بررسي تأثير نرخ هوادهي بر عملكرد سلول ستوني فلوتاسيون


بررسي تأثير نرخ هوادهي بر عملكرد سلول ستوني فلوتاسيون در این تحقیق موضوعات فلوتاسيون ستوني, چادرملو, هماتيت بررسی می شود استفاده از سلولهاي مكانيكي در صنعت فرآوري مواد معدني عمومًا با مشكلاتي زيادي مواجه است به
همين علت تكنولوژيهاي جديدي در زمينه ماشينهاي فلوتاسيون جنبه صنعتي پيدا كرده اند که يكي از اين
تكنولوژيها ستون فلوتاسيون مي باشد.شكل( ١) شمايي از يك سلول ستوني را نشان م يدهد.
سلولهاي ستوني به طور كلي داراي دو بخش اصلي هستند كه توسط يك فصل مشترك از هم جدا مي شوند.ناحيه بالاي فصل مشترك تا سرريز ستون, ناحيه كف (ناحيه شستشو) ناميده مي شود. در اين ناحيه حبابهاي
باردار تحت تاثير آب شستشو قرار م يگيرند و ذرات هيدروفيل ناخواسته كه به حباب ها چسبيده اند از آنها
جدا م يشوند و به ناحيه زير فصل مشترك سقوط مي كنند. ناحيه دوم كه از فصل مشترك شروع م يشود و تا
قسمت ورودي هوا ادامه م ييابد ناحيه پالپ ناميده مي شود. اين ناحيه در حقيقت خود از دو قسمت تشكيل
مي شود. قسمت اول كه از نقطه ورود هوا تا نقطه ورود خوراك را در بر مي گيرد ناحيه بازيابي ناميده مي شود
و قسمت دوم كه از نقطه ورود خوراك تا فصل مشترك امتداد م ييابد, ناحيه مياني ناميده م يشود [ ٥]. در
ناحيه شستشو بيشترين تاثير آب شستشو روي حبا بهاي باردار اتفاق مي افتد و حبابها پاكسازي مي شوند.آب شستشو از طريق دوش شستشو در قسمت فوقاني ستون وارد و بر روي حبابهاي باردار پاشيده مي شود و
ذرات ناخواسته را از روي حبابها پس مي زند. اين ذرات پس از سقوط به ناحيه پالپ براي جمع آوري مجدد
شانسي معادل ذرات جديد دارند.حباب هاي هوا ممكن است توسط حباب سازها ي داخلي در داخل ستون يا
اينكه با وارد كردن مخلوطي از هوا و مايع كه در خارج از ستون با هم مخلوط شده اند به داخل ستون ودر
قسمت پاييني آن توليد شوند  قسمت انتهايي ستون كه معمو ًلا به صورت مخروطي شكل است جهت
جمع آوري تهريز در نظر گرفته شده است. خوراك ستون نيز به صورت رو به بالا از زير سطح مشترك وارد
ستون مي شود


خرید و دانلود بررسي تأثير نرخ هوادهي بر عملكرد سلول ستوني فلوتاسيون

افزایش فالوور اینستاگرام