سود سهام و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکتها در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی(تعدادصفحات:15)چکیده

عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی است که گروهی نسبت به گروه دیگر دارای اطلاعات بیشتری میباشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تقسیم سود سهام بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکتها در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه پژوهش شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1331 تا 1332 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکتها نقش تعدیلکنندگی ایفا میکند. با این حال، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکتها مثبت و معنادار است.


خرید و دانلود سود سهام و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکتها در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی(تعدادصفحات:15)

افزایش فالوور اینستاگرام