پایان نامه و تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن -فرمت wordورد باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 183فرمت فایل :Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت

تعداد صفحات :183

مقدمه

الحمد الله الكافي حسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوي السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحيم - نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند ،‌بي‌حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود ، بي‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر ديده‌اي كه نه در جمال آن نام نگرديد ، دوخته باد ، هرقدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد ، شكر و سپاس بي‌قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم ، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده ، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هرگنهكار چند بار اين ندا مي‌رسد كه : هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................... 1

تقسيم مطالب ............................................................................................................ 6

باب نخست كليات

تقسيم موضوع ......................................................................................................... 8

فصل يكم – تعاريف ................................................................................................ 10

1) علل غيبت و حكم غايب ....................................................................................... 10

2) امور مالي غايب .................................................................................................. 15

3) غايب و بقاي زوجيت........................................................................................... 17

4) غيبت و حكم دادگاه ............................................................................................ 18

5) تعريف غايب مفقود الاثر

و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان ومفقود) ................................ 18

6) عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت ...................................................................... 21

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر.................................... 22

گفتار يكم – قانون مدني و امور حسبي................................................................... 22

گفتار دوم – قوانين متفرقه ..................................................................................... 25

باب دوم وضع حقوق مالي غايب

تقسيم موضوع ........................................................................................................ 28

دو

فصل يكم– وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين ................................................ 31

گفتار يكم – وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين .................. 31

بنديكم – اداره فضولي اموال غايب ........................................................................ 31

بنددوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي ........................................ 32

الف – دخالت وكيل ................................................................................................. 32

ب- اقدام وصي ....................................................................................................... 34

بند سوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني ........................................... 35

گفتار دوم - وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين ............. 36

1-حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان ....................................................... 36

2-مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب .................................................... 39

3-وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند ................................................. 39

فصل دوم – مرحله تعيين امين ............................................................................... 41

تقسيم فصل ............................................................................................................. 41

گفتار يكم – هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت ....................................................... 44

1-هدف از نصب امين ............................................................................................ 44

2-موارد تعيين امين ............................................................................................... 44

3-معناي امانت ....................................................................................................... 47

4-شرط ضمان ....................................................................................................... 51

گفتار دوم – تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح .................................................... 53

1-متقاضي تعيين امين ............................................................................................ 53


3-وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين .................................................................... 57طريق درخواست تعيين امين .............................................................................. 54

4-نصب امين درخارج از ا يران ............................................................................. 64

5-ضم امين و موارد آن ........................................................................................ 65

6-تعيين امين موقت ................................................................................................ 67

7-تعيين ناظر .......................................................................................................... 67

8-تعدد امنا و نظار ................................................................................................. 68

9-قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه .................................................................... 70

گفتار سوم – شرايط امين ، اولويت‌ها .................................................................... 70

الف – شرايط امين .................................................................................................. 70

ب- اولويت‌هاي نصب امين ..................................................................................... 73

گفتار چهارم – اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي امين .......................................... 74

1- شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب ............................................... 74

2- تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله......................................... 75

3- نگهداري و اداره اموال ............................................................................... 77

4- فروش اموال ضايع شدني .......................................................................... 78

5- فروش اموال منقوله غير لازم ..................................................................... 81

6- منع فروش و رهن اموال غير منقول ........................................................... 84

7- ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب ................................................ 86

8- نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی .................................................... 89


10- دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن .................................... 93تقسيم سهم الارث غائب .............................................................................. 90

11- درخواست تحرير تركه مورث غايب ........................................................... 94

12- پرداخت هزينه‌ها ......................................................................................... 95

13- صلح دعاوي ................................................................................................ 97

14- تحويل دادن اموال پس از زوال سمت ........................................................ 97

گفتار پنجم – حقوق و مسئوليت‌هاي امين .............................................................. 98

بند يكم – حقوق امين .............................................................................................. 98

الف – حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه ................................ 98

بند دوم – مسئوليت‌هاي امين ................................................................................. 99

الف- مسئوليت مدني ............................................................................................... 99

ب- مسئوليت كيفري .............................................................................................. 101

گفتار ششم – عزل امين ........................................................................................ 102

1- موارد عزل امين ......................................................................................... 103

2- نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين ..................................... 104

3- پايان دوره امانت و نظارت ........................................................................ 105

فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غايب ................................................. 106

تقسيم فصل ............................................................................................................ 106

گفتار يكم – اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب ................................... 107

1- مفهوم ورثه ................................................................................................ 107


گفتار دوم – شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب ...................................... 110مفهوم تصرف موقت .................................................................................. 109

1- موارد اجراي اين مرحله ............................................................................ 110

2- شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه ............................ 113

3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال ...................................... 113

4- نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال .................................... 115

5- اختيارات و وظايف ورثه ............................................................................ 118

باب سوم حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه

تقسيم موضوع ....................................................................................................... 121

فصل يكم – اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب ................................... 122

گفتار يكم – اقسام موت و حقيقت ماهوی آن ........................................................ 122

1- اقسام موت ................................................................................................. 122

2- موت حقيقي ................................................................................................ 122

3- موت حكمي ................................................................................................ 123

4- موت فرضي ............................................................................................... 125

گفتار دوم – ترديد در مرگ انسان و حكم آن ...................................................... 127

بند يكم – قاعده فقهي ............................................................................................. 127

بند دوم – حقوق موضوعه .................................................................................... 128

الف – قانون مدني .................................................................................................. 128

ب- امارات قانوني .................................................................................................. 129


فصل دوم – صدور حكم و آثار آن ...................................................................... 131ج– بررسي امارات قانوني و قضايي .................................................................... 130

تقسيم فصل ............................................................................................................ 131

گفتار يكم – مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي ...................................... 133

1- متقاضيان حكم ........................................................................................... 133

2- دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي ............................................ 133

3- شرايط شكلي درخواست ............................................................................ 134

گفتار دوم – نحوه رسيدگي دادگاه ........................................................................ 135

1- تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم ............................................................ 135

2- حكم دادگاه و مندرجات آن ....................................................................... 138

3- ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن ................................................................... 139

گفتار سوم – سوابق فقهي ..................................................................................... 140

1- لمعه - شهيد اول ....................................................................................... 140

2- قواعد – علامه حلي .................................................................................... 141

3- مختصر المنافع - محقق حلي ..................................................................... 141

گفتار چهارم – آثار حكم موت فرضي .................................................................. 142

1- آثار حكم در امور مالي و غير مالي ........................................................... 142

فصل سوم - الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب ........................................ 144

گفتار يكم – آثار كشف زنده بودن غايب ............................................................... 144

- ابطال حكم موت فرضي ...................................................................................... 144


الف - وضع منافع و نمائات ................................................................................... 144بند اول - تاثير بازگشت غايب در اموال ................................................................ 144

ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده .................................................................... 145

بند دوم - تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح ......................................................... 146

الف – بازگشت زوج غايب ..................................................................................... 146

ب- بازگشت زوجه غايب ....................................................................................... 146

باب چهارم وضعيت خانواده‌ غايب

تقسيم موضوع ....................................................................................................... 148

فصل يكم – تكليف زوجه غايب .............................................................................. 149

گفتار يكم - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت ....... 149

گفتار دوم - درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح 151

1- متقاضي صدور حكم ..................................................................................... 151

2- عده زوجه غايب ............................................................................................ 153

3- بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي ........................................... 153

گفتار سوم - درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن ..................................... 154

1- شرايط درخواست طلاق ................................................................................ 154

2- عده زوجه غايب ............................................................................................ 155

3- نفقه زوجه در ايام عده................................................................................... 156

4- وضعيت توارث .................................................................................................


1- آيين يهود ...................................................................................................... 158

گفتار چهارم– مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران ................................................................................... 158

2- ارتدوكس ....................................................................................................... 159

3- دين زرتشت .................................................................................................. 161

4- ارامنه گريگوريان .......................................................................................... 163

نتيجه ...................................................................................................................... 165

كليد واژه ................................................................................................................ 170

پيوست‌ها ................................................................................................................ 171

پيوست يكم – نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم ..................................................... 172

پيوست دوم – اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر ............................................ 179

فهرست منابع و مآخذ............................................................................................. 183


خرید و دانلود پایان نامه و تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن -فرمت wordورد  باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 183

افزایش فالوور اینستاگرام