ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنانارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

مقدمه:

بر همگان آشکار است که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و خشونت نبوده است. لکن آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متمایز می سازد: نحوه چگونگی برخورد با بزه دیدگان و بزه کاران است.

بزه کاری یا به طور کلی انحراف و جرم در طول زمان از مسیرهای مختلف میگذرد و رشد و تکوین می یابد. بزه کاری از پیش یقین نمی شود بلکه غالباً از برخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت ها می گذرد و در هر وضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می گیرد که یکی از آن هارا انتخاب می کند و آن می تواند بزه کارانه باشد. انسان در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش ها گرفتار آمده اند که نمی دانند به کدامین سو حرکت کنند زنان هم از این موضوع مستثنی نیستند.

زنانی که می توانستند مادری دلسوز و همسری مهربان باشند و در زمینه های اجتماعی دوش به دوش همجنسان خود به فعالیت های سازنده بپردازد لکن در زندان برای سپری کردن دوران محکومیت خود روزگار می گذرانند. حدود نیمی از پیکره اجتماعی را زنان تشکیل می دهند در ربع قرن اخیر نیز حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی، مجامع دولتی، نهاد مدنی و مشاغل آزاد (فروشندگی، رانندگی و ...) باعث پر رنگ تر شدن حضور زنان در جامعه شده است و این مسائل باعث شده است زنان روز به روز بیشتر در معرض بزه دیدگی و همین طور بزه کاری شده است.

از سوی دیگر در عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته می شویم که در کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.

الف) بیان موضوع

زنان در جامعه نقش مهمی و اساسی دارند لذا اگر این منطقه از جامعه دچار تزلزل و انحراف شود. لکن جامعه تهدید خواهد شد. با نگاهی به زنان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد عده ای از این دسته از افراد جامعه به برگه مجرمین پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر دخیل هستند. در این تحقیق برآنیم تا بررسی نماییم عوامل مانند: تجربیات تلخ کودکی، زندگی بدون یکی از والدین یا هردو آنان، مشاهده کتک خوردن مادر و خواهر توسط برادر و پدر، تجاوز جنسی و غیره از مواردی است که رابطه قوی با بزه کاری زنان دارد.

ب) سوالات تحقیق

در این تحقیق ضمن پاسخگویی به عنوان اصلی پژوهش به سوالات دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد.

1- آیا خشونت و تجاوز جنسی از موارد بزهکاری زنان محسوب می شود؟

2- آیا د ر صورت وجود رابطه چه عواملی می توان د ر ایجاب وسلب این ارتباط موثر باشد؟

3- آیا زنان و دختران بی سرپرست یا بد سرپرست نسبت به زنان و دخترانی که دارای سرپرست هستند بیشتر در معرض بزه کاری قرار می گیرند؟

پ) فرضیه های تحقیق

برای پاسخ به پرسش های تحقیق فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده است. که در این تحقیق درصدد سنجش درستی یا نادرستی آنها خواهیم بود این فرضیه عبارتند از:

الف- خشونت و تجاوز جنسی از عوامل موثر در بزهکاری زنان است.

ب- بین بزهکاری وبزه دیدگی زنان رابطه معنا داری وجود داردعوامل متعدد می تواند دد سلب وایجاب این رابطه تاثیر ویژ ه ای داشته باشد.

ج- بد سرپرستی یا بی سرپرستی تاثیر در بزهکاری زنان ندارد.

ث) اهداف تحقیق

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. من در این نوشتار بر آن شدم تا اثرات مخرب بزه دیدگی های زنان و تاثیر آن بر بزهکاری زنان را مطالعه بیان نمایم. هدف این تحقیق تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان و جلب نظر جرم شناسان و مدیران و دستاندر کاران این دوره در ارتباط با زمینه ساز بودن این موقعیت در ایجاد جرایم علیه زنان نقشی هرچند ناچیز مطالعات بزه دیده شناسی نموده است.

ث) روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه توصیفی و کتابخانه ای است. به روش کتابخانه ای که با مطالعه کتاب پایان نامه، مجلات، مقالات و تقریرات اساتید این رشته و سایت های اینترنتی و گونه برداری و جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت توصیف آن ها انجام گرفته است.

ج) معرفی پلان:

این نوشتار در 3 فصل تقسیم شده است. فصل اول به مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزه کاری زنان پرداخته است. در فصل دوم به پیشینه بزه دیده شناسی و نظریات مختلف زیست شناسانه و روان شناسانه و جامعه شناسانه پرداخته شده است و بزه دیده شناسی را در اعصار مختلف مورد تحلیل قرار داده است و در فصل 3 سوم به بیان مصادیق بزه دیدگی زنان و مصادیق بزهکاری (جرایمی که زنان) بیشتر مرتکب می شوند پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده است بدور از تعصبات جنسیتی به بیان بزهکاری زنان پرداخته شود و این تحقیق بدور از هرگونه تراوشات ذهنی و تهی از پایه های واقع گرایه است و از بیان استدلالات بی پایه اجتناب شده است.

چکیده ................... 1 مقدمه ................. 2

الف) بیان موضوع ............................ 4

ب) سوالات تحقیق ................................. 4

پ) فرضیه های تحقیق ......................... 4

ث) اهداف تحقیق ................................... 5

ث) روش تحقیق ..................................... 5

ج) معرفی پلان . 6

فصل نخست :

مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری

مبحث اول: بزه دیدگی ........................... 8

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی .. 8

بند اول: تعریف بزه دیدگی .................... 9

الف: بزه دیدگی اولیه ............................... 9

ب: بزه دیدگی ثانویه ............................... 9

گفتار دوم: بزه دیدگی زنان .................. 10

بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ................................... 11

بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان ........... 12

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان .......... 13

الف: بزه دیده شناسی ............................ 15

ب:بزه دیده شناختی حمایتی .............. 16

مبحث دوم: بزهکاری ............................ 19

گفتار اول: بزهکاری ............................... 19

بند اول: مفهوم بزهکاری ..................... 20

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی................................ 21

بند دوم: اقسام بزه دیدگی.................... 22

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی........................ 23

گفتار دوم: بزهکاری زنان ..................... 23

بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان ..................................... 24

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان . 26

الف) فرهنگ سازی ............................... 26

ب) آموزش و پرورش ............................ 29

ج) بهبود شرایط اقتصادی ................... 30

د)حمایت از افراد ویژه ......................... 30

فصل دوم

تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان

مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی............... 33

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی... 33

بند اول: نظریات سزار لمبرزو ........... 36

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ...................................... 40

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ..... 41

بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی .. 44

بند دوم: رویکرد جامعه شناختی . ....45

بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی............. 47

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی .................... 48

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ...... 49

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی ..................................... 50

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ... 52

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ............................. 54

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی....................... 54

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت..................... 56

بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار...................... 58

گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم 61

بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ................................... 63

بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم ................................ 65

گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی ....................... 66

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی ................... 67

بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ......................... 69

الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ...................... 69

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه .............................. 69

ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ............................... 70

د-حق مشاوره با وکیل ..................... 71

ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ............................... 71

س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ............................... 72

ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده .................................. 72

فصل سوم :

مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان

مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان........................ 74

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه ................................. 74

بند اول: خشونت جسمی ................. 76

بند دوم: خشونت جنسی ................. 77

بند سوم:خشونت روانی ..................... 79

بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ................................... 81

بند پنجم: هرزه نگاری ...................... 82

گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه .. 84

بند اول: خشونت در محیط خانه .... 84

بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ...................................... 86

بند سوم: مزاحمت های خیابانی ...... 87

مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ........................... 88

گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی .................... 88

بند اول:روسپیگری ............................. 88

بند دوم:مساحقه .................................. 91

بند سوم: ارتباط نا مشروع ................ 94

الف)خیانت عاطفی................................94

ب) خیانت جنسی .............................. 95

بند چهارم) شهادت دروغ................... 96

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص ....... 97

بند اول: سقط جنین .......................... 97

بند دوم: بچه کشی ............................. 99

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ...................................... 100

بند چهارم:همسر کشی ..................... 102

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص .... 103

بند اول: قاچاق مواد مخدر ............. 104

بند دوم:اختفای مال مسروقه ......... 105

نتیجه گیری ...................................... 108

پیشنهاد ها . 110

منابع و ماخذ ................................... 111


خرید و دانلود ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

افزایش فالوور اینستاگرام