-11-3. طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی 18

2-11-4. طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر 19

2-12. دلایل آتش‌سوزی در شهرها. 19

2-13. کاربرد انواع مدل‌ها در برای بررسی مراکز خدمات‌رسانی 20

2-13-1. مدل دایره‌ای یا شعاعی. 20

2-13-2. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی 20

2-13-3. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی 21

2-13-4. مدل تخصیص. 21

2-13-5. مدل حداکثر پوشش. 22

2-14. عوامل تأثیرگذار بر شعاع پوشش ایستگاه‌های آتش‌نشانی 22

2-14-1. تراکم مسکونی. 22

2-14-2. تراکم مراکز تجاری. 22

2-14-3. بافت شهری (امکان و ضریب دسترسی، بافت و شبکه و دسترسی) 23

فصل سوم:. 24

3-1. معرفی منطقه یک شهری بندرعباس. 25

3-1-1. کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس 26

3-1-2. ویژگی‌های جمعیتی منطقه یک شهرداری بندرعباس 27

3-1-3. وضعیت اقلیمی منطقه. 28

3-2. روش تحقیق. 29

3-2-1. تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی موردنیاز: 30

3-2-1-1. لایه تراکم جمعیتی. 30

3-2-1-2. لایه نزدیکی به مراکز صنعتی. 30

3-2-1-3. لایه نزدیکی به مراکز اداری. 30

3-2-1-4. لایه نزدیکی به مراکز آموزشی و درمانی 31

3-2-1-5. لایه نزدیکی به مراکز تجاری. 31

3-2-1-6. لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی. 31

3-2-1-7. لایه پوشش عملکردی ایستگاه‌هايآتش‌نشانی موجود 31

3-2-1-8. لایه محدودیت. 31

3-2-2. استانداردسازی نقشه‌های فازی. 32

3-2-3. روش (AHP). 32

3-2-3-1. ساختن سلسله‌مراتب. 33

3-2-3-2. مقایسه زوجی و محاسبه وزن. 33

3-2-3-3. محاسبه نرخ ناسازگاری. 34

3-2-3-3-1. میانگین بردار ناسازگاری. 35

3-2-3-4. محاسبه شاخص ناسازگاری. 35

3-2-3-5. محاسبه نرخ ناسازگاری. 36

فصل چهارم. 37

4-1. شناخت وضع موجود منطقه ازلحاظ ایستگاه‌های آتش‌نشانی 28

4-2. مکان‌يابي استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه‌ی یک شهر بندرعباس. 38

4-3. معيارها و شاخصهاي مورداستفاده. 38

جدول شماره 4-1 معيارها و زير معيارهاي موردبررسی در پژوهش 39

4-4. محاسبه وزن نهایی معيارها و زيرمعيارها. 41

4-5. ايجاد لايههاي اطلاعاتي در محيط GIS. 44

4-5-1. لایه نزدیکی به مراکز صنعتی. 44

4-5-2. لایه تراکم جمعیتی. 45

4-5-3. لایه نزدیکی به مراکز اداری. 46

4-5-4. لایه نزدیکی به مراکز آموزشی. 48

4-5-5. لایه نزدیکی به مراکز درمانی. 48

4-5-6. لایه نزدیکی به مراکز تجاری. 49

4-5-7. لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی. 50

4-5-8. لایه پوشش عملکردی. 51

4-5-9. لایه محدودیت احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی 52

4-6. مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با استفاده از منطق فازی 53

4-6-1. نقشه‌هايمربوطبهمدلفازي. 53

4-6-1-1. تابع نوع اول. 54

4-7. فازی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی. 54

4-7-1. عملگر فازی AND.. 59

4-7-2. عملگرفازيگاما. 60

4-8. ترکیب همه لایه‌های اطلاعاتی فازی و اعمال ضرایب نهایی مدل AHP: 60

4-9. تعیین مناطق مستعد:. 62

فصل پنجم. 64

5-1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 65

5-2. آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق. 66

5-3. پیشنهادها. 67

5-4. منابع. 68

  فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول (3-1) مساحت و سرانه کاربری‌های اراضی منطقه یک 34

جدول (3-2) تعداد جمعیت و تراكم ناخالص آن در سال 1390 35

جدول(3-3) تعداد خانوار و بُعد خانوار در منطقه یک و بندرعباس در سال 1390 36

جدول(3-4): مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی 42

جدول(3-5): شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی 44

جدول شماره 4-1 معيارها و زير معيارهاي موردبررسی در پژوهش47

جدول شماره 4-2ویژگی معیارهايمؤثردرمکان‌یابیایستگاه‌هايآتش‌نشانی 47

جدول4-3 وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی49

جدول4-4 معیار و زير معيارهاي موردبررسی به همراه وزن‌نهايي آن‌ها 50

جدول ‏4‑5 نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی 60

 فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل(3-1) تصویر نقشه موقعیت محدوده منطقه یک شهری بندرعباس 25

شکل (3-2) نقشه کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس.. 27

شکل 4-1- نمودار محاسبه وزن‌ها در نرم‌افزار Expert Choice. 42

شکل4-2- نقشه نزدیکی به مراکز صنعتی.. 45

شکل 4-3- نقشه تراکم جمعیتی منطقه یک.. 46

شکل 4-4- نقشه نزدیکی به مراکز اداری.. 47

شکل 4-5- نقشه نزدیکی به مراکز آموزشی.. 48

شکل 4-6- نقشه نزدیکی به مراکز درمانی.. 49

شکل4-7- نقشه نزدیکی به مراکز تجاری.. 50

شکل 4-8- نقشه نزدیکی به شبکه ارتباطی اصلی.. 51

شکل 4-9- نقشه شعاع عملکرد ایستگاه‌های آتش‌نشانی.. 52

شکل 4-10- نقشه محدودیت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی.. 53

شکل 4-11- نقشه فازی نزدیکی به مراکز آموزشی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی.. 55

شکل4-12- نقشه فازی نزدیکی به مراکز اداری جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی 55

شکل 4-13- نقشه فازی نزدیکی به مراکز صنعتی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی.. 56

شکل 4-14- نقشه فازی نزدیکی به مراکز درمانی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی.. 56

شکل 4-16- نقشه فازی نزدیکی به مراکز تجاری جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی.. 57

شکل 4-17- نقشه فازی نزدیکی به معابر اصلی جهت استقرار ایستگاه آتش‌نشانی 58

شکل 4-18- نقشه فازی شعاع عملکرد ایستگاه آتش‌نشانی.. 58

شکل 4-19- نقشه عملگر ضرب فازی.. 59

شکل 4-20- نقشه عملگر گامای فازی.. 60

شکل 4-21- نقشه تلفیق لایه‌های فازی با مدلAHP. 61

شکل 4-22- نقشه مکان‌های پیشنهادی جهت احداث ایستگاه آتش‌نشانی جدید 62

شکل 4-23- نقشه مکانمندی مناطق پیشنهادی جهت احداث ایستگاه آتش‌نشانی جدید.. 63

 1 فصل اول

 کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

فرآیند برنامه‌ریزی، تلاشی است برای ایجاد چارچوبی مناسب که طی آن برنامه‌ریز بتواند برای رسیدن به راه‌حل بهینه اقدام کند (لی[1]، 1973). استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی-کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکارهای خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص، خواهد انجامید و در غیر این صورت چه‌بسا مشکلاتی بروز کند (شهابیان، 1376). توزیع بهینه‌ کاربری‌ها و مراکز خدماتی مسئله‌ای است که اغلب اوقات برنامه‌ریزان با آن سروکار دارند. چراکه به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکلاتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربری‌ها به وجود آمده است (احدنژاد[2]، 1386). از میان کاربری‌ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بدون تردید در میان کلیه روش‌های موجود برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در مناطق شهری، برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی، مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلند‌مدت داشته باشد، این امر در شهرهای ایران‌که اکثراً دارای بافتی فشرده و متراکم با شبکه‌های دسترسی نامناسب هستند حساسیت بیشتری را در استانداردها و ضوابط می‌طلبد تا در مواقع اضطراری و وقوع حوادث در این بافت‌ها، عملیات امدادرسانی به‌موقع انجام گیرد (پور اسکندری، 1380). سیاست کلی ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در ایران سیاستی بدون برنامه‌ خاص و مدون بوده است. به‌گونه‌ای که برای ایجاد هر ایستگاه در محدوده‌های شهری مهم‌ترین اصل، خالی بودن زمین، بدون مالک بودن آن و یا عوامل دیگری است که به‌موجب آن‌ها بایستی زمین ارزشی نداشته باشد که این امر بر مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح شهرها تأثیرگذار بوده است (ایمانی جاجرمی، 1375).

1-2. بیان مسئله

امروزهتراکمبیش از حدجمعیتدرشهروروندروبهرشدآن‌هاازلحاظکالبدي موجبتقاضاوتوجهروزافزونبهمسئلهتوسعهشهريگردیدهاست. تقاضابرايتوسعه شهريازمهم‌ترینمشکلاتوموانعفرارويبشردرآیندهاست؛بنابراینبرايحلاین مشکلاتوموانع،سیستمایمنیشهرنیزدرهمینجهتبایدتوسعهیابدتابتواند پوششکافیرابرکلسطحشهرداشتهباشند. درواقعایمنیشهر،مجموعهتمهیداتی استکهجهتجلوگیريازبروزیاکاهشخساراتناشیازعوارضنامساعدجانیو مالی،حوادثطبیعیوغیرطبیعینظیر سیل،آتش‌سوزي،زلزله،تصادفاترانندگیو ... صورتمی‌گیرد (ایزری[3]، 2007).

کاربری ایستگاه‌هايآتش‌نشانی یکی از انواع کاربری‌های اساسی در شهرهاست که مکان‌یابی بهینه‌ی آن، ایمنی و رفاه شهروندان را به دنبال خواهد داشت. توجه صرف به ساخت و استقرار ایستگاه‌هايآتش‌نشانی ازنظر کمّی و عدم توجه به کاربری‌های مجاور و سایر عوامل مهم در مکان‌یابی آن‌ها موجب کاهش کارایی ایستگاه ازنظر امدادرسانی به‌موقع می‌گردد. علاوه بر موضوعات ذکرشده در رابطه با کمبود ایستگاه‌هايآتش‌نشانی، مکان‌یابی نادرست و عدم ‌هماهنگی با بافت و سیمای شهری از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری از شهرهای ایران محسوب می‌گردد. ازاین‌رو مهم‌ترینمشکلدرجهتخدمات‌رسانیایستگاه‌هايآتش‌نشانی منطقه یک شهر بندرعباس،عدمتوزیع نامناسبایستگاه‌هاومحدودبودنشعاععملکرديایستگاه‌هايموجودمی‌باشد؛ بنابراینتوزیعکمّیوکیفیایستگاه‌هابه‌طورعلمیوتخصصی،موردبررسیقرارمی‌گیرد. استفادهازروش‌هايسنتیبرنامه‌ریزيایستگاه‌هايآتش‌نشانیبرايخدمات‌رسانی، بهمعنايهدررفتنکاغذوزمانمی‌باشد؛اماامروزه،استفادهازسیستماطلاعات جغرافیاییبه‌عنوانابزاريدرجهتایجادبانکاطلاعاتیمناسبوکارآمدعملمی‌کند (هاورتون[4]، 2006).

انتخاب محل ایستگاه‌هايآتش‌نشانی به معیارهای متعددی از قبیل شبکه ترافیک، نزدیکی به تراکم‌های جمعیتی، نزدیکی به معابر اصلی، نزدیکی به مراکز تجاری، آموزشی، اداری، درمانی و غیره نیاز دارد. در مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی جهت وزن‌دهی به معيارها از روش مقايسه زوجي استفاده مي­شود. بدين­صورت که تصميم­گيرندگان معيارها و زيرمعيارهاي هر پارامتر را فقط به‌صورت دوبه‌دو مقايسه مي­کنند و نيازي به وزن‌دهی همزمان تمامي معيارها وجود ندارد. در اين روش­ همه پارامترها به‌صورت يکجا باهم مقايسه نشده و معيارها دوبه‌دو باهم مقايسه مي­شوند درنتیجه وزن دهی با دقت بيشتري انجام مي­گيرد. بعلاوه این معیارها می‌بایست به‌صورت مکانیزه و در قالب نقشه‌های یکپارچه و بانک اطلاعاتی متصل به نقشه انجام پذیرد. لذا به یک ابزار قدرتمند برای آماده‌سازی و آنالیز داده‌ها نیاز است که مهمترین و مناسب‌ترین آن‌ها سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌باشد. تاکنون اولویت‌های مکانی بر مبنای مدل برای استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس مشخص نشده است؛ بنابراین قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مدیریت اطلاعات مکانی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم‌گیری، باعث گشته که در عملیاتی نظیر اولویت مکانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی توجه بسیاری را به خود جلب کند. این مطالعه در نظر دارد نمونه عملی کاربرد این ابزار را برای تعیین مکان‌های مناسب ایستگاه‌هایآتش‌نشانی با توجه به نیاز مردم منطقه یک شهری بندرعباس ارائه نماید؛ بنابراین سؤال‌های اصلی تحقیق حاضر به‌صورت ذیل است:

سؤال‌های تحقیق:

1- آیا تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه یک شهری بندرعباس کافی است؟

2- آیا ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود در منطقه یک شهری بندرعباس، طبق استانداردهای شهری صورت گرفته است؟

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

از میان کاربری‌ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بدون تردید در میان کلیه روش‌های موجود برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در مناطق شهری، برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلندمدت داشته باشد. این امر در شهرهای ایرآن‌که اکثراً دارای بافتی فشرده و متراکم با شبکه‌های دسترسی نامناسب هستند حساسیت بیشتری را در استانداردها و ضوابط می‌طلبد تا در مواقع اضطراری و وقوع حوادث در این بافت‌ها، عملیات امدادرسانی به‌موقع انجام گیرد (پور اسکندری، 1380).ایستگاه‌های آتش‌نشانی به‌عنوان مکانی جهت استقرار و انتظار خودروهای آتش‌نشانی و امداد، ازجمله مراکز مهم و حیاتی خدمات‌رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه اقتصادی شهرها ایفا می‌نمایند. بدیهی است خدمات‌رسانی به‌موقع و مطمئن توسط ایستگاه‌های آتش‌نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آن‌ها در مکان‌های مناسب است که بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه‌شدن با موانع و محدودیت‌های محیط شهری از یک ‌طرف و با ایجاد حداقل آثار منفی بر روی زندگی ساکنان شهر از طرف دیگر به محل حادثه رسیده و اقدامات اطفاء و یا امداد را به انجام برسانند (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1383). بدین ترتیب در این تحقیق به‌منظور حل مسئله‌ی کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تعیین بهترین مکان برای احداث ایستگاه‌های جدید از ابزار GISاستفاده می‌گردد، چراکه امروزه مسائل شهری باعث شده است متغیرهای متعددی در مکان‌گزینی‌ کاربری‌ها تأثیرگذار باشد که امکان تحلیل آن‌ها به روش‌های سنتی نظیر روی هم‌گذاری دستی نقشه‌ها به دلیل حجم زیاد داده‌ها امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین استفاده از ابزار توانمندی چون سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مکان‌یابی کاربری‌ها در شهر ضروری می‌باشد (نظری عدلی و کوهساری، 1386).ازاین‌رو تحلیل مکان مناسب و شناسایی تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی موردنیاز در شهر بسیار مهم است؛ بنابراین سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی توانایی جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های مکانی رادارند و می‌توانند در مرحله آگاهی به تصمیم‌گیرنده کمک فراوانی کنند. نتایج حاصل از تصمیم‌‌گیری‌های مکانی را می‌توان از طریق پردازش و تحلیل داده‌ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی به دست آورده و اولویت‌های تصمیم‌گیری را مشخص نمود.

[1]- Lee

[2]- Ahadnejad

[3]-ESRI

[4]- Howerton


خرید و دانلود مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط مکانمند (مطالعه موردی: منطقه یک شهری بندرعباس).....

نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران..... فهرست مطالب

عنوان صفحه

Contents

چکیده :1

مقدمه2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-طرح مسئله4

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق5

1-3-پرسش اصلی تحقیق7

1-4-فرضیه هاي تحقیق7

1-5-روش تحقیق8

1-6-زمان اجرای تحقیق8

1-7-پیشینه تحقیق8

1-8-واژه ها و مفاهیم10

1-8-1-مرز10

1-8-2- مرزهای شرقی11

1-8-3- توسعه11

1-8-4- امنیت ملی12

فصل دوم: مباني تئوري (نظري)

2-1-مقدمه15

2-2-مبنای نظریه امنیت ملی15

2-3-عوامل تهديد كننده امنيت ملي16

2-4-ویژگی‌ها و مختصات نظریه مجموعه امنیتی16

2-5- مفهوم امنیت در قرن بیست و یکم17

2-6- تاثیر تغییر سیستمی بر امنیت ملی18

2-7- مولفه‌های جدید امنیت19

2-8- سیاست نگاه به شرق20

2-9- نظريه هاي امنيت22

2-9-1-نظريه شومان22

2-9-2-نظريه ايده آليستها22

2-9-3-نظريه هارولد براون23

2-9-4- نظريه جورج آ. كازور23

2-10-اظهار نظر هایی در مورد مرزو مرزهای شرقی ایران24

2-10-1- نظريه دکتر بهرام امیراحمدیان24

2-10-2- نظريه هارولد براون24

2-10-4- باگز و هارتشون25

2-10-5- نظريه پیتر تیلور25

2-10-6-نظريه ماریتن گلاسنر25

2-11-نظریه اسلامی امنیت26

2-11-1- استقرار و استمرار صلح و امنیت در جامعه بین‌المللی، اقتضای نفی روحیه «برتری خواهی»26

2-11-2- استقرار و استمرار صلح و امنیت در جامعه بین‌المللی، نفی «استثناگرایی»26

2-12-ایده دولت ورشکسته26

2-13-اجلاس جهانی امن تر:27

2-14- نظريه دکتر محمود واعظی:28

2-15-دکترمحمدباقرقالیباف:28

2-16-نظر یه هلال طلایی :29

2-17- سرهنگ مک گرگور29

2-18- لرد کرزن29

فصل سوم: محيط شناسي شرقي شهرهاي همجوار

3-1-مقدمه32

3-2-موقعیت مرزهای شرقی ایران32

3-2-1-منطقه مرزی زابل33

3-2-1-1- موقعیت جغرافیایی33

3-2-1-2- فضا و شکل33

3-2-1-3- وسعت34

3-2-2-ویژگیهای طبیعی35

3-2-2-1- منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها35

3-2-2-2- اقليم35

3-2-3- ویژگیهای انسانی35

3-2-4-ویژگیهای اقتصادی36

3-2-4-1-اقتصاد کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري37

3-2-4-2-امور زير بنايي38

3-2-5- ویژگیهای سیاسی40

3-2-6- ویزگیهای فرهنگی و اجتماعی42

3-2-7- ویژگیهای نظامی و امنیتی44

3-3- شهرستان مرزی خواف45

3-3-1-موقعیت جغرافیایی شهرستان خواف46

3-3-2-تقسیمات سیاسی اداری51

3-3-3-سابقه ی تاریخی51

3-3-4-ویژگیهای طبیعی51

3-3-5-موقعیت اقلیمی :53

3-3-6-ویژگیهای انسانی54

3-3-7-ویژگیهای اقتصادی55

3-3-7-1-کشاورزی :55

3-3-7-2-باغداری :56

3-3-7-3-دامداری :56

3-3-7-4-صنعت:57

3-3-8-گسلهای مهم و اساسی منطقه :58

3-3-9-هواشناسی و شرایط اقلیم (کلیماتولوژی)59

3-4-شهرستان مرزی تایباد59

3-4-1-موقعیت جغرافیایی59

3-4-2- فضا و شکل60

3-4-3-وسعت61

3-4-4-ویژگیهای طبیعی تایباد62

3-4-4-1-اقلیم و آب و هوا63

3-4-5-ویژگیهای انسانی تایباد63

3-4-5-1-ساختار سني وجنسي جمعيت65

3-4-6-ویزگیهای اقتصادی تایباد67

3-4-6-1-پتانسيل هاي اقتصادي شهرستان68

3-4-7-ویژگیهای سیاسی تایباد69

3-4-8-ویزگیهای اجتماعی-فرهنگی تایباد69

3-5-توپوگرافی مناطق مرزی شرق:72

3-6- مرزهاي ايران و پاكستان72

3-6-1- نقاط حساس و آسیب پذیر مرزهای ایران و پاکستان73

3-6-3- منطقه مرزی تایباد:74

3-6-4- منطقه مرزی کزیک :75

3-6-5-زابل :76

3-6-6- میرجاوه:77

3-6-6-1-بازارچه مرزي ميرجاوه :78

3-6-7- روستاي مليك79

3-6-7-1-بازارچه مرزي مليك :80

3-6-8-سراوان :81

3-6-8-بازارچه مرزي كوهك :82

3-7-پایانه های مرزی ایران83

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق- امنيت مرزهاي شرقي

4-1-مقدمه85

4-2- تهدیدات مرزها :85

4-2-۱-تهدید سیاسی مثل اعمال فشارهای سیاسی،بایکوت و احضار نماینده86

4-2-۲-تهدید اقتصادی مثل تحریم اقتصادی یا قاچاق کالا86

4-2-۳-تهدید نظامی مثل تشکیل پیمان های نظامی،قاچاق سلاح، آموزش و تحریک عناصر مسلح86

4-2-۴-تهدید فرهنگی مثل ورود اقلام ضد فرهنگی86

4-2-6-حضور اتباع بیگانه افاغنه و پاکستانی،هندی و بنگلادشی87

4-2-7-ترانزیت موادمخدر87

4-2-8-حضور نیروهای فرامنطقه ای:87

4-2-9-وفور سلاح غیرمجاز و مهمات:87

4-2-10-گسترش تکدی گری:87

4-2-11-تامین اشرار و گروههای مخالف ایرانی:87

4-3-ژئوپلیتیک مرزهای ایران و پاکستان87

4-4-ژئوپليتيك مرزهای ایران با افغانستان:88

4-4-1-نقاط حساس وآسیب پذیر مرز ایران و افغانستان89

4-5-خصوصیات وویژگیهای مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران89

4-6- تهدیدات ژئوپليتيكی مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران90

4-7-مهاجرت های غیرقانونی در شهرهای مرزی92

4-8-گروگانگیری پرسنل مرزبانی92

4-9-تأثیر پیوندهای قومی – مذهبی مثلث طلایی بر استان‌های مجاور شرقی جمهوری اسلامی ایران93

4-9-1-استان‌های مجاور مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران93

4-9-2- ایده دولت ورشکسته93

4-9-3-مثلث طلایی93

4-9-4-تهديد عليه امنيت داخلي و حاكميت ملي94

4-9-5-اقدامات عریان جدایی‌طلبانه قومی در استان‌های مجاور شرقی95

4-9-6- عامل تروریسم95

4-9-7- نقش تروریسم در اجرای طرح بلوچستان بزرگ آمریکا95

4-10- تهدیدات ناشی از بی‏‏ثباتی افغانستان96

4-10-1- ترانزیت مواد مخدر96

4-10-2-تقابل منافع اقتصادی با رقبا97

4-10-3-تقابل منافع سیاسی با رقبا97

4-10-4-پایگاه‏‏های آمریکا در منطقه98

4-10-5-تجزیه افغانستان98

4-10-6- طالبانیسم98

4-10-7-ایران‏‏ستیزی99

4-11-نتیجه گیری99

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-ارزیابی فرضیه ها102

5-1-فرضیه اول.102

5-2-فرضیه دوم.104

5-3-فرضیه سوم:105

5-4-فرضیه چهارم106

5-5-نتیجه گیری107

5-6- پیشنهادها109

فهرست منابع و ماخذ112

پيوست ها117

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول3-1 تقسیمات شهری زابل33

جدول3-2-درصد ویژگیهای جمعیتی زابل35

جدول 3-3- جمعیت شهری و روستایی زابل36

جدول 3-4- میزان شاغلین زابل36

جدول3-5-سطح اراضی زیرکشت37

جدول 3-6 تعداد صنایع موجود شهر مرزی زابل38

جدول3-7-درصد عمران شهری38

جدول 3-8- درصد عمران روستایی39

جدول 3-9-راه و ترابری زابل40

جدول3-10-میزان سواد شهرستان زابل42

جدول 3-11-آموزش و پرورش زابل42

جدول3-12-آموزش عالی زابل43

جدول 3-13-بهداشت و درمان زابل44

جدول 3-14-طول و عرض جغرافيايي بخشها در سال 138746

جدول3-15- تعداد بخش ، شهر و دهستان براساس تقسيمات كشوري47

جدول3-16- مشخصات عمومي بخشها براساس تقسيمات كشوري در سال 138747

جدول3-17- تقسيمات كشوري در محدوده شهرستان : 138749

جدول 3-18- فاصله مرکز بخشهاي شهرستان با مركز شهرستان و مركز استان : 1387 (كيلومتر)50

جدول 3-19-مساحت شهرستان برحسب وضعيت اراضي : 1387...... 50

جدول3-20- مشخصات ايستگاههاي هواشناسي : 138753

جدول3-21 -تحولات جمعيت شهر تايباد65

جدول3-23 – بخش های مختلف اقتصادی تایباد68

جدول 3-22 : تحولات شاخص نسبت جنسي66

جدول 3-24- رودهاي مرزي مشترك ايران با همسايگان73

  فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه 3-1- فضا و شکل کلی شهرستان مرزی زابل34

نقشه 3-2- تقسیمات سیاسی شهرستان زابل41

نقشه 3-3- نقشه جغرافیایی شهرستان مرزی خواف45

نقشه 3-4-موقعیت شهرستان خواف48

نقشه 3-5– موقعیت جغرافیایی شهرستان تایباد60

نقشه3-6 – فضا و شکل شهرستان تایباد61

نقشه 3-7-موقعيتشهرتايباددرشهرستان،استانوكشور62

نقشه3-8- منطقه مرزي تايباد، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا75

نقشه3-9- منطقه مرزي كزيك، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا75

نقشه 3-10- منطقه سیستان- شهرستان زابل. منابع: http://aftab.ir76

نقشه3-11- تقسيمات كشوري شهرستان زاهدان به تفكيك بخش و دهستان79

نقشه3-12- منطقه مرزي مليك، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا80

نقشه 3-13- منطقه مرزي سراوان، منبع فرماندهي پليس مرزي ناجا81

نقشه 4-1- مرزهاي شرقي ايران92

 چکیده :

سیاست خارجی ایران در سه قرن اخیر بر روی مرزهای غربی کشور بود ، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است، به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان در سال 1979، ایران همواره با معضلات امنیتی در مرزهای شرقی خود مواجه بوده است. اثرات منفی ناشی از بروز تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها در میان کشورهای شرقی، همواره بر ایران مترتب شده است و نگرانی‌های امنیتی در شرق را به یکی از معضلات اصلی ایران مبدل ساخته است. چراکه مرزهای شرقی ایران که بسیار طولانی هستند با موضوعاتی از قیبیل مواد مخدر، ژئوپليتيك آب، محل گذر خط لوله صلح گاز، مسائل قومی و مذهبی و حضور کشورهای بیگانه دست به گریبانند. ایران از سمت شرق با دو کشور افغانستان و پاکستان هم‌مرز است؛ کشورهایی که به دلیل دوره‌های طولانی تنش و بی‌ثباتی، نقش زیادی در ایجاد ناامنی در مناطق همجوار خود از جمله ایران دارند. از این‌رو نوشتار حاضر کوشیده تا ریشه‌های ناامنی در مرزهای شرقی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهدچرا که امنیت مرزهای شرقی تاثیر به سزایی در ژئوپليتيك ج.ا.ا .داشته است. امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه ناامنی در مرز قادر است در سیاست های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد کند.

كليد واژه: امنیت داخلی – ژئوپليتيك-مرزهای شرقی - افغانستان-پاکستان

 مقدمه

جمهوری اسلامی ایران با 1648195کیلومتر مربع وسعت ،حدود کره زمین وخشکی های زمین و در دسته بندی پاندز [1] ایران جزء کشورهای خیلی بزرگ محسوب می شود . وسعت زیاد احتمال تبدیل شدن به قدرت فرامنطقه ای و جهانی را بالا می برد به علاوه در امور دفاعی نقش دارد و معمولا هر مقدار کشور وسیع تر باشد منابع معدنی و طبیعی بیشتری دارد و کشور ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک با دارا بودن معادن غنی نفت و گاز و قرار گرفتن در سراسر شمال تنگه خلیج فارس و قرار داشتن بین کشورهای شمالی و منطقه خلیج فارس و بین قاره های آسیا و اروپا و اینکه امن ترین و کوتاهترین مسیر برای ارتباط دادن بین مناطق است از موقعیت استراتژیکی بسیار بالایی برخوردار می باشد و مرزهای کشور بالطبع از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که کشور ایران با 15 کشور مستقل مرز مشترک خشکی و آبی دارد طول مرزهای ایران بالغ بر8731 کیلومتر مربع است که حدود 6031 کیلومتر از خط مرزی را رودخانه ها، مرداب ها و با تلاق، جنگل ها، استپ ها، کویرها، کوهپایه ها و کوهستان ها که در شمار مرزهای خشکی محسوب می شوند، تشکیل می دهند و طول مرزهای دریایی ایران در سه ساحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران نیز 2700 کیلومتر است .مرزهای شرقی ایران که بسیار طولانی هستند با موضوعاتی از قیبیل مواد مخدر، ژئوپليتيك آب، مسائل قومی و مذهبی و حضور کشورهای بیگانه دست به گریبانند. ایران از سمت شرق با دو کشور افغانستان و پاکستان هم‌مرز است؛ کشورهایی که به دلیل دوره‌های طولانی تنش و بی‌ثباتی، نقش زیادی در ایجاد ناامنی در مناطق همجوار خود از جمله ایران داشته و دارند.

با توجه به وضعیت ژئوپليتیکی و استراتژیکی شرق کشور و با توجه به امکانات بالقوه (طبیعی و نیروی انسانی ) موجود ، چهار کانون درجه یک که درحال حاضر نیز فعالترین کانون های شرق کشور هستند می بایست مورد توجه بیش از بیش و همه جانبه قرار گیرند . توسعه این کانونها با اهداف امنیت و دفاع ملی و منافع فراملی و توسعه منطقه ای باید بیش از پیش گسترش یابد این کانونها که کانون های درجه یک شرق نامیده می شود واز جنوب به شمال عبارتنداز ( چابهار ، زاهدان ، بیرجند، مشهد) . بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا امنیت مرزهای شرقی تامین گردد.چرا که موقعیت استراتژیکی و منابع غنی از مهمترین عناصر جغرافیایی سیاسی ایران هستند و این امر تاکنون بازتاب خود را بر استراتژی های منطقه ای و جهانی قدرت های بزرگ به جا نهاده است.

  فصل اول

كليات تحقيق

1-1-طرح مسئله:

مرزسیاسی به پدیده ای فضایی اطلاق می شود که منعکس کننده ی قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و مطابق با قواعد خاص در مقابل حرکت انسان ، انتقال کالایا نشر افکار مانع ایجاد کند یا دست کم آن را محدود سازد(میرحیدر، 1375 ،114)البته از آنجا که کنترل موثر مرزها نیاز به هزینه هنگفت و سنگین ، سیستم های کنترل منطبق بر نوع مرز، نیروهای سازمان یافته ویژه مرزی، تفاهم و همکاری موثر دولت های همسایه و حمایت سازمان های رسمی بین المللی دارد، در بین کشورهای جهان تنها دولت های معدودی مانند اتحادجماهیر شوروی سابق، اسرائیل، یوگسلاوی عهد تیتو، کوبا و چنددولت اروپایی و آمریکای شمالی، قادر به ایجاد سیستم مدیریت موثر بر اداره مرزهایشان شده اند و بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایران از عهده تهیه و تنظیمی مکانیزمی مناسب و کارآمد بر اداره مرزهای کشور برنیامدند (کریمی پور، 221،1379). ایران در محیط پیرامونی خود با چالش‌های امنیتی متعددی روبرو است که به صورت دایمی و به واسطه تحولات و روندهای منطقه‌ای باز تولید می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از منظر منطقه‌ای در حوزه‌ای واقع شده است که هیچ گونه ترتیبات امنیتی پایدار و توافق شده در آن وجود ندارد. به رغم پیشرفت نظام‌های امنیت منطقه‌ای در سراسر جهان به ویژه بعد از پایان جنگ سرد و در چارچوب تحولات جهانی شدن، هنوز منطقه پیرامونی ایران فاقد ترتیبات امنیتی نهادینه شده‌ است. تروریسم، افراط‌گرایی، تنش‌های قومی - مذهبی، جرایم سازمان یافته، دولت‌های ضعیف و مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله چالش‌ها و موانع امنیتی عمده‌ای است که ایران در پیرامون خود با آنها روبروست. (عسگری، 1380، 295).پس از سرنگونی طالبان توسط نیروهای آمریکایی، این نیروها در مناطق مختلفی از افغانستان حضور پیدا کردند و دست به احداث پایگاه‌های متعددی از سوی آمریکا و ناتو زدند که این امر، برای ایران تهدید محسوب می‌شود و ایران را در تیررس دشمنان منافع ملی این کشور قرار می‌دهد. با این توصیفات کشورهای همسایه شرقی ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل داشتن مشکلات امنیتی تهدیداتی را متوجه منافع ملی ایران ساخته و هزینه‌های جمهوری اسلامی را در خصوص کنترل مرزها افزایش داده‌اند. علاوه بر بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان که از سال‌ها پیش معضل آوارگان افغانی، قاچاق مواد مخدر و دیگر مشکلات اجتماعی را برای ایران به وجود آورد است، در پاکستان نیز فعالیت‌های جریان افراطی طالبان افزایش یافته و به تقابل و درگیری با ارتش آن کشور انجامیده است. در نتیجه با گسترش نفوذ و فعالیت جریان‌های افراطی مانند طالبان و القاعده در منطقه از یک سو و حضور نظامی امریکا به بهانه مقابله با تروریسم در کنار مرزهای شرقی ایران از سوی دیگر، کشور در معرض تهدیدات امنیتی فزاینده‌ای قرار گرفته است. به طوری که موقعیت استراتژیک و ژئوپليتيكی ایران و ساختار طبیعی فضای ایران برکنش متقابل افراد و گروه‌های اجتماعی تاثیرات متفاوتی گذاشته است. پرداختن به تهدیدات از مرزهای شرقی مسئله مهمی در ژئوپليتيك کشور است.بخصوص در شرایط فعلی با تحولاتی که در کشورهای واقع در شرق کشور ما و آسیای میانه حادث شده است و کل تحولاتی که در آسیا اتفاق خواهد افتاد، با نفوذ وهابیت مهاجم به کشورهای شرق و پان ترکیسم لائیک به آسیای مرکزی، شرق و شمال شرق کشور از حساسیتهای امنیتی ویژه ای برخوردار شده است . امنیت ملی و فراملی ما ایجاب می کند به شرق کشور و توسعه عمومی و امنیت آن بیشتر توجه نماییم

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق :

مرزهای گسترده زمینی ایران با افغانستان و پاکستان به انضمام مرز آبی‌ای که با کشور پاکستان داریم، گستره وسیعی را تشکیل می‌دهد که کنترل و تأمین امنیت آن، کار مهم و مشکلی است.در عرف بین‌الملل، دو کشور هم‌مرز در تأمین مرز مشترکشان با یکدیگر همکاری داشته و پایگاه‌های مرزی قو‌ی‌ای را سازمان‌دهی می‌کنند اما متأسفانه این عرف در مرز میان ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان، شکسته شده است. کما اینکه این دو کشور هیچ پایگاه امنیتی مرزی قوی‌ای ندارند و به دلیل عدم‌توانمندی آنها در کنترل مرزهایشان، مأموران امنیتی و مرزی ما نه تنها مشغول تأمین امنیت مرزهای خودمان هستند بلکه ناگزیر از کنترل مرزهای پاکستان و افغانستان نیز می‌باشند(روزنامه سرمایه تاریخ 30/4/1389). همچنین سیاسی شدن هویت‌های قومی – مذهبی که از یک سو به جهانی شدن تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و از سوی دیگر به آزاد شدن گسل‌های لرزان قومی پس از فروپاشی اتحاد شوروی به ابزار فشاری برای برخی قدرت‌ها به ویژه ایالات متحده آمریکا مبدل شده است. ایده‌های قومی دارای ماهیت متباینی هستند. سیاسی شدن هویت ‌ها می‌تواند تهدیدی جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی کشورهای چند قومی باشد. استان‌های مجاور مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران دقیقاً مشرف به مثلث طلایی است (مثلث طلایی ناحیه‌ای بیابانی است که دور از دسترس دولت‌های ایران، پاکستان و افغانستان قرار دارد. این ناحیه به دلیل اینکه محل عبور سوق‌الجیشی مواد مخدر، تولید هروئین و انبار تسلیحات نظامی است به مثلث طلایی شهرت دارد). هلال طلایی شامل مناطق کوهستانی سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران است. در سال ۱۹۹۱، افغانستان بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان بود و بعد از آن میانمار، که بخشی از مثلث طلایی می‌باشد. هلال طلائی سابقهبسیار طولانی‌تر از مثلث طلایی در تولید تریاک دارد. (کریمی پور، 1379،154).

[1]-پاندز(pounds)کشورهای جهان را از لحاظ وسعت در 8دسته قرار داده است


خرید و دانلود نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران.....

مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان..... فهرست مطالب

عنوان صفحه

ــــــ

چكيده1

مقدمه2

فصل اول

1-1-شرح و بيان مساله پژوهش5

1-2-سابقه و پيشينه ي پژوهش6

1-3-اهميت و ضرورت موضوع پژوهش10

1-4-اهداف پژوهش10

1-5- سوالات پژوهش11

1-6- فرضيه هاي پژوهش11

1-7- کاربرد نتايج تحقيق11

1-8-روش و ابزار گردآوري اطلاعات12

1-9- روش تجزيه و تحليل داده ها13

1-10-جامعه ي آماري و روش نمونه گيري13

1-11- محدوديتها و موانع تحقيق16

1-12- قلمرو مكاني ، زماني و موضوعي تحقيق18

فصل دوم

2-1- مقدمه21

2-2- پيشينه ي تاريخي پارکینگ21

2-3- جاي پارك22

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-4- فضا–ساعت22

2-5- جابجايي(واگردان)22

2-6-عرضه پارکینگ22

2-7 -تقاضای پارکینگ23

2-8-تعيينميزانتقاضايپاركينگ23

2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربري و تقاضاي پاركينگ23

2-10- استخراج ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ24

2-11- گروهها و منافع متأثر از پاركينگ25

2-12- سطح توقف خودرو25

2-13- حريم و استانداردهاي فضاي پارك25

2-14- ترافيك26

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک26

2-16- مدیریت ترافیک27

2-17- تسهیلات ترافیک27

2-18- پارکینگ28

2-19- پاركينگ عمومي28

2-20- دسترسي به پاركينگ28

2-21- برآورد پارکینگ لازم30

2-22- مشکلات احداث پارکینگ30

2-23- اشباع پارکینگ31

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-24- محل پارکینگ.32

2-25-توليد سفر33

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد34

2-27- برنامه ریزی برای معلولین34

2-28- تقسيمبنديپاركحاشيهايبراساسمدتتوقف37

2-29- استانداردهای خودرو37

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ38

2-31-متوسط مدت زمان پارك :40

2-32- محلهايداراياولويتبرايانجاممطالعاتپاركحاشيه اي41

2-33-اهميت احداث پاركينگهاي طبقاتي42

2-34- مقايسه هزينه هاي ايجاد يك واحد پاركينگ43

2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور43

2-36- شاخص هاي مكان يابي كاربريهاي شهري45

2-37- تأسیسات پارکینگ48

2-38- سایر فضاهای پارکینگ52

2-39-انواع پارکینگ52

2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک55

2-41- مشکلات احداث پارکینگ63

2-42- سازۀ پارکینگ63

2-43-مدیریت پارکینگ64

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ66

2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها68

2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها70

2-47- مكانيابي71

2-48-مکان یابی پارکینگ71

2-49- اهميت مكانيابي صحيح در استقرار پاركينگهاي عمومي72

2-50- معیارهايموثردرمکانیابیپارکینگ73

2-51- سيستم اطلاعات جغرافيايي74

2-52- استفاده از GIS در شهرسازي و برنامه ريزي شهري75

2-53- استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در حوزه حمل و نقل75

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ76

2-55-نتیجه گیری80

فصل سوم

3-1- مقدمه82

3-2- موقعيت جغرافيايي شهرستان لاهيجان82

3-3- موقعيت جغرافيایی شهر لاهيجان86

3-4- موقعيت ارتباطي شهر لاهيجان86

3-5- خصوصيات كلي آب و هوایي لاهيجان87

3-6- درجه حرارت (دما)89

3-7- بارندگي90

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-8- رطوبت95

3-9- باد96

3-10- زمين شناسي،توپو گرافي شهر لاهيجان97

3-11-شيب وجهت توسعه ي شهر لاهيجان99

3-12- منابع آب درلاهيجان102

3-13- سوانح طبيعي :104

3-14- پوشش گياهي شهرلاهيجان104

3-15-ويژگيهاي جغرافيايي انساني105

3-16- پيشينه تاريخي لاهيجان112

3-17 - وجه تسميه لاهيجان113

3-18- مراكز مذهبي –تاريخي شهر114

3-19- بناهاي عمومي شهر115

3-20- مراكز ديدني115

3-21- تأسيسات عمومي شهر لاهيجان116

3- 22- محلات لاهيجان118

3-23- اوضاع اقتصادي لاهيجان118

3-24-نتیجه گیری121

فصل چهارم

4-1-مقدمه123

4-2- آمار توصیفی پرسشنامه ها123

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4-3-نتیجه گیری147

فصل پنجم

5-1-مقدمه151

5-2-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS و مدل AHP152

5-3- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان157

5-4-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان158

5-5- وزن دهی به معیارها168

5-6-نتیجه گیری175

فصل ششم

6-1-بحث و نتیجه گیری177

6-2- آزمون فرضیات پژوهش178

6-3-پاسخ به سوالات پژوهش182

6-4- ارائه راهکار و پیشنهادات184

منابع و ماخذ188

پیوست الف195

پیوست ب199

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

جدول1-1- تعیین حجم نمونه با بهره گیری از جدول آماده مورگان ...............................

14

جدول 1-2- آلفای کرونباخ .........................................................................................

15

جدول1-3- بررسی آلفای کرونباخ بر اساس سوالات موجود در پرسشنامه ..................

15

جدول2ـ1- ميانگين پياده روي بر مبناي مقصد پاركينگ به.............................................

29

جدول 2-2- تعداد جاپارک برای معلولین جسمی( منبع: آیین نامۀ طراحی راه های ..........

35

جدول 2-3- ابعاد و اندازه های پارکینگ وسایل نقلیه، واحد: میلی متر..............................

37

جدول 2-4- میزان و چگونگی نورپردازی در درون پارکینگ های عمومی........................

51

جدول 2-5- ابعاد وسایل حمل و نقل و شعاع گردش Ra, Ri...........................................

67

جدول2-6- معیارهای پارکینگ در ضوابط ساختمانی طرح تفضیلی شهر لاهیجان............

69

جدول 2-7- معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ .......................................

77

جدول 2-8- مقیاس 9 کمیتی ساعتی و وارگاس برای مقایسات زوجی عناصر..................

79

جدول 3-1- موقعيت جغرافيايي شهرستان لاهیجان .........................................................

82

جدول3-2- مشخصات ایستگاه هواشناسی لاهیجان..........................................................

88

جدول3-3- وضعیت درجه حرارت در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ................................

89

جدول 3-4- تعداد و درصد روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی لاهیجان ..................

90

جدول3-5- متوسط بارندگی ماهانه و درصد آن در ایستگاه هواشناسی لاهیجان .............

91

جدول3-5- متوسط بارندگی های فصلی و درصد آن در ایستگاه هواشناسی لاهیجان......

93

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

جدول3-6- رطوبت نسبی هوا در ماههای مختلف منطبق با ایستگاه هواشناسی لاهیجان..

95

جدول شماره 3-7- نرخ رشد جمعيت شهر لاهيجان با تفكيك جنس از سال 1335- 85

106

جدول3-8-تعداد و درصد تغییرات جمعیتی شهرستان لاهیجان بین سالهای ....................

109

جدول3-9- تعداد و بعد خانوار شهرستان لاهیجان...........................................................

109

جدول3-10- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر برحسب سن به تفکیک جنس..

110

جدول3-11- ویژگیهای جمعیتی شهرستان لاهیجان بین سالهای 65 و 75 و 85 .............

112

جدول 3-12- مقايسه تركيب اشتغال كشور، استان وشهرستان لاهيجان برحسب ..............

120

جدول 4ـ1- فراوانی جنسیت افراد نمونه .......................................................................

124

جدول 4-2 - میزان سن افراد نمونه افراد نمونه ...................................................................

125

جدول 4-3 - میزان تحصیلات افراد نمونه ..........................................................................

126

جدول 4-4- توزیع وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در شهر لاهیجان ......................

127

جدول 4-5 - توزیع وضعیت هدف از سفر در شهر لاهیجان ..............................................

128

جدول 4-6 - وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر.....................................

129

جدول 4-7 - مدت زمان پیدا کردن محل پارک ..................................................................

130

جدول 4-8- میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد نظر..............

132

جدول 4-9- میزان رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر..

133

جدول 4-10- میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان.....

134

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

جدول 4-11- طرح های پارک مطلوب .............................................................................

135

جدول 4-12- تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ ..........

136

جدول 4-13- موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای کاهش...

137

جدول 4-14- میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و مشکل..............

138

جدول 4-15- رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی .....................

139

جدول 4-16- میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی............

140

جدول 4-17- میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان ...................

141

جدول 4-18 - ارزیابی دسترسی به پارکینگ های عمومی..................................................

142

جدول 4-19- ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی.....................................................

143

جدول 4-20 - منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان....

144

جدول 4-21- تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟...........................

145

جدول 4-22 - کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟.........................

146

جدول4-23- نتایج حاصل از پرسشنامه در شهر لاهیجان...................................................

148

جدول5-1- طبقه بندی لایه ی فاصله تا مراکز تجاری.......................................................

154

جدول 5-2- وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی.................................

155

جدول 5-3- محاسبه وزن معیارها......................................................................................

 

153

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

جدول5-4- تعیین نسبت توافق ............................................................................................

156

جدول 5-5- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان.........................................

157

جدول 5-6- مقیاس مقایسه دوتایی.....................................................................................

169

جدول 5-7- شاخص های عدم توافق تصادفی ( RI ) برای ...............................................

171

جدول 5-7- مشخصات پارکینگ های پیشنهادی شهر لاهيجان............................................

175

جدول 6-1-آزمون تی تک نمونه ای.....................................................................................

178

جدول6-2- بررسی سوالات به عنوان نمونه .......................................................................

179

جدول 6-3- ضریب همبستگی ............................................................................................

180

جدول 6-4- همبستگی..........................................................................................................

181

جدول 6-5-آزمون تی تک نمونه ای ....................................................................................

181

جدول6-7- مشخصات کلی پارکینگ های شهر لاهیجان .....................................................

183

جدول 6-8- مناسبترین مکانها برای احداث پارکینگ در شهر لاهیجان.................................

184

   
   
   
   

 

فهرست نمودارها

 

عنوان

صفحه

نمودار(3-1): نمودار درجه حرارت شهر لاهیجان با توجه به جدول بالا.............................

90

نمودار(3-2 ): درصد بارندگی ماهانه (میلیمتر) در ایستگاه هواشناسی لاهیجان .................

92

نمودار(3-3): متوسط بارندگی فصلی لاهیجان بر حسب میلیمتر.........................................

93

نمودارآمبروترلیک(3-4):میزان بارندگی درسال1387 درشهرلاهیجان- برگرفته از...............

93

نمودار (3-5): میانگین ماهانه رطوبت نسبی........................................................................

96

نمودار(3-7): درصد باسواد در نقاط شهری.........................................................................

111

نمودار(3-8): درصد باسواد در نقاط روستایی.....................................................................

111

نمودار (4-1): فراواني افراد نمونه برحسب جنس ..............................................................

124

نمودار (4-2): فراواني افراد نمونه برحسب سن..................................................................

125

نمودار (4-3): فراواني افراد نمونه برحسب ميزان تحصيلات..............................................

126

نمودار (4-4): وضعيت نوع وسيله مورد استفاده در شهر لاهيجان.......................................

127

نمودار (4-5): فراواني هدف از سفردر لاهيجان .................................................................

129

نمودار (4-6): فراواني وضعیت وجود پارکینگ عمومی در مقصد مورد نظر...................................

130

نمودار (4-7): فراواني مدت زمان پیدا کردن محل پارک.....................................................

131

نمودار (4-8): فراواني میزان مسافت پیموده شدن از محل پارک خودرو تا مقصد مورد.....

132

نمودار (4-9): میزان رضایت از مسافت طی شده بعد از پارک خودرو تا مقصد مورد نظر

133

 

فهرست نمودارها

 

عنوان

صفحه

نمودار (4-10): میزان ساعت های پارک خودرو در پارکینگ های عمومی شهر لاهیجان

134

نمودار (4-11): فراواني طرح های پارک مطلوب ...............................................................

135

نمودار (4-12): تأثیر یکطرفه کردن خیابان در کاهش ترافیک و حل مشکل پارکینگ.........

136

نمودار (4-13): موافقت با ارائه بخشی از خدمات بصورت الکترونیکی در راستای ...........

138

نمودار (4-14): میزان تأثیر بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و مشکل ...........

139

نمودار (4-15): ميزان رضایت از طراحی و کیفیت تجهیزات پارکینگ های عمومی...........

140

نمودار (4-16): میزان رضایت از علائم و تابلو های راهنمایی پارکینگ های عمومی.........

141

نمودار (4-17): میزان رضایت از امنیت پارکینگ های عمومی در شهر لاهیجان.................

142

نمودار (4-18) ميزان رضايت از دسترسی به پارکینگ های عمومی...................................

143

نمودار (4-19): ارزیابی هزینه های پارکینگ های عمومی...................................................

144

نمودار (4-20): منا سب بودن مکان ها ی مذکور برای احداث پارکینگ ازدید شهروندان..

145

نمودار (4-21): تا چه اندازه مکانهای فوق برای احداث پارکینگ مناسبند؟........................

146

نمودار (4-22): کدامیک از مکانهای زیر جهت احداث پارکینگ مناسبترند؟.......................

147

 

 

 

فهرست اشكال

 

عنوان

صفحه

شكل(1-1) نقشه محدوده مورد مطالعه در این پژوهش.......................................................

18

شکل(1-2) فلوچارت مطالعات انجام شده در این پژوهش در راستای فرایند مکانیابی ......

19

شكل (2-1) پارکینگ معلولین و علائم راهنمای پارکینگ برای معلولین...........................

36

شكل(2-2) نورپردازی پارکینگ های شبانه روزی در شب.............................................

50

شكل(2-3 ) پارک خیابانی( حاشیه ای)..............................................................................

54

شكل(2-4) پارکینگ مکانیکی...........................................................................................

57

شكل(2-5) نمونه ای از دستگاه پارکومتر.......................................................................

60

شكل(2-6) نمونه ای از حضور پارکبان در خیابان............................................................

61

شکل (3-1) : نقشه موقعیت و حدود جغرافیایی شهر لاهیجان...........................................

83

شکل(3-2):نمایش محدوده شهرستان لاهیجان با تفکیک بخش ها و دهستان ها................

85

شکل( 3-3) نقشه اقلیم شهر لاهیجان..................................................................................

88

شکل(3-4) نقشه خطوط همباران شهر لاهیجان.................................................................

94

شکل (3-5): نقشه زمین شناسی شهر لاهیجان....................................................................

98

شکل (3-6):نقشه شیب شهر لاهیجان..................................................................................

100

شکل(3-7):نقشه رودخانه های شهر لاهیجان.....................................................................

103

شکل(3-8): نقشه نقاط توریستی شهر لاهیجان .................................................................

116

شكل(5-1): نقشه طبقات ارتفاعي شهر لاهيجان...................................................................

159

 

فهرست اشكال

 

عنوان

صفحه

شكل5-2- نقشه طبقات شيب شهر لاهيجان.......................................................................

160

شكل5-3- نقشه مراكز اداري شهر لاهيجان.........................................................................

161

شكل 5-4- نقشه مراكز فرهنگي آموزشي درماني تفريحي شهر لاهيجان............................

162

شكل5-5- نقشه مراكز تجاري شهر لاهيجان......................................................................

163

شكل5-6- نقشه معابر شهر لاهيجان....................................................................................

164

شكل5-7- نقشه تراكم ترافيك شهر لاهيجان.....................................................................

165

شكل5-8- نقشه تراكم جمعيت شهر لاهيجان.....................................................................

166

شكل5-9- نقشه ارزش ملك شهر لاهيجان.........................................................................

167

شكل5-10- نقشه حاصل از اجراي مدل AHP جهت مكان يابي پاركينگ شهر لاهيجان

172

شکل 5-11- نقشه پارکینگ های پیشنهادی شهر لاهيجان...................................................

173

شکل 5-12- نقشه پارکینگ های پیشنهادی و موجود شهر لاهيجان...................................

174

 چكيده:

مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگهای عمومی هستند که نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری دارند.مکان یابی پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهرها می باشد.پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه های ساخت پارکینگ،لزوم مکان یابی مناسب برای پارکینگ نمایان گشت.

این پژوهش در بهار 1393 در شهر لاهیجان برای رفع معضل ترافیک انجام شده است و سعی دارد تا با توجه به شرایط و عوامل موثر بر مکان پارکینگ در شهر لاهیجان به مکان یابی مناسب این عنصر بپردازد.این پژوهش چند هدف را دنبال می نماید:1-دستیابی به الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگهای عمومی با استفاده از سیستم GIS ؛2-تجزیه و تحلیل عوامل موثردر مکان یابی پارکینگ؛3-شناسایی نواحی نیازمند پارکینگ عمومی و طبقاتی؛4-شناساندن اهمیت و کاراییGIS در انتخاب بهترین مکانها برای احداث پارکینگ.

در این تحقیق علاوه بر ارائه الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه پارکینگ به وسیله GIS به مقایسه روشهای مختلف وزندهی لایه های مکان یابی پارکینگ مانند AHP و منطق فازی بولین و ...پرداخته می شود.

كليد واژه: پارکینگ عمومی وطبقاتی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مکان یابی ،سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر لاهیجان.

مقدمه:

با رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری ترافیک در سطح معابر شهری به یکی از معضلات شهرهای بزرگ تبدیل شده است. بنابراین یکی از دغدغه های فکری مدیران شهری حل معضل ترافیک می باشد.جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل مشکل ترافیک اقدامات زیادی از جمله احداث زیرساختهای حمل و نقل شهری مانند راههای ارتباطی ،زیرگذرها و روگذرها و گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوسهای شهری توسط مدیران شهری صورت گرفته است. در این راستا احداث پارکینگهای عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به منظور جلوگیری از پارکهای طولانی و بی مورد در کنار خیابانها یکی از اقدامات موثر در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش آلودگی هواست.

مکان یابی صحیح پارکینگ موجب کاهش سفرهای درون شهری می شود که اگر با کاهش یا عدم پارک حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد وسایل نقلیه می گردد. بدین منظور بایستی معیارهای موثر طوری در نظر گرفته شود که باعث کاهش پارک حاشیه ای و روان تر شدن ترافیک معابر شود.

با توجه به مسائل مذكور پژوهش حاضر در 6 فصل تنظيم گرديده است:

فصل اول: كليات تحقيق كه شامل بيان مسئله،‌سابقه و پيشينه ي تحقيق،اهميت و ضرورت موضوع

تحقيق، اهداف ،‌فرضيه ها، ‌متغيرها و روش تحقيق مي باشد نگارش شده است سپس به مقطع زماني تحقيق و جامعه آماري شهر لاهيجان اشاره شده است.

فصل دوم: به مباني نظري، پيشينه و ادبيات تحقيق اشاره مي گردد .

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی لاهیجان نگارش شده است.

فصل چهارم :به بررسی وضعیت پارکینگ در شهر لاهیجان از دیدگاه شهروندان پرداخته ،و سپس وضعیت پارکینگ ها در این شهر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .

فصل پنجم: با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش AHPنیز مکانیابی بهینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صورت پذیرفت و تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل احداث آنها پیشنهاد گردید.

در فصل ششم به اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است .

فصل اول

 فرایند و طرح پژوهش

1-1- شرح و بيان مساله پژوهش:

مدت زمان زيادي است كه عناصر انسان، وسيله نقليه و محيط به عنوان عناصر اصلي در حمل و نقل جاده اي مرسوم واقع شده اند و هدف از شناسايي كامل آنها، برقراري ايمني آنهاست؛ چرا كه اين عناصر با هم روابط متقابل و تأثير پذير دارند. به عنوان مثال انسان و وسيله نقليه با هم برروي محيط اثر مي گذارند و باعث ايجاد ترافيك در شهرها و آلودگي هاي زيست محيطي مي شوند و در قبال آن محيط نيز با ويژگي هاي خود باعث تغيير شرايط حمل و نقل مي شود.

منشا ايجاد و گسترش روزافزون شهرهارادرعواملعمدهایازقبيلتوسعهمبادلاتکالا،پيشرفتتجاریوتمدنانسانیمیتواندانست و درميان مهمترينعواملپيدايششهرها، بايستیتوسعهشبکهراههاراعادیترينوقديمیترينعاملدانست.

گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرتهای شهری، پیشرفت تکنولوژی وارزان شدن قیمت خودرو و بالارفتن درآمد خانواده سبب شده تعداد خودروها در شهرهاافزایش قابل توجه ای داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافیک و همچنین کمبود فضاي پارک خودرو شده است. حل مسئله ترافیک به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی از جمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر و غیرهنیازمند است. تامین فضای پارکینگ خودرو در شهر، خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهاي ضروری است. با تامين پاركينگ در نقاط مختلف شهر مي توان تا حد زيادي بر مشكلات ترافيكي فائق آمد.

تامین پارکینگ در بافت ‌های شهری موجود ما، از مسائل و مشكلات طراحان شهرینبوده و اکثر فضاهای پیش بینی شده در طرح های جامع، یا تغییر کاربری داده و یاواگذار شده‌اند. وجود مراكز تجاري با جذب سفر بالا در برخي شهرها، استفاده از الگوي توقفگاههاي چند طبقه را اجتناب ناپذير ساخته و دستيابي به ضوابط اين گونه توقفگاه ها را ضروري مي سازد.

امروزه با ورود حجم بالایی از خودروها، سرانه خودرو از یک دستگاه به ازای هر واحدمسکونی به دو یا سه واحد در حال افزایش است. این امر باعث ازدحام خودروها در حاشیهخیابان ‌ها و کوچه‌ها شده است. در این وضعیت می بایست روشی را پیشنهاد نمود که همارزان بوده و هم اجرای آ‌ن ساده باشد و حجم بالایی از پارکینگ را برای ساختمانهاتامین نماید.


خرید و دانلود مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی در شهر لاهیجان.....

نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه....فهرست

عنوان شماره صفحه

فهرست جدول­ها..ذ

فهرست شکل­ها..ر

چکیده..1

مقدمه.. 2

 فصل اول: کلیات تحقیق .................................... 4

1-1 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق.................. 5

1-2 سوالات تحقیق .................................... 7

1-3 فرضیه های تحقیق ................................ 7

1-4 اهداف پژوهش .................................... 7

1-5 روش و مراحل تحقیق .............................. 9

1-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق ...................... 10

1-7 موقعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر جعفرآباد......... 10

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق.................................. 15

2-1 پیشینه تحقیق................................... 16

2-2 برنامه ریزی.................................... 17

2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای......................... 17

2-3 شهر............................................ 17

2-4 مواد زاید جامد شهری............................ 18

2-4-1 زباله شهری .................................. 18

2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری.................. 19

2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن20

2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله.............. 21

2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری............ 22

2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله...................... 23

2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ................. 23

2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری................. 24

2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان.......... 24

2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران......... 26

2-8 ساماندهی....................................... 29

2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران................ 29

2-9 مکانیابی دفن زباله............................. 32

2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله...................... 32

2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری .............. 33

2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله....................... 33

2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی........................................................ 34

2-13-1 درآمد........................................ 34

2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن.... 36

2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها 46

2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب46

2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین.............. 47

2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن ...... 47

 

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی............................ 50

3-1 توپوگرافی...................................... 51

3-2 زمین شناسی .................................... 51

3-3 آب و هوا....................................... 53

3-3-1 عوامل اقلیمی................................. 54

3-3-1-1 جریان سیبری........................... 54

3-3-1-2 جریان مدیترانه ای..................... 54

3-3-1-3 جریان هوایی اقیانوس اطلس.............. 55

3-3-1-4 جریان خزری.............................. 55

3-3-2 عناصر اقلیمی................................ 55

3-3-2-1 دما..................................... 55

3-3-2-2 بارندگی................................... 57

3-3-2-2-1 توزیع ماهانه بارندگی.................. 57

3-3-2-2-2توزیع فصلی بارندگی..................... 59

3-3-2-3 رطوبت نسبی........................... 59

3-3-2-4 یخبندان............................... 60

3-3-2-5 باد.................................... 61

3-3-2-5-1 باد شرقی............................ 61

3-3-2-5-2 باد جنوب شرق........................ 62

3-3-3طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه....... 63

3-3-3-1 طبقه بندی اقلیمی دومارتن.................... 63

3-3-3-2 سیستم طبقه بندی سلیاتینوف................... 64

3-3-3-3 ضریب رطوبت ایوانف........................ 65

3-3-3-4 سیستم طبقه بندی کوپن................ 65

3-3-3-5 اقلیم نمایی آمبرژه.................. 66

3-4 هیدرولوژی................................ 67

3-4-1آبهای سطحی............................. 67

3-4-2 منابع آبهای زیرزمینی.............. 68

3-4-3 منابع تامین آب شرب شهر جعفرآباد......... 68

3-5 خاک..................................... 69

3-6 پوشش گیاهی.................................... 69

3-7 مدل مکانیابی دفن زباله................... 70

3-7-1 توپوگرافی................................ 70

3-7-2 شرایط اقلیمی............................. 70

3-7-3 زمین شناسی و خاک شناسی................... 71

3-7-4 هیدرولوژی و هیدروژئولوژی................. 72

3-7-5 معیارهای ساماندهی زباله شهری در محدوده مطالعاتی72

3-7-6 ترکیب لایه ها و روش مورد استفاده برای انتخاب محل دفن و ساماندهی زباله ها....................................... 75

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق.............................. 77

4-1 امکانات شهری و تجهیزات موجود شهرداری جهت دفع و دفن بهداشتی زباله................................................... 78

4-2 ترکیبات اصلی زباله شهری شهر جعفرآباد.......... 78

4-3 نحوه جمع­آوری و حمل و نقل................... 80

4-4 نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه...................................... 80

4-5 روشهای جلوگیری از آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآباد........................................................ 82

4-5-1 مراحل و هزینه های مورد نیاز................. 84

4-5-1-1آماده سازی محل دفن زباله..................... 84

4-5-1-2 زهکشی.................................. 85

4-5-1-3 منطقه­بندی............................... 85

4-5-1-4 حصارکشی................................. 85

4-5-1-5 تهیه آب................................... 86

4-5-1-6 جایگاه شستشو.............................. 86

4-5-1-7 تجهیزات فنی............................... 86

4-5-1-8 نامگذاری............................... 86

4-6 مکان مناسب برای ساماندهی زباله شهر جعفرآباد.... 86

 فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات. 88

5-1 ارزیابی فرضیه های تحقیق........................ 89

5-2 نتیجه­گیری...................................... 90

5-3 پیشنهادات...................................... 93

 منابع و مأخذ............................................ 95

چکیده انگلیسی........................................... 99

  فهرست جدول­ها

جدول 2-1: مسائل مربوط به مکانیابی محل دفن زباله......... 36

جدول 2-2: ترتیب تقدم گروهی و پدیده های ارزیابی مورد استفاده به منظور تمایز بین مکانها........................................ 37

جدول 2-3 : برخی از سوالات با مکان یابی محل دفن.......... 38

جدول 3-1: پارامترهای مختلف دما در ایستگاه پارس آباد در طی سالهای 1984-2010..................................................... 56

جدول 3-2 میانگین ماهانه بارندگی شهرستان پارس آباد در طی سالهای 1984-2010..................................................... 57

جدول 3-3 میانگین فصلی بارندگی شهرستان پارس آباد در طی سالهای 1984-2010........................................................ 58

جدول 3-4 پارامترهای مختلف رطوبت نسبی شهرستان پارس آباد در طی سالهای 1984-2010................................................. 59

جدول 3-5 یخبندان شهرستان پارس آباد در طی سالهای 1984-2010. 60

جدول 3-6 میانگین آماری باد شهرستان پارس آباد در طی سالهای 1984-2010 63

جدول 3-7 طبقه بندی دو مارتن............................. 64

جدول 3-8 محدوده های طبقه بندی اقلیمی به روش سلیاتینوف... 64

جدول 3-9 محدوده های طبقه بندی اقلیمی با ضریب ایوانف..... 65

جدول 3-10 عوامل و معیارهای مورد نظر در مکانیابی و ساماندهی زباله های شهری.................................................... 73

جدول 3-11 معیارهای بکار رفته در ساماندهی زباله در منطقه مورد مطالعه74

جدول 3-12 لیست لایه های اطلاعاتی گردآوری شده جهت انتخاب سایتهای مناسب76

جدول 4-1 ترکیبات اصلی زباله شهری جعفرآباد مغان در طی دوره­های زمانی معین........................................................ 78

  فهرست شکل­ها

شکل1-1: موقعیت جغرافیایی شهر جعفرآباد .................. 11

شکل1-2: موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان 13

شکل1-3: تقسیمات سیاسی شهرستان بیله سوار................. 14

شکل4-1: دفع زباله­های شهری شهر جعفرآباد بصورت روباز...... 80

شکل4-2: پراکندگی نایلون و نایلکس در زمینهای زراعی اطراف توسط باد 81

شکل4-3: نمای کلی از محل تخلیه زباله­های شهری شهر جعفرآباد82

 فهرست نمودار

نمودار 3-1: میانگین ماهیانه دمای حداکثر و حداقل مطلق شهرستان پارس آباد........................................................ 57

نمودار 3-2: میانگین ماهیانه بارندگی شهرستان پارس آباد... 58

نمودار3-3: درصد توزیع فصلی بارندگی در ایستگاه پارس آباد. 59

نمودار3-4: میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی شهرستان پارس آباد 60

 چکیده

امروزهباتوجهبهاينكهدفنزبالهبدونرعايتمسائلزيستمحيطيتهديداتزياديرابهمحيطزيستو اقلیم واردميكند، انتخابمكانمناسبودفنبهداشتيزبالهضرورياست.دراينپژوهشسعيبرآنبودهكه نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.

نتایج این بررسی و تحلیل داده­ها نشان میدهد که دفن زباله­های شهری بعلت قرار گرفتن در فاصله 2 کیلومتری نسبت به شهر و جهت باد باعث آلودگی محیط زیست و هوای منطقه شده است. همچنین سوزاندن زباله های باعث کاهش حاصلخیزی خاکهای کشاورزی شده است. در پایان پیشنهاداتی از قبیل طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله با هدف جلوگیری ازایجاد بیماریها ، برطرف کردن نگرانیهای بهداشتی و

ضمن اینکه به عمق آبهای زیر زمینی نیز توجه شود و در انتخاب محل دفن مناسب با در نظر گرفتن شرایط ژئومورفولوژیکی (زمین شناسی) جغرافیایی و هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه، ارائه گردید.

 واژگان كليدی: زباله شهری، جعفرآباد، آلودگی،اقلیم،محیط زیست.

 مقدمه

انسان و محیط زندگیش همواره دو واژه قابل تفکر و بحث انگیز است که بر اساس آثار بجای مانده پیشینیان و از ماورای قرنها و بلکه هزاران سال قبل مورد سوال بوده و در هر دوره­ای به فراخور حال و همراه با پیشرفت بشر و از دیدگاههای مختلف مطالعات زیادی درباره آن انجام گرفته است. شکی نیست که طبیعت و محیط زندگی و نوع اقلیمی منطقه همیشه از نعمات ارزانی شده از طرف خداوند را بی دریغ در اختیار بشر قرار داده و از ابتدایی­ترین حوایج تا نهایت تمناهای او را برآورده است. آنچنانکه این وابستگی­ها روز به روز بیشتر شده و آدمی حتی فکر یک لحظه جدایی از محیط زندگی مناسب را از خود دور ننموده و مدام در جستجوی مامن و مسکن و محیط دلخواه در مهاجرت و تکاپو بوده است.

این روند تا قرون اخیر و قبل از صنعتی شدن جامعه انسانی ادامه داشته است. ولی اکنون با تغییرات و بلکه اختلافاتی که توسط بشر در زوایای مختلف محیط زندگیش پدیدار گشته این تعادل طبیعی بهم خورده است به موازات صنعتی شدن جوامع انسانی میزان بهره­وری از طبیعت و اقلیم آن و نعمات آن بطور تصاعدی و بی رویه افزایش یافته است. آنچنانکه حتی طبیعت قادر به پالودن کردن نخاله­های دست ساخته بشری نمی­باشد.

با نگاهی گذرا به ممالک صنعتی توسعه یافته فاصله میان انسان و محیط و کسیختگی وابستگی­های عاطفی بشر نمایان می­گردد. انسان امروزی با دست خود محیط زندگی را چنان آلوده نموده که در برخی از کشورهای صنعتی حتی هوای تنفس مورد نیاز به سهولت در دسترس او قرار ندارد.

این گسیختگی روابط و ایجاد خلاء عاطفی در انسانها بگونه­ای در تزاید است که روز به روز بر تعداد بیماران و بویژه بیماریهای روانی و عصبی افزوده شده و هر روز پیش از بیش گامهای خود را بطرف نابودی تندتر می­سازد.

با شرحی که گذشت و به مصداق اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. لزوم چاره اندیشی اساسی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه و متعاقب آن پیشگیری از نابودی انسان و امنیت و آسایش زندگی با تمام خصوصیات زندگیش به شدت احساس می­شود.

خوشبختانه کشور ما در زمره کشورهای توسعه یافته می­باشد که تعادل طبیعی آن در مقایسه با کشورهای توسعه یافته علیرغم بی­توجهی­های گذشته تا حد نسبتاً زیادی پا برجا مانده است که جهت تداوم این تعادل ضمن استفاده از مخازن و منابع موجود آن، استفاده بی­رویه را نیز باید بطور کلی منسوخ نمود تا قبل از رسیدن به بن بست­هاییکه در بالا بدان اشاره شد به رشد و شکوفایی صنعتی و کشاورزی دست یافته و همچنین در خصوص زباله­های دفن شده هم بصورت اصولی و بهداشتی دفن شده و از طرفی مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر برای جمع­آوری و جداسازی و بازیافت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که شاهد محیطی سالم و پاکیزه و آب و هوای مناسب در شهر جعفرآباد مغان داشته باشیم، سوق داده شود.

این پایان نامه با عنوان نقش آلودگی زباله­های دفن شده در جعفرآباد مغان بر محیط زیست و اقلیم منطقهدر 5 فصل به شرح زیر تدوین شده است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

فصل سوم:ویژگی های جغرافیایی محدوده مطالعاتی

فصل چهارم:یافته های تحقیق

فصل پنجم:ارزیابی فرضیه،نتیجه گیری و پیشنهادات. که امید است مورد توجه مسئولان اجرایی و برنامه ریزان مرتبط با نواحی شهری قرار گیرد.

حمزه خیراندیش

نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393

 1-1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

توجه به محیط زیست و آلودگی و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین و طبیعت سالم و پاک یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می­دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه­ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ باید تا حد امکان به مواردی همچون اهمیت مسئله شناخت و طبقه­بندی مواد، سیستم­های جمع­آوری و حمل و نقل و روشهای دفع و دفن مواد و عدم آلودگی محیط زیست شهری و اقلیمی منطقه مورد توجه قرار گیرد. همچنین بایستی مبادرت به ارائه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط و بهینه­سازی تکنولوژی موجود در مدیریت مواد زاید جامد و زباله­های شهری جمع­آوری شده توسط شهرداری در حد کلان اقدام نمود که در صورت اعمال، بازتاب آن تأثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیم منطقه ما خواهد داشت.

توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه­های پیشگیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم­های جمع­آوری و دفع مواد زاید که سبب آلودگی در شهر­ها و روستاههای کشور است، امکان­پذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه و با انواع بیماریهای پوستی و سلسله بیماریهای سرطان­زا و سکته­های نابهنگام در جوامع کنونی که معمولاً به مواد فساد­پذیر و پس ماندهای شیمیایی محیط زیست و اقلیم منطقه نسبت داده می­شود. ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زباله­های شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست.

یکی از عوامل مهم و نقش اساسی در خصوص آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه که باید توجه ویژه­ای به خطرات و زیانهای ناشی از عدم کنترل زباله­های شهری و صنعتی و غیره را شناسایی نموده و در سیستم جمع­آوری به حمل و نقل توجه خاصی گردیده و به روشهای دفع زباله از قبیل سوزاندن، کمپوست و دفن بهداشتی نیز اهمیت داده شده و در زمینه بازیافت نیز آگاهی کامل داشته باشد. تا بتوانیم از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه را تا حد امکان کاهش داد. از اینرو قبل از شروع بحث، پرسش زیر را در پیش رو خواهیم داشت:

 • در مورد جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، مکانیابی محل دفن زباله و وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و بهتر جهت جمع­آوری و جداسازی و بازیافت و یا دفن بهداشتی آن در شهر باید چه اقداماتی را انجام داد.

در سال­هاي اخير افزايش روز افزون توليد مواد زايد جامد شهري موجب شده، حفاظت محيط زيست از آلودگي خاك ناشي از دفن بي­رويه زباله اهميت فراواني را به خود اختصاص دهد. انسان و بسياري از موجودات به شيوه­هاي مختلف، توليد كننده زباله هستند و كنترل آنها نوعي تضمين سلامت و بقاي محيط زيست به شمار مي­رود. جمعیت شهرها زیادتر می­شود، ساختمانهای یک و دو طبقه به ساختمانهای چند طبقه در وسعت محدود تراکم پیدا می­کند. فضاهای سرانه در شهرهای بزرگ کمتر و کمتر شده و با تولید زباله بیشتر در وسعت کمتر رابطه پیدا می­کند. از طرف دیگر پیشرفتهای علمی و صنعتی و مصرف روز افزون مردم تولید سرانه زباله را نیز افزایش می­دهد و در چنین اوضاعی مسئله زباله در شهرها مشکل پیچیده­ای را ایجاد می­کند. تلنبار کردن و بطور غیر اصولی و غیربهداشتی جمع­آوری و حمل و نقل و دفع زباله در جاهای پرجمعیت با خودپالایی طبیعی سازگار نیست و آنرا شکست داده و محیط را آلوده ساخته و باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای روده­ای و انواع مسمومیت­ها می­شود. با توجه به شرح مختصری که گذشت اولویت و ارجحیت دادن به مسئله زباله به خودی خود نمایان و مشهود است و از آنجا که شهر جعفرآباد شهر جدید التاسیس بوده و بر شاهراه اصلی پارس­آباد به بیله­سوار و گرمی واقع گردیده و از سوی دیگر به علت برخورداری از امکانات رفاهی و تفریحی مردم اکثر روستاهای اطراف به شهر جعفرآباد سرازیر شده و جمعیت آن از رشد بالایی به نسبت سالهای قبل برخوردار گردیده، بطوریکه جمعیت کنونی جعفرآباد به حدود 15 هزار نفر بوده است. روستای چالما کندی نیز با جمعیتی بالغ بر 1400 نفر تا سالهای آینده به عنوان یکی از محله­های جدید برای شهر جعفرآباد محسوب خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فوق بعلت اینکه زباله به عنوان یک معضل بزرگ برای شهر جعفرآباد محسوب می­شود و یکی از اولویت­های اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری بحساب می­آید.

1-2.سوالات تحقیق

 • برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه، برای بازیافت چه اقداماتی انجام می­شود.
 • آیا منطقه محل دفن زباله ازلحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد مناسب می­باشد.
 • دفن زباله در منطقه چه تاثیراتی بر آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی دارد.

1-3. فرضیه های تحقیق

 • محل دفن زباله از لحاظ وضعیت جغرافیایی طبیعی، اقلیم منطقه وجهت وزش باد نامناسب می­باشد.
 • جمع­آوری غیر اصولی زباله­های شهری باعث آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه می­شود.
 • زباله های شهری در منطقه باعث آلودگی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شده است.

1-4.اهداف پژوهش

توجه به محیط زیست و اقلیم منطقه و حفظ و سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب الهی است که به وفور در اختیار ما قرار می­دهد. کنترل آلودگی محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می­دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه­ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. در غیر اینصورت باعث شیوع بیماریهای خطرناک از قبیل بیماریهای روده­ای و انواع مسمومیتها و غیره می­شود و ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونتزا با زباله­های شهری و انتشار آنها در آب و خاک و هوای زندگی روزمره ماست که اهمیت مسئله شناخت و طبقه­بندی مواد و سیستم­های جمع­آوری و روشهای دفن زباله­ها و مواد زاید زباله در محیط پیرامونی و مبادرت به ارایه راهکارهای اساسی در جهت بهبود شرایط که بازتاب آن تاثیر اساسی در حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست جامعه و اقلیمی منطقه خواهد داشت. یکی از اولویت اصلی جهت بهبود و ساماندهی اوضاع شهری از آلودگی محیط زیست و اقلیم منطقه محل دفن و زباله­های دفن شده بطور اصولی و بهداشتی و طرح مکانیابی و ارایه الگوهای مناسب زباله شهری باید مورد توجه قرارگیرد. با توجه به شرح مطالب فوق می­توان اهداف پژوهش را چنین بیان کرد.


خرید و دانلود نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه....

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه : محله های منطقه 1 شهر تهران....چکيده :

به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارایه می دهد. از یک طرف این سازمان ها همواره زمینه ساز و تقويت كننده هويت ، خاطره های معنوی و حس تعلق به مكان ، مشارکت و تقسیم کار در شهرها و محله های مختلف جهان می باشند و از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله ای و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله توجه و آگاهی به اثرات عملكردي اجتماعي-اقتصادي، آموزشی و زيست محيطي اين نوع سازمانهاي محلي)را اجتناب ناپذیر ساخته است.

در ایران نیز آنچه به طور قطع می توان از آن یاد کرد ، این است که استفاده از ظرفیت مشارکت محله ای ( با همکاری سازمان های محله محور ) همراه با ایمان می تواند بسیاری از مشکلات غیر قابل حل را جبران نماید .از این رو یکی از کارآمد ترین ابزار های اجرایی سیاست های دولتی ، سازمان های غیر انتفاعی هستند و سازمان های ایمان محور بارزترین جلوه این سازمان ها می باشند که به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها را دارند .

در این رساله هم ضمن استخراج دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور، به مهم ترین کارکردهای این سازمان ها در جهان و ایران و محلات منطقه یک شهر تهران و نیز سنخیت ، نقش و عملکرد سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور با بکار گرفتن این اصول ( عملکردها ) سعی شده است که نقش این سازمان ها در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری تحقق یابد.

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران بدین قرار است :

 1. از حیث مفهومی و عملکردی سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران قابل انطباق و سنخیت با همدیگر هستند و این امر موجب تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای شده است .
 2. شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی - آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان از مهمترین وجوه کارکردی سازمان های ایمان محور ( البته با سازمان های محله محور ) می باشند که باعث شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (محلات منطقه 1 تهران)گردیده است .
 3. سازمان های کامیونیتی محور و سازمان های ایمان محور در کاهش مشکلات ناشی از فقر شهری مؤثر می باشند.
 4. ناکافی بودن و نامشخص بودن سام ها، هم در ایران و هم در محدوده مورد مطالعه و در نتیجه عدم تشخیص دقیق این سازمان ها ازدیگر سازمان های کامیونیتی محور .

کليد واژه ها : عملکرد ، سازمان های ایمان محور ، توسعه پایدار ، شهر تهران

فهرست مطالب

فصل اول ..1

کلیات تحقیق..1

1 - 1 بیان مسئله..2

1- 2 سؤالات تحقیق.. 3

1- 3 فرضیه های تحقیق ...3

1- 4 اهداف تحقیق ......................................................................................................................................................................4

1- 5 بهره وران تحقیق..................................................................................................................................................................4

1- 6 جنبه جدید بودن تحقیق ....................................................................................................................................................4

1- 7 روش تحقیق ......................................................................................................................................................................4

1- 8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات .....................................................................................................................................5

1- 9 نمونه برداری یا نمونه گیری ................................................................................................................................................5

1-10روش تحلیل اطلاعات و داده ها ...........................................................................................................................................5

1-11جدول زمانی مراحل اجرا و پيشرفت انجام کار.......................................................................................................................6

1-12 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................................6

1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ..............................................................................................................................................8

1-13-1 عملکرد ( Function)................................................................................................................................................8

1-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی..................................................................................................................9

1-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود.........................................................................................9

1-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم.................................................................................10

1-13-1-4 عملکرد به معنای کاربرد...............................................................................................................................................10

1-13-1-5 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش..............................................................................................................10

1-13-1-6 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ.......................................................................................................11

1-13-1-7 معنای عملکرد در عملکرد گرایی...................................................................................................................................11

1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعیت می کند...................................................................................................................................11

1-13-1-7-2 خانه ماشینی برای زندگی است................................................................................................................................12

1-13-2 سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن ( ( Non government Organization

1-13-2-1 واحد سازمانی ............................................................................................................................................................13

1-13-2-2 رده یا طبقه سازمانی..................................................................................................................................................13

1-13-2-3 تثبیت سازمان............................................................................................................................................................13

1-13-2-4 راهنمای سازمان .......................................................................................................................................................13

1-13-2-5 مشخصات مشاغل سازمان ..........................................................................................................................................13

1-13-2-6 نمودارهای سازمانی.....................................................................................................................................................14

1-13-2-7 دستورالعمل های کتبی...............................................................................................................................................14

1-13-2-8 فرهنگ سازمانی.........................................................................................................................................................15

1-13-2-9 انواع سازمان ها..........................................................................................................................................................15

1-13-2-9-1 سازمان انتفاعی و غیر انتفاعی................................................................................................................................16

1-13-2-9-2 سازمان های تولیدی و خدماتی...............................................................................................................................16

1-13-2-9-3 سازمان های دولتی و خصوصی...............................................................................................................................16

1-13-2-9-4 سازمان رسمی........................................................................................................................................................16

1-13-2-9-5 سازمان غیر رسمی.................................................................................................................................................18

1-13-2-9-6 سازمان های یادگیرنده............................................................................................................................................19

1-13-2-9-7 سازمان داخلی........................................................................................................................................................19

1-13-2-9-8 سازمان وظیفه ای .................................................................................................................................................19

1-13-2-9-9 سازمان های دولتی و انواع آن در ایران....................................................................................................................20

1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO)......................................................................................................................22

1-13-2-9-10-1 انواع سازمان های مردم نهاد............................................................................................................................26

1-13-3 سازمان های ایمان محور یا سام ( FBO )............................................................................................................... 30

1-13-4 مدیریت ( Management ) و مدیریت یکپارچه شهری (Integrated management of urbun )..................................................................................................................................................................................................35

1-13-4-1 مدیریت ...................................................................................................................................................................35

1-13-4-2 انواع مدیریت ...........................................................................................................................................................37

1-13-4-3 مدیریت یکپارچه شهری ...........................................................................................................................................37

1-13-4-3-1 سیستم مدیریت شهری..........................................................................................................................................40

1-13-4-3-2 حکومت محلی و سازمان محلی...............................................................................................................................41

1-13-4-3-3 شهرداری...............................................................................................................................................................42

1-13-4-3-4 شورای شهر...........................................................................................................................................................42

1-13-5 توسعه پایدار ( Sustainable Development ) ..................................................................................................43

1-13-6 محله ( Neighborhood )......................................................................................................................................44

1-13-6-1 اجتماع محلی............................................................................................................................................................45

1-13-6-2 توسعه اجتماع محلی..................................................................................................................................................46

1-13-7 شهر ( City)...............................................................................................................................................................46

فصل دوم....................................................................................................................................................................................48

چارچوب نظری تحقیق..............................................................................................................................................................48

مقدمه...........................................................................................................................................................................................49

2-1 سرمایه اجتماعی ( Social Capital )............................................................................................................................49

2-1-1 نظریه پپربوردیو ..............................................................................................................................................................55

2-1-2 نظریه جیمز کلمن ..........................................................................................................................................................56

2-1-3 نظریه رابرت پاتنام ..........................................................................................................................................................57

2-1-4 نظریه فرانسیس فوکویاما ...............................................................................................................................................58

2-1-5 نظریه دوتوکویل ............................................................................................................................................................59

2-1-6 نظریه افه و فوش ............................................................................................................................................................60

2-1-7 نظریه پیوند هیریشی ......................................................................................................................................................62

2-1-8 نظریه نان لین ................................................................................................................................................................64

2-1-9 نظریه آپهوف ................................................................................................................................................................ 65

2-1-10 حوزه های سرمایه اجتماعی ..........................................................................................................................................68

2-1-10-1 سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی .........................................................................................................................68

2-1-10-2 سرمایه اجتماعی و سلامت روانی .............................................................................................................................68

2-1-10-3 سرمایه اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی ........................................................................................................68

2-1-10-4 سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی ..............................................................................................................................69

2-1-10-5 سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری ..........................................................................................................................69

2-1-10-6 سرمایه اجتماعی و مشارکت های زنان ......................................................................................................................69

2-2 تئوری سرمایه انسانی ( Humane Capital Theory ) .........................................................................................70

2-3 نظریه توانمندسازی ( Empowerment Theory ) .................................................................................................77

2-3-1 دیدگاه سنتی توانمندسازی ............................................................................................................................................78

2-3-2 دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی ............................................................................................................79

2-4 دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور ( Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations ) ..................................................................................................................................................................82

2-4-1 دیدگاه ایمان گرایی کرکگور ..........................................................................................................................................83

2-4-2 دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین ........................................................................................................................84

2-4-3 رویکرد نص گرایی اسلامی .............................................................................................................................................84

2-4-4 رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری .....................................................................................................................86

2-4-5 پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان ............................................................................................................................87

2-4-6 نمودهای هستی شناسانه ایمان ......................................................................................................................................89

2-4-6-1 ایمان عرفانی ..............................................................................................................................................................90

2-4-6-2 ایمان اومانیستی ( سکولار ) ........................................................................................................................................92

2-4- 7 تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان ...................................................................................................................................94

2-4-7-1 آیین کنفوسیوس ........................................................................................................................................................95

2-4-7-2 آیین یهود ..................................................................................................................................................................96

2-4-7-3 آیین انسان گرایی عصر جدید ....................................................................................................................................97

2-4-7-4 یگانگی و وحدت نمود های ایمان ...............................................................................................................................98

2-5 نظریه فقر زدایی ( Powerty Reduction Theory ) ................................................................................................99

1-5-1 نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقرزدایی ...................................................................................................................100

2-5-2 نظریه مطلوبیت گرایی توزیع درآمد و فقرزدایی ...............................................................................................................100

2-5-3 نظریه بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد و فقرزدایی .....................................................................................................101

2-5-4 نظریه بهبود پارتویی فقرزدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوعدوستی ..................................................................................103

2-5-5 نظریه فقرزدایی اسلامی ............................................................................................................................................... 104

2-6 دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ( Development & Sustainable Development Theory ) ........................105

2-6-1 دیدگاه توسعه و توسعه پایدار .........................................................................................................................................106

2-7 نظریه توسعه پایدار شهری ( Urban Sustainable Development Theory ) ..............................................115

2-7-1 نظریه توسعه پایدار شهری ...........................................................................................................................................116

2-7-1-1 عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر ......................................................................................................................117

2-7-1-2 عوامل پایداری شهری در مقیاس محله ......................................................................................................................117

2-7-1-3 عوامل پایداری شهری در مقیاس واحد همسایگی ........................................................................................................117

2-7-1-4 عوامل پایداری در مقیاس بنا .....................................................................................................................................118

2-7-2 دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه پایدار شهری ...........................................................................................................118

2-7-3 دیدگاه توسعه پایدار ضعیف شهری ................................................................................................................................119

2-7-4 دیدگاه توسعه پایدار قوی شهری ..................................................................................................................................119

2-7-5 دیدگاه ایده آل توسعه پایدار شهری ..............................................................................................................................120

2-8 نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی ( SUSTAINBLE LOCAL COMMUNITIES DEVELOPMENT THEORY ) ..........................................................................................................................................................................120

فصل سوم..................................................................................................................................................................................124

ویزگی های تاریخی، طبیعی ، انسانی و کالبدی محلات منطقه 1 شهر تهران .....................................................................124

3-1 پیشینه تاریخی شکل گیری شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب ......................................................................125

3-2 موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران .................................................................................126

3-3 بررسی ویژگی های جمعیتی شهر تهران در دوره های مختلف ............................................................................................130

3-4 سازمان فضایی و کالبدی شهر تهران ...................................................................................................................................131

3-5 ویژگی های تاریخی ، طبیعی انسانی ، کالبدی برخی از محلات منطقه 1 شهر تهران ..............................................132

3-5-1 کلیاتی راجع به منطقه 1 شهر تهران ..............................................................................................................................132

3-5-2 محله درکه ..................................................................................................................................................................139

3-5-2-1 موارد قوت و ضعف محله درکه .................................................................................................................................144

3=5=3 محله زعفرانیه ..............................................................................................................................................................145

3-5-4 محله دربند .................................................................................................................................................................148

3-5-4-1 نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله دربند ( مدل SWOT ) ....................................................................151

3-5-5 محله امامزاده قاسم ......................................................................................................................................................152

3-5-5-1 موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله امامزاده قاسم................................................................................................154

3-5-6 محله تجریش ..............................................................................................................................................................156

3-5-6-1 اماکن شاخص محله تجریش ....................................................................................................................................156

3-5-6-2 موارد فرصت و تهدیدها در محله تجریش ...................................................................................................................158

3-5-7 محله دارآباد ................................................................................................................................................................159

3-5-7-1 اماکن محله دارآباد ....................................................................................................................................................161

3-5-7-2 موارد قوت و ضعف محله دارآباد .............................................................................................................................. 163

3-5-8 محله ولنجک ...............................................................................................................................................................163

3-5-8-1 اماکن شاخص محله ولنجک .....................................................................................................................................164

3-5-8-2 موارد قوت و ضعف محله ولنجک ..............................................................................................................................165

3-5-9 محله سوهانک ..............................................................................................................................................................165

3-5-9-1 سوهانک قدیم .........................................................................................................................................................167

3-5-9-2 سوهانک امروز ..........................................................................................................................................................167

3-5-9-3 مکان های شاخص محله سوهانک ............................................................................................................................168

3-5-9-4 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله سوهانک ...........................................................................................169

3-5-10 محله حکمت ..............................................................................................................................................................171

3-5-10-1 اماکن و مشاهیر خاص محله حکمت .......................................................................................................................171

3-5-10-2 موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله حکمت ......................................................................................................173

3-5-11 محله اراج ..................................................................................................................................................................174

3-5-11-1 شاخص های محله اراج .........................................................................................................................................175

3-5-11-2 موارد قوت و ضعف محله اراج ................................................................................................................................177

3-5-12 محله چیذر ...............................................................................................................................................................179

3-5-12-1 اماکن شاخص در محله چیذر ..............................................................................................................................179

3-5-12-2 مواردفرصت و تهدیدمحله چیذر ..............................................................................................................................181

3-5-13 محله ازگل .................................................................................................................................................................181

3-5-13-1 موارد قوت و ضعف محله ازگل ...............................................................................................................................184

3-5-14 محله شهرک محلاتی ................................................................................................................................................184

3-5-14-1 ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی محله شهرک محلاتی .............................................................185

3-5-14-2 موارد قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت ها در محله شهرک محلاتی ............................................................................187

3-5-15 محله شهرک دانشگاه ................................................................................................................................................187

3-5-15-1 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله شهرک دانشگاه ..............................................................................188

3-5-16 محله گلابدره ............................................................................................................................................................189

3-5-16-1 مکان های تاریخی ، اماکن مذهبی و مجموعه های ورزشی محله گلابدره ..................................................................191

3-5-17 محله جماران ............................................................................................................................................................193

3-5-17-1 اماکن شاخص محله جماران ...................................................................................................................................194

3-5-17-2 نقاط فرصت ها و تهدیدهای محله جماران ...............................................................................................................196

3-5-18 محله نیاوران ..............................................................................................................................................................196

3-5-18-1 اماکن شاخص محله نیاوران ...................................................................................................................................198

3-5-18-2 موارد فرصت ها و تهدیدهای محله نیاوران ..............................................................................................................199

3-5-19 محله دزاشیب ............................................................................................................................................................200

3-5-20 محله شهرک نفت .........................................................................................................................................................201

3-5-20-1 موارد قوت و ضعف محله شهرک نفت .....................................................................................................................203

3-5-21 محله باغ فردوس .......................................................................................................................................................204

3-5-21-1 اماکن شاخص محله باغ فردوس ............................................................................................................................206

3-5-22 محله کاشانک ...........................................................................................................................................................208

3-5-23 محله حصاربوعلی .......................................................................................................................................................209

3-5-24 محله محمودیه ...........................................................................................................................................................211

3-5-25 محله قیطریه .............................................................................................................................................................212

3-5-25-1 موارد قوت و ضعف محله قیطریه ............................................................................................................................212

3-5-26 محله اوین .................................................................................................................................................................214

3-5-27 محله فرمانیه .............................................................................................................................................................216

3-5-27-1 موارد قوت و ضعف محله فرمانیه ............................................................................................................................217

فصل چهارم .............................................................................................................................................................................218

بررسی اهمیت و انواع کارکردهای سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری به ویژه در سطح محله های منطقه 1 شهر تهران ...............................................................................................................................218

مقدمه.......................................................................................................................................................................................219

4-1 پیشینه سازمان های ایمان محور محله ای در غرب ( مطالعه موردی : کشور کانادا )

(History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada)...........................................220

4-2 نقش و کارکردهای اصلی سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) ..........................................................................................222

4-3 سازمان های ایمان محور محله ای و مردم نهاد در ایران

(Faith –based organizations neighborhood and NGO in the iran) ...........................................................228

4-4 نمونه های موردی نقش سازمان های ایمان محور و محله محور در محله های منطقه یک شهر تهران ( انطباق و سنخیت کارکردهای این دو سازمان با همدیگر )

(The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran) .................................................................................................................................................................................245

4-4-1 مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )....................................................................................................247

4-4-2 مؤسسه خیریه بهنام دهش پور .....................................................................................................................................248

4-4-3 مؤسسه خیریه امام علی( ع ) (همای رحمت )................................................................................................................251

4-4-4 مجموعه مهرآفرین یا شهربانو .......................................................................................................................................253

4-4-5 آسایشگاه خیریه کهریزک ( گروه بانوان نیکوکار )........................................................................................................256

4-4-6 اردوگاه شهید باهنر نیاوران ............................................................................................................................................260

4-4-7 بیمارستان مسیح دانشوری ......................................................................................................................................... 263

نتیجه گیری ............................................................................................................................................................................266

فصل پنجم ..............................................................................................................................................................................267

آزمون فرضیه های پژوهش ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات .............................................................................................267

5-1 مقدمه ............................................................................................................................................................................268

5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................................................................268

5-3 یافته های توصیفی نمونه ..............................................................................................................................................270

5-4 یافته های استنباطی و آزمون فرضیات .......................................................................................................................278

5-5 پایایی پرسشنامه ........................................................................................................................................................ 287

نتیجه گیری ............................................................................................................................................................................289

پیشنهادات ..............................................................................................................................................................................290

منابع و مآخذ ...........................................................................................................................................................................293

فهرست منابع فارسی و عربی ......................................................................................................................................................294

فهرست منابع انگلیسی ................................................................................................................................................................301

فهرست منابع اینترنتی ...............................................................................................................................................................309

ضمائم .......................................................................................................................................................................................311

نمونه پرسشنامه ......................................................................................................................................................................312

…………………………………………………………………………………………………………………………………….Abstract315

 فهرست جداول

جدول 1-1: تفاوت سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي .......... 19

جدول 2-1: انواع طبقه‌بندي سازمان‌هاي مردم‌نهاد NGO... 29

جدول 3-1: تعريف و مفهوم مديريت شهري با تأكيد بر يكپارچگي 39

جدول 1-2: چارچوب نظري شكل‌گيري سرمايه اجتماعي ...... 66

جدول 2-2: شاخص‌هاي مورد استفاده براي اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي 67

جدول 3-2: تئوري سرمايه انساني سازمان از ديدگاه فردي، اجتماعي و عاطفي .................................................. 74

جدول 4-2: ديدگاه‌هاي زيربنايي شاخص‌هاي سرمايه انساني 75

جدول 1-3: نسبت اندازه جمعيت تهران و حومه به درصد در دوره‌هاي مختلف سرشماري .......................................... 130

جدول 2-3: مشخصات كاربري اراضي منطقه 1 تهران 1385.. .134

جدول 1-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد برحسب

محدوده جغرافيايي فعاليت و استان................................................................................................................................231

جدول 2-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه‌

هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان..........................................................................................232

جدول 3-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه

‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان..........................................................................................234

جدول 4-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه‌

هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان...........................................................................................235

جدول 5-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه

‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان...........................................................................................236

جدول 6-4: تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان

های مردم نهاد و شعبه‌هاي آن‌ها برحسب سطح تحصيلات و استان......................................................................237

جدول 7-4: تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان

های مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها بر حسب نوع همكاري، جنس و استان............................................................238

جدول 8-:4 : فرواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و

شعبه هاي آن‌ها برحسب دارا بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان...................................................................240

جدول 9-4: فراواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و

شعبه‌هاي آن‌ها برحسب دارار بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان..................................................................241

جدول 10-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد و شبعه

‌هاي آن‌ها برحسب دارا بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان...............................................................................242

جدول 11-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد غيردولتي

و شعبه‌هاي آن بر حسب وضعيت مكان سازمان و استان..............................................................................................243

جدول 12-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد برحسب

بالاترين مرجع تصميم‌گيري و استان...................................................................................................................................244

جدول 13-4 : سازمان های مردم نهاد NGO) ) و سازمان های ایمان محور ( FBO ) در محله های منطقه 1 شهر تهران .................................................................................................................................................................................246

جدول 14-4: تعداد فرزندان تحت پوشش خیریه بهنام دهش پور................................................................................250

جدول 15-4: گزارش واحد تحقیق و بررسی صورت گرفته در مؤسسه همای رحمت « طی سال1389» .....253

جدول 16-4 : کارهای عمرانی گروه بانوان نیکوکار در آسایشگاه خیریه کهریزک...................................................258

جدول جدول1-5 : جنسیت پاسخ دهندگان....................................................................................................................270

جدول2-5 : سن پاسخ دهندگان...........................................................................................................................................271

جدول3-5 : میزان تحصیلات پاسخ دهندگان....................................................................................................................272

جدول4-5 : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان.........................................................................................................................273

جدول5-5 : پاسخ ‌های مربوط به سوال 1..........................................................................................................................274

جدول6-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 2...........................................................................................................................275

جدول7-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 3.........................................................................................................................276

ججدول8-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 4....................................................................................................................277

جدول9-5 :آزمون فرض اول...........................................................................................................................................278

جدول10-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 7......................................................................................................................279

جدول11-5 : آزمون فرض اول ..........................................................................................................................................280

جدول12-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال9......................................................................................................................281

جدول13-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 10...................................................................................................................282

جدول14-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 11................................................................................................................283

جدول15-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال12.....................................................................................................................284

جدول16-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 13.........................................................................................................................................285

 فهرست نمودار ها

 نمودار 1-1: مدل ‌H.Leavitt (هويت سازماني با همه اركان آن) .........23

نمودار 2-1: مؤلفه‌هاي پنجگانه سازمان‌هاي مردم نهاد .. 25

نمودار 3-1: ورودي‌ها و خروجي‌هاي سيستم مديريت شهري .. 40

نمودار 4-1: اجزاي تشكيل‌دهنده تعريف واحد برنامه‌ريزي محله 45

نمودار 1-2: اجراي توسعه با مؤلفه پايداري ......... 107

نمودار 2-2: توسعه پايدار و مؤلفه‌هاي 3 گانه آن به همراه ا جراي مرتبط با آن ............................................... 115

نمودار 3-2: چارچوب شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري (تفكيك شاخص‌هاي كاربردي در شهر) ............................................. 116

نمودار 4-2: نظريه توسعه پايدار در مقياس محلي.... ..122

نمودار1-5 : جنسیت پاسخ دهندگان دهندگان .............................................................................................270

نمودار2-5 : سن پاسخ دهندگان.......................................................................................................................................271

نمودار3-5 : میزان تحصیلات پاسخ دهندگان...............................................................................................................272

نمودار4-5 : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان....................................................................................................................273

نمودار 5-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 1..........................................................................................................................................274

نمودار6-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال2........................................................................................................................275

نمودار7-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 3.......................................................................................................................276

نمودار8-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 4......................................................................................................................277

نمودار 10-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 7..................................................................................................................279

نمودار12-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 9.....................................................................................................................281

نمودار13-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال10..................................................................................................................282

نمودار14-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 11................................................................................................................283

نمودار 15-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال12 ................................................................................................................284

نمودار 16-5 : پاسخ‌های مربوط به سوال 13..................................................................................................285

نمودار 17-5 : پاسخ های مربوط به سوال 14................................................................................................286

نمودار 18-5 : پاسخ های مربوط به سوال 15 ...............................................................................................286

نمودار 19-5: پاسخ های مربوط به سوال 16 ................................................................................................287

 فهرست نقشه ها

نقشة شماره 1-3: محدودة شهر تهران ................. 127

نقشه شماره 2-3: وضعيت توپوگرافي شهر تهران ........ 128

نقشه شماره 3-3: پراكندگي فعال‌ترين گسل‌هاي استان تهران و شهر تهران 129

نقشه شماره 4-3: سازمان فضايي و كالبد شهر تهران ... 131

نقشه شماره 5-3: نقشه موقعيت منطقه 1 شهر تهران .... 133

نقشه شماره 6-3: نقشه نواحي 10 گانه منطقه 1 شهر تهران 133

نقشه شماره 7-3: نقشه كاربري اراضي منطقه 1 شهر تهران 135

نقشه شماره 8-3: نقشه محله دركه ................... 141

نقشه شماره 9-3: نقشه محله زعفرانيه ............... 145

نقشه شماره 10-3: نقشه محله دربند ................. 149

نقشه شماره 11-3: توزيع فضاي بازار در محله تجريش .. 157

نقشه شماره 12-3: توزيع فضاي اماكن مذهبي در محله تجريش 158

نقشه شماره 13-3: نقشه محله دارآباد ............... 160

نقشه شماره 14-3: نقشه محله سوهانك ................ 166

نقشه شماره 15-3: نقشه محله اراج .................. 175

نقشه شماره 16-3: نقشه محله ازگل (كاربري اراضي) ... 182

نقشه شماره 17-3: نقشه محله گلابدره................. 190

نقشه شماره 18-3: نقشه محله نياوران (كاربري اراضي) 197

نقشه شماره 19-3: نقشه محله باغ فردوس ............. 205

نقشه شماره 20-3: نقشه محله حصار بوعلي ............ 210

  فصل اول :

 

کلیات تحقیق

  1-1 بیان مسئله:

بی شک رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت شهري در دهه های اخیر تأثیرات مهمی در شكل گيري وكاركردهاي سازمان های ایمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی که در امور اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهرها، بوي‍‍ژه مديريت و توسعه پايدار آنها نقش هایی ایفا می کنند، بطوري كه این روند، لزوم توجه و شناخت علمی اثرات توسعه ای این سازمان ها را دو چندان نموده است، برای مثال، نقش سازمان های ایمان محور درتوسعه اجتماعی- اقتصادی اجتماعات کوچک محلی درکانادا، استرالیا، مصر ،آمریکا

سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد.عامل ایمان، بخش جدایی ناپذیرسازمان است که از طریق رهبران، نیروی کار و داوطلبان آن ابراز می گردد و به خدمات آن ها گره خورده است( رهبر ،احسان؛ 1391: صص 90-87).سازمان های ایمان محور در محله هایی شکل پیدا می کنند که در آنها فعالیت ها و امور مختلف زندگی روزمره انسانی، از مذهب و اعتقادات دینی متأثر می شوند. دسته اول سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها بر اساس ایمان است مثل کلیسا ها، مسجدها و دیگر مکان هایی که خدا را عبادت می کنند. دسته دوم سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها ایمان نیست و هدف آنها کسب سود هم نیست، اما به سازمان های ایمانی وابسته اند مثل بنیاد ها و مؤسسه های خیریه و انجمن های حمایت از بانوان بی سرپرست.از یک طرف سازمان های ایمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمینه ساز و تقويت كننده هويت،خاطره های معنوی و حس تعلق به مكان در شهرهای مختلف جهان می باشند. از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله اثرات عملكردي اجتماعي-اقتصادي و زيست محيطي اين نوع سازمانهاي محلي)را اجتناب ناپذیر ساخته است. پژوهش ها و مطالعات زیادی در دو دهه اخیر در مورد انواع آثار كاركردي اين سازمان ها در محيط شهري، صورت گرفته که همه به نوعی سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت شهری را از خردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003). در عصر جهاني شدن که در آن اغلب جوامع بشري درحال دور شدن از معنویت و شخصی شدن دین و جدا کردن آن از زندگی روزمره انساني است، سازمان های ایمان محور سعي دارند نقش هايي را در استخوانبندی و هویت بخشی به شهرها و حتی محلات ایفا کنند. سازمان های ایمان محور در طول تاریخ صرف نظر از کارکرد اصلی خود که همانا برگذاری مراسم آیینی بوده، کارکردهايي به طور مستقیم و غيرمستقيم برعهده داشته اند.


خرید و دانلود نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه : محله های منطقه 1 شهر تهران....

افزایش فالوور اینستاگرام