اثر تنش شوری بر جوانه زنی ارقام گندمنوع فایل:PDF

تعداد صفحات :8

سال انتشار : 1394

نویسنده

سیروس منصوری فر - استادیار دانشگاه پیام نورکرج
زهرا نصیری سروی - کارشناسی ارشد مهندسی زراعت دانشگاه پیام نورکرج
نغمه دانشور - کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه تهران
زهرا جماعتی - کارشناسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور اردکان

چکیده

اثرات شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سه رقم گندم نان ) Triticum aestivum L ( از جمله سیستان، روشن و افق مورد بررسی قرار گرفت. دانه ها تحت سه سطح از هدایت الکتریکی 0،0 و 4،0 و 6،0 دسی زمینس بر متر قرار گرفتند. عواملاندازه گیری شامل : سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و طول ساقه چه )ساقه( و رادیکال )ریشه(می باشد. از طرح کرت خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار )سطح NaCl به عنوان عامل اصلی و ارقام به عنوان فاکتور فرعی( انجام شد. با افزایش غلظت NaCl ، جوانه زنی بذر به تاخیر افتاد و در همه ارقام کاهش یافته است. کمتریندرصد جوانه زنی دررقم افق و بالاترین جوانه زنی در رقم روشن صورت گرفت. بزرگترین طول ساقه در شاهد در شرایط)بدون نمک( مشاهده شد. افزایش غلظت نمک طعام ، وزن ساقه چه و وزن خشک ریشه چه در هر رقم را تحت تاثیر قرارمیدهد. کمترین مقدار آن در رقم افق با توجه به ارتباط سرعت جوانه زنی و قدرت بذر، تنش شوری روی دو عامل فوق اثر گذاشته است. رقم روشن رقم برتر تحت تمام سطوح شوری بود .

واژگان کلیدی

شوری، تنش شوری ، جوانه زنی بذر


خرید و دانلود اثر تنش شوری بر جوانه زنی ارقام گندم

افزایش فالوور اینستاگرام