تعیین همبستگی طلا با مقدار آلونیت در ولکانیک های دگرسان شده اندیس معدنی قلعه دار، جنوب شرق اصفهان


تعیین همبستگی طلا با مقدار آلونیت در ولکانیک های دگرسان شده اندیس معدنی قلعه دار، جنوب شرق اصفهان  در این مقاله موضوعات آلونیت، ژاروسیت، قلعه دار، ژئوشیمی، اکتشاف، ولکانیک، نائین بررسی می شود  محدوده مورد بررسی در ناحیه جنوب نائین و در حواشی قلعه دار قرار دارد . سنگ میزبان این منطقه ولکان یک
ها و پیروکلاستیک های ائوسن با ترکیب اسیدی تا حدواسط می باشد که قسمت وسیعی را در بر گرفته اند  سنگهای آتشفشانی دار ای ترکیب متنوع بوده و شامل بازالت ، پیروکسن آندزیت، تراکی آندزیت و تراکی
داسیت می باشد . آلونیت زایی در این سنگها مهمتر ین پدیده قابل ملاحظه است . مطالعات ژئوشیمیایی کانسار سازی طلا، نقره، جیوه و ... را در این منطقه نشان داده است.از انواع آلتراسیون های مهم موجود در منطقه می توان آلتراسیون پتاسیک، پروپلیتیک، سریسیتیک، آرژیلیک،سیلیسی و آلونیتی را نام برد.
آلتراسیون آلونیتی : کانی های مهم زون آلونیت عبارتند از : آلونیت، کوارتز، کلسدونی و اوپال . کانی های فرعی
آن عبارتند از: کائولینیت، سریسیت، دیاسپور، ژاروسیت، روتیل، پیریت، هماتیت و پیروفیلیت.منطقه مورد مطالعه از لحاظ زمین ساختاری در زون ماگمایی ارومیه - دختر واقع شده است .. از نظر
لیتولوژی عمدتأ از سنگهای آتشفشانی و پیروکلاستیک های وابسته به آن متشکل است . قدیمترین واحد
سنگی منطقه را سنگهای دگرگونی شیست سبز و مرمر که احتمالاً متعلق به پالئوزوئیک می باشد تشکیل
داده اند. طی دوره های کرتاسه – پالئوسن تشکیلات سنوزوئیک بر اثر حرکات زمین ساختی و فازهای مهم
کوهزایی چین خورده و دگرگونی خفیفی را تحمل کرده اند. نهشته های رسوبی ائو سن اغلب از واحدهای
سنگی کنگلومرایی و آهکی تشکیل شده و سنگهای آتشفشانی متشکل از گدازه ها و توفهای اسیدی تا بازیک می باشند. روانه های گدازه ای بافت پورفیریتیک با زمینه شیشه ای دارند. همراه با توف ها گاهی سیلتستون و
ماسه سنگ توفی به رنگ خاکستری تیره مایل به ب نفش دیده می شود. از ویژگی توف ها در این منطقه وجود اکسید آهن فراوان، شیشه و فلدسپات آلکالن می باشد. علاوه براین ایگنمبریت به ندرت همراه با گدازه های تراکی آندزیتی – داسیتی به رنگ صورتی و در بخشهایی حاوی میان لایه های ماسه سنگ و میکروکنگلومرای توفی می باشد. کانیهای این واحدها اغلب تجزیه شدگی نشان می دهند. فلدسپات آلکالن به کانیهای رسی دگرسان شده اند، همچنین دگرسانیهای کلریتی، اپیدوتی، سیلیسی و آلونیتی در این منطقه به خوبی واضح است.
خرید و دانلود تعیین همبستگی طلا با مقدار آلونیت در ولکانیک های دگرسان شده اندیس معدنی قلعه دار، جنوب شرق اصفهان

افزایش فالوور اینستاگرام