دانلود پروژه حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیسدانلود پروژه ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

 

شرح فایل

عنوان:

ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

 

فهرست مطالب:

-مقدمه

-طرح موضوع

-مفهوم شرکت در حقوق ایران

-ارکان شرکت تجاری

-ویژگی های شرکت تجاری

-آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در ایران

-زمان تشکیل شرکت سهامی عام

-آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در حقوق انگیس

-آغاز فعالیت تجاری شرکت سهامی عام در حقوق انگلیس

-ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران

-زمان تشکیل شرکت سهامی عام

-انواع پذیره نویسی:

-نقد و بررسی نظریه تعهد به نفع شخص ثالث در توجیه ماهیت پذیره نویسی

-پذیره نویسی در حقوق انگلیس

-انواع پذیره نویسی در حقوق انگلیسی

-تشریفات پذیره نویسی

-ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق انگلیس

-نتیجه گیری

-پیشنهاد نویسنده

مقدمه:

امروزه شرکت های سهامی عام در ایران و جهان نقش عمده ای در جمع آوری سرما یه های اندک مردمی و سرمایه گذاری آن در بخش های مختلف اقتصادی ایفاء می کنند. نخستین گام برای تشکیل یک شرکت سهامی عام جمع آوری سرمایه از طریق مراجعه به عموم مردم است که تحت نهاد پذیره نویسی انجام می شود. در واقع پذیره نویسی یک عمل حقوقی است که به موجب آن پذیره نویسان متعهد می شوند که بخشی از سرمایه شرکت را تامین کنند. امری که در شرکت سهامی خاص ممنوع بوده و تنها مگر شرکت خود را به شرکت سهامی عام تبدیل نموده و در بورس اوراق بهادار پذیرفته گردد، امکان پذیر می گردد. در حقوق ایران و انگلیس پذیره نویسی یک مرحله بسیار مهم در روند تاسیس یک شرکت سهامی محسوب می شود.

در حقوق ایران برای ماهیت حقوقی پذیره نویسی پنج نظریه ابراز شده است:

1-نظریه تعهد به نفع شخص ثالث

2-نظریه اداره فضولی مال غیر

3-نظریه تعهد یک طرفه (ایقاع)

4-نظریه قرارداد الحاقی

5-نظریه قراردادی (نظریه پذیرفته شده)

در حقوق انگلیس نیز همچون حقوق ایران برای پذیره نویسی ماهیت قراردادی در نظر گرفته اند و مورد توجه اکثر حقوقدانان است.

طرح موضوع:

در قلمرو حقوق تجارت شرکت ها از موقعیت ویژه ای برخوردار بوده و امروزه بیشتر فعالیت های تجاری افراد در قالب شرکت های تجاری انجام می گردد. شرکت ها در کلیه کشورها دارای انواعی می باشند. یکی از انواع شرکت های تجاری مابین کشورها، شرکت سهامی عام می باشد که به منظور تامین سرمایه خود به عموم مراجعه می نماید.

در این تحقیق کوشش خواهیم کرد با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلیس و نظریات حقوقدانان برجسته، نهاد پذیره نویسی از نظر ماهیت شناخته و مقایسه کوچکی بعمل آید.


خرید و دانلود دانلود پروژه حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

افزایش فالوور اینستاگرام