سيستم‌هاي جابجايي هوافرمت فایل:word

تعدادصفحات:38 صفحه

سيستم جابجايي هوا

تا نيمه دهه 1960 توجه كمي به نيازجابجايي هوا در سيستم‌هاي تهويه صنعتي شده بود. سيستم‌هاي خروجي با كيفيت بالا بوسيله‌ي سرويسهاي مهندسي‌اي طراحي شده بودند كه گهگاهي و يا به طور اتفاقي جابجايي هوا را از محيط كار طراحي مي‌كردند. اما به طور معمول يك پيمان‌كار معمولي يك سيستم خروجي را بدون درنظر گرفتن سيستم جابجايي هوا نصب مي‌كرد. بسياري از مشكلات به حساب نيامده در اجرا و انجام سيستم‌هاي خروجي تهويه در گذشته به فقدان جابجايي مناسب هوا نسبت داده شده است.

اين مشكلات كهنه و قديمي براي توليد افزايش سوددهي در دهه 1960 شروع شدند، زماني كه يك مقداري از مكانها و آژانسهاي محلي تقاضاي سيستم‌هاي جابجايي هوا را براي ارتباط با سيستم‌هاي جديد خروجي كردند. قابل فهم نبود كه حتي بدون يك سيستم جابجايي هوا، هوا مي‌تواند بوسيله‌ي نفوذ و گرما به درون ساختمان كشيده شود، قبل از اينكه خارج شود.

سيستم‌هاي جابجايي هوايي كه خوب طراحي شده بودند مقدار بيشتري هواي گرم را نسبت به طريقه معمول تهيه مي‌كردند.


خرید و دانلود سيستم‌هاي جابجايي هوا

افزایش فالوور اینستاگرام