احکام خبر و خبررساني در فقه اماميهاحکام خبر و خبررساني در فقه اماميه

1.1 مقدمه

علم فقه پي گير تحقق سلامت، هدايت و عدالت در جامعه است و اين سه ابتناء تامي بر آگاهي‌هاي اجتماعي دارند . اين علم نمي‌تواند در قبال خبر و رسانه‌هاي جمعي كه حامل و ناقل بخش مهمي از آگاهي‌هاي اجتماعي هستند، برخوردي خنثي و يا غير ناظر به ماهيت و كاركرد آنها داشته باشد. اين مدعا با شواهدي از نقل و نيز عقل قابل تأييد است.

فقه در لغت به معناي فهم است و همين واژه در اصطلاح فقهاء به معناي آشنايي با احكام فرعي شرعي است، كه از راه ادله تفصيلي آن يعني قرآن، روايات ،عقل و اجماع بدست مي‌آيد و فقيه امروزه به فردي اطلاق مي‌شود كه داراي قدرت استنباط احكام فرعي شرعي از راه ادله تفصيلي آن باشد.

1.2 خبر

1.2.1 اهميت بحث درباره خبر:

ارتباطات و خبررساني قدمتي به طول حيات بشر دارد، که به دليل گرايش‌هاي فطري انسان به برقراري رابطه با ديگران و پيدايش زندگي اجتماعي همواره جزء جدايي ناپذير زندگي بشر بوده است. اما امروزه با پيدايش وسايل ارتباطي جديد و توسعه شبكه‌هاي ارتباطي شكل و كاركرد ارتباط، دگرگوني‌هاي اساسي پيدا كرده به طوري كه در دهه‌هاي اخير « انقلاب ارتباطي » رخ داده است.

در نتيجه اين دگرگوني، وسايل ارتباطي بر زندگي ما سايه افكنده و ناديده گرفتن آنها ممكن نيست و مطالعه پيامدهاي مختلف اين پديده و تلاش براي استفاده مطلوب از آن ضرورت دارد. اطلاع رساني و انتشار سريع اخبار و نيز كاهش يا حذف فاصله زماني و مكاني ، يكي از پيامدها و كاركردهاي وسايل ارتباطي جديد است.

با توجه به جايگاه و اهميت موضوع خبر و خبررساني، نوشتار حاضر در صدد سازمان دهي به بحث « نظارت بر اطلاعات» از منظر فقه اماميه مي‌باشد.

1.3 نگاهي به تحقيقات پيشين:

درباره موضوعات فقهي مورد بحث در اين تحقيق، بحثهاي مفصل و دقيق بسياري در کتابهاي فقهي مطرح شده است، اما در باب ارتباط ميان عناوين فقهي و موضوعات خبر و خبرگزاري، سوابق قابل توجهي وجود ندارد. با اين حال به مرور سوابق مرتبط با اين مقوله مي‌پردازيم:

1) كتاب "پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري"، جواد فخار طوسي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1385.

اين کتاب به بررسي فقهي خبر و خبرگزاري پرداخته و احکام فقهي مربوط به مبدا و مقصد خبر را بيان مي کند ، در فصل اول، بخش تکاليف و وظايف مخبر چهار عنوان فقهي خبر از قبيل، افشاي اسرار، اشاعه فحشاء، تجسس و نشر اکاذيب به خوبي بررسي شده است. اين کتاب مرتبط ترين تحقيق به نوشتار حاضر مي باشد.

2) حقوق و تکاليف خبرنگار در فقه اماميه، مقاله اي که توسط حسينعلي سعدي به رشته تحرير در آمده است. نکته مهم در اين مقاله بررسي عناوين فقهي تجسس، افشاي اسرار و اضلال مي باشد.

3)كتاب" خبر و خبررساني در قرآن كريم"، عليرضا پويا ، انتشارات دانشكده صدا و سيما،1384

نکته مهمي که در اين کتاب بدان پرداخته شده است، ديدگاه قرآن درباره محتواي خبر و همچنين درباره نحوه ارائه خبر مي باشد.

4)اخلاق خبر رساني در قرآن، مقاله‌اي كه توسط فتحعلي (1375 ) به رشته تحرير در آمده است. نكته مهم در اين مقاله ورود به موضوع ارزش‌هاي خبري در قرآن است كه آنها را اينگونه مطرح مي كند: آزرم و حيا، ادب، برادري و تأليف قلوب، حق جويي و حق گويي، يقين و حكمت و برهان، ايجاد آرامش و پرهيز از آشوب و تشويش.

5) مقاله « فقه اطلاع رساني»، زيبايي نژاد (1375)، كه به بررسي موضوع اطلاع رساني و خبر از نظر فقه پرداخته، ولي تكليف قانوني و حقوقي رسانه را روشن نمي كند، اما با بيان ديدگاه‌هاي فقهي در اين باره زمينه را براي بحث و گفتگو فراهم آورده است.

6) كتاب « مباني هنري قصه‌هاي قرآن» حسيني، 1377.

7) كتاب « ويژگي‌هاي عمومي اطلاع رساني اسلامي»، علامه محمد حسين فضل‌ا... ترجمه قرني، 1383.

8) كتاب « الاعلام الاسلامي الدولي بين النظريه و التطبيق» ، محمد علي العيوضي ، 1987، وي در اين كتاب به بررسي اطلاع رساني اسلامي پرداخته است.

9) مقاله « حدود و مرزهاي اطلاع رساني در اسلام»، حبيبي ، 1381،

نويسنده اين مقاله هشت اصل را به عنوان مسائل تعيين كننده حد و مرز اطلاع رساني بر مي‌شمارد: اصل ممنوعيت اضلال و گمراهي، ممنوعيت توهين به مقدسات و هتك حرمت و حيثيت افراد، ممنوعيت اشاعه فحشاء ، ممنوعيت افشاي اسرار، ممنوعيت انتشار كتب ضاله، ممنوعيت لطمه زدن به كيان جامعه اسلامي، اصل اشاعه اطلاعات و قاعده فقهي « لاضررو لاضرار» ....

10)كتاب « اطلاعات و تحقيقات در اسلام»، آيت ا... علی احمدي ميانجي، نشر دادگستر، 1381، نکته مهمي که نويسنده اين کتاب به آن پرداخته، بررسي دو عنوان فقهي تجسس و اختلال نظام است.

11) كتاب « فقه و پيام گمراهي » احمد قانع، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ، 1384، كه به بررسي مباحث شناخت مفهوم پيام و وسايل انتقال آن و گمراهگري پيام و معاني آن و بررسي حكم پيام‌هاي گمراه گر به طور مبسوط پرداخته است.

12)كتاب « امام خميني و رسانه‌هاي گروهي »، جواد فخار طوسي، 1381، ناشر: ستاد بزرگداشت يكصدمين سال ميلاد امام خميني (ره)،

كه در آن مباحث در 3 بخش: رسانه‌ها در عرصه فرهنگي، رسانه‌ها در عرصه سياست و رسانه‌هاي گروهي و پر كردن اوقات فراغت تنظيم گرديده و تنها از منظر اصول و سنت‌هاي پذيرفته شده فقهي به موضوعات نگريسته شده است و به گفته خود نويسنده اين كتاب و مطالب آن مباحثي نظري تلقي مي‌گردد، بدون آنكه نويسنده به آ‌نچه در خارج روي داده، يا مي‌دهد، نظري داشته باشد.

13 ) صادقي(1375) در مقاله‌اي با عنوان «اعتبار منتج از ديدگاه معرفت شناختي» به بررسي اهميت منبع خبر از دو وجه روان‌شناسي و معرفت شناختي نسبت به مخاطبان و جنبه‌هاي حقوقي و اخلاقي نسبت به پيام رسان پرداخته و اهميت موضوع را از اين جنبه‌ها مورد واكاوي قرار داده است.

هيچ کدام از اين کتاب ها و مقاله ها تمامي عناوين فقهي خبر و خبررساني را به طور جامع احصاء و جمع آوري نکرده اند و به صورت پراکنده و در بعضي مواقع به طور ناقص، عناوين فقهي خبر مورد بحث قرار گرفته است.

 1.4 ضرورت پژوهش:

خبر و خبررساني به دليل گرايش‌هاي ذاتي انسان به برقراري ارتباط با محيط پيرامون خود همواره جزء جدايي ناپذير زندگي بشر بوده است. با افزايش حجم اطلاعات و اخباري که نظام اجتماعي براي حفظ انسجام خود نياز دارد و نيز افزايش سرعت مبادله اين اطلاعات و اخبار، نوع و روش انتقال اطلاعات متغير شده است با ارتقاي جايگاه اطلاعات و اخبار بحث نظارت بر خبر و خبررساني اهميت و ضرورت پيدا مي کند. در گذشته نهادي به عنوان متولي امر خبررساني وجود نداشته و قالب و شکل و عرضه اطلاعات ونيز روش‌هاي کسب آن به پيچيدگي امروز نبوده است. از اين رو فقيه در دوران معاصر هنگامي که به بحث در اين موضوع مي پردازد بايستي با شکل جديد و اجزاي مختلف و موثر در اين عرصه آشنا بوده و از احکام، تکاليف، و مسئوليت ها وحقوق متقابل هر يک از اجزاء آگاهي يافته و آنها را فارغ از حوزه روابط شخصي و فردي و در بعد اجتماعي مورد توجه قرار دهد. مباحث فقهي در اين مقوله زماني کارآمد خواهد بود که براي نهاد خبرگزاري که متکفل کسب و عرضه اطلاعات و اخبار است متضمن ارائه الگويي مطلوب باشد. در غير اين صورت صرفا اعلام تعارض نداشتن اقداماتي که در اين حرفه صورت مي گيرد با قوانين و مقرارات شرع را نمي توان حرکت علمي و پويا در اين زمينه دانست. براي رسيدن به اين مقصود بايد مجموعه اي از نصوص و ظواهر قرآني و روايي مرتبط با مساله کسب و نشر اخبار را کنار هم قرار داد و عبارت را از متون مختلف موجود جمع آوري کرده و با تشريح و پردازش اين روايات و نيز جمع بندي و تفسير آن مدارک، طرح مورد نظر که همان تبيين فقهي مساله خبر و ارائه الگوي بايسته شرعي براي خبررساني است را سامان داد.

شارع مقدس در احکام شرعي حد و مرزهايي تبيين کرده که بررسي فقهي مقوله خبر مستثني از آن نمي گردد و ليکن بررسي احکام خبر و خبررساني به صورت مشخص و با ضابطه علمي تبيين نگرديده و هنوز عناوين فقهي خبر به صورت جامع مشخص نشده است. متاسفانه عليرغم جايگاه حساس خبر و اهميت بسيار آن، عدم وجود تحقيقي گسترده و جامع الاطراف پيرامون اين موضوع مهم کاملا محسوس مي باشد.

اگرچه به صورت موردي در مقالات و کتب مختلف برخي از زوايا و ابعاد فقه خبر در بوته نقد و بررسي پژوهشگران محترم قرار گرفته، اما همچنان جاي مجموعه اي که به صورت جامع و ضابطه مند مساله احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه را بررسي کرده باشد خالي است. از اين رو، مسئوليتي در خور توجه بر دوش صاحب نظران سنگيني مي کند. بر اين اساس ضرورت پژوهش حاضر کاملا واضح و روشن است.

روش تحقیق نوشتار حاضر، روش تحقیق کتابخانه ای در فقه امامیه و پردازش داده ها به روش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع فقهی کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد.

در این رساله به فقهای متاخر از جمله صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، امام خمینی و آیة الله خویی مراجعه شده است، به دلیل این که در دوره متاخر این فقهاء مرجع و نقطه عطف استدلال های فقهی هستند. ترجمه آیات قرآن کریم از آیة الله ناصر مکارم شیرازی است که به دلیل فقاهت ایشان، از ترجمه این استاد ارجمند استفاده شده است.

این رساله سعی بر این داشته که به طور مختصر به آراء و نظرات عمده فقهاء مراجعه نماید. بنابراین به دنبال بحث تفصیلی نمی باشد، بلکه در پی احصاء تمامی عناوین فقهی خبر و خبررسانی است.

یافته های پژوهش حاضر حاکی بر آن است که بازگشت تمامی احکام در پیام رسانه ای به حرمت ها است. حتی اگر وجوبی هم باشد به حرمت باز می گردد.

اين نوشتار در فصل اول به ماهيت خبر و خبررساني پرداخته که شامل تعريف خبر، ارزش‌هاي خبري و بايد ونبايدهاي خبري مي باشد و در فصل دوم پژوهش هجده عنوان فقهي خبر و خبررساني ، از قبيل غيبت، تجسس، افشاي اسرار، نميمه، نشراكاذيب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لايستحق المدح، اضرار، سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفيف، اختلال نظام، با ذكر ادله و بيان موارد استثناء و جواز، مورد بحث فقهي قرار گرفته است. و به سوالات زير پاسخ داده خواهد شد.

1- خبر و خبررساني در رسانه‌هاي جمعي مشمول کدام عناوين اصلي و فروع فقهي است؟

2- چه تفاوتها و شباهتهايي ميان نظرات فقهاء از احکام مربوط به خبر و خبررساني وجود دارد؟

سئوالات مطرح شده در اين پژوهش در هيچ کدام از مقالات و کتب مربوط به حوزه خبر و خبررساني به صورت منسجم مطرح نگرديده و پاسخي به آنها داده نشده است.

در فصل سوم اين نوشتار ، به صورت مصداقي به بررسي فقه خبر و خبررساني در برنامه‌هاي تلويزيوني(برنامه نود و برنامه هفت) پرداخته شده است.

اميد است اين پژوهش گامي هر چند کوچک در مسير اين هدف بزرگ؛ يعني ارائه الگوي جامع خبررساني و رسانه اسلامي باشد.

1 پيشگفتار 2

1.1 مقدمه. 2

1.2 خبر. 2

1.2.1 اهميت بحث درباره خبر: ................................................................... 2

1.3 نگاهي به تحقيقات پيشين:3

1.4 ضرورت پژوهش:5

2 فصل اول: کليات9

2.1 آشنايي با ماهيت خبر. 9

2.1.1 تعريف خبر 9

2.1.2 ارزش‌هاي خبري: 10

2.1.3 ارزش‌هاي خبري از ديدگاه قرآن کريم:17

2.1.4 بايد و نبايد‌هاي خبري: 18

3 فصل دوم :عناوين فقهي خبر و وظايف مخبر 30

3.1 غيبت(بد گويي):30

3.1.1 مفهوم غيبت در کلام علماي لغت:30

3.1.2 مفهوم غيبت در کلام فقها:30

3.1.3 ادله حرمت غيبت:33

3.1.4 حرمت استماع غيبت: 35

3.1.5 موارد جواز غيبت: 37

3.1.6 استفتائات درباره غيبت: 42

3.1.7 غيبت و روزنامه نگاري جنجالي:43

3.2 تجسس( ورود به حريم خصوصي):44

3.2.1 مفهوم تجسس: 44

3.2.2 ادله حرمت تجسس: 45

3.2.3 تجسس حرام و تجسس حلال:48

3.2.4 تجسس و روزنامه نگاري تحقيقي: 50

3.3 افشاي اسرار ( انتشار مسائل خصوصي):53

3.3.1 مفهوم افشاي اسرار: 54

3.3.2 ادله حرمت افشاي اسرار: 54

3.3.3 اسراري که افشاي آنها جايز است:‌55

3.3.4 افشاي اسرار دولتي و مرتبط با امنيت و منافع كشور:57

3.3.5 افشاي اسرار و ورود به حريم خصوصي افراد:57

3.4 نميمه(سخن چيني):59

3.4.1 مفهوم نميمه: 59

3.4.2 ادله حرمت نميمه: 59

3.4.3 نميمه و هياهوي رسانه اي:61

3.5 نشر اكاذيب (نشر مطالب غير واقع):62

3.5.1 مفهوم كذب: 62

3.5.2 ادله حرمت دروغ و نشر اكاذيب:66

3.5.3 ترويج بدعت در دين: 68

3.5.4 مواردي که نشر اكاذيب و اخبار دروغ مجاز است:‌69

3.5.5 نشر اكاذيب و روزنامه نگاري زرد:72

3.6 بهتان (نسبت دادن غير واقع به ديگري):74

3.6.1 مفهوم بهتان: 74

3.6.3 بهتاندر دستورالعمل برنامه سازي BBC: 76

3.7 اضلال(پيام گمراه کننده):77

3.7.1 مفهوم اضلال: 77

3.7.2 ادله حرمت كتب ضاله: 78

3.7.3 استفاده از "مغالطات" براي گمراه کردن مردم:80

3.7.4 اضلال و روزنامه نگاري تکثرگرا:81

3.8 اشاعه فحشاء(انتشار بي بند و باري اخلاقي):82

3.8.1 مفهوم اشاعه فحشاء: 82

3.8.2 ادله حرمت اشاعه فحشاء:83

3.8.3 حرمت تشبيب بالمرئه الاجنبيه (اظهار عشق به زن نامحرم):84

3.8.4 اشاعه فحشاء و روزنامه نگاري هرزه نگارانه:85

3.9 لهو (بيهوده گويي):87

3.9.1 مفهوم لهو: 87

3.9.2 ادله حرمت لهو: 88

3.9.3 لهو و روز نامه نگاري عامه پسند:89

3.10 مدح من لا يستحق المدح (ستايش ناروا):90

3.10.1 ادله حرمت مدح من لا يستحق المدح:90

3.10.2 مدح من لا يستحق المدح و آگهي‌هاي تجاري:91

3.11 تغرير جاهل )فريفتن نادان):93

3.11.1 مفهوم تغرير: 93

3.11.2 ادله حرمت تغرير جاهل: 94

3.11.3 تغرير جاهل و فريب افکار عمومي: 95

3.12 اضرار(ضرر زدن به غير):96

3.12.1 مفهوم ضرر: 96

3.12.2 ادله حرمت اضرار: 97

3.12.3 اضرار و آزادي مطلق رسانه‌هاي جمعي:98

3.13 سب واهانت(بد زباني):100

3.13.1 مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء:100

3.13.2 ادله حرمت سب واهانت: 101

3.13.3 سب و اهانت در دستور العمل برنامه سازي BBC:104

3.14 اعانه براثم(کمک به گناه کردن):104

3.14.1 مفهوم اعانه براثم: 104

3.14.2 ادله حرمت اعانه براثم: 106

3.14.3 شروط تحقق اعانه بر اثم: ...................................................................................... ................................................................. 107

3.14.4 اعانه بر اثم و رفتار تقليدي ناهنجار مخاطبان: 109

3.15 اعانه به ظالم (کمک کردن به ستمگر):111

3.15.1 مفهوم اعانه به ظالم: 111

3.15.2 ادله حرمت اعانه به ظالم: 111

3.15.3 اعانه بر ظالم و روزنامه نگاري استبدادي:113

3.15.4 امر به معروف و نهي از منکر رسانه‌هاي خبري: 115

3.16 سرقت (تجاوز پنهاني به حقوق ديگري):116

3.16.1 مفهوم سرقت: 116

3.16.2 جرم سرقت در نوشته‌هاي فقهي:117

3.16.3 ادله حرمت سرقت: 117

3.16.4 سرقت و حقوق معنوي: 117

3.17 تطفيف (کم فروشي):121

3.17.1 مفهوم تطفيف: 121

3.17.2 ادله حرمت تطفيف: 122

3.17.3 كم فروشي در رسانه‌هاي جمعي:123

3.18 اختلال نظام(از هم گسيختگي امور مردم):124

3.18.1 مفهوم نظام و امنيت عمومي:125

3.18.2 ادله حرمت اختلال نظام: 126

4 فصل سوم: بررسي عناوين فقهي خبر در برنامه‌هاي تلويزيوني (بررسي برنامه‌هاي نود و هفت)131

4.1 معرفي برنامه نود131

4.1.1 بررسي برنامه نود: (گفتگو با دکتر محمد دادکان رئيس اسبق فدراسيون فوتبال)133

4.2 معرفي برنامه هفت.. 134

4.2.1 بررسي برنامه هفت: (گفتگو با خانم فريماه فرجامي بازيگر سينما). 136

5 منابع و مآخذ. 138

5 منابع و مآخذ. 139

5.1 کتب و مقالات.. 139

5.2 منابع اينترنتي. 144


خرید و دانلود احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه

افزایش فالوور اینستاگرام