تحقیق و پروژه نیروگاه آبی و تولید برق از آب (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 246به منظور توليد برق ، از حجم عظيمي از آب در جايي كه آب هاي جاري از سطوح بالاتر به سطوح پايين تر ، از ميان يك توربين عبور مي كنند ، استفاده مي شود .

آب ناشي از بارندگي در درياچه هاي پشت سد ، در ارتفاعات بلند ، جمع آوري مي شوند .

پس از توليد ، آب به درون رودخانه كشيده شده و به آرامي حركت مي كند تا بالاخره به دريا برسد .

چرخ هاي آبي آنها بسيار سنگين و كند بوده و بازدهي ناچيزي داشتند .

توربين هاي هيدروليكي در آغاز قرن 19هم گسترش يافتند .

فهرست مطالب
فصل اول
منابع توليد پراكنده
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعريف توليدات پراکنده
۱-۲-۱- هدف
۱-۲-۲- مکان
۱-۲-۳- مقادير نامي
۱-۲-۵- فناوري
۱-۲-۶- عوامل محيطي
۱-۲-۷-روش بهره برداري
۱-۲-۸- مالکيت
۱-۲-۹- سهم توليدات پراکنده
۱-۳-معرفي انواع توليدات پراکنده
۱-۳-۱- توربينهاي بادي
۱-۳-۲ واحدهاي آبي کوچک
۱-۳-۳- پيلهاي سوختي
۱-۳-۴- بيوماس
۱-۳-۵- فتوولتائيک
۱-۳-۶- انرژي گرمايي خورشيدي
۱-۳-۷- ديزل ژنراتور
۱-۳-۸- ميکروتوربين
۱-۳-۹- چرخ لنگر
۱-۳-۱۰- توربين هاي گازي
۱-۴-تأثير DG بر شبكه توزيع
۱-۴-۱- ساختار شبكه توزيع
۱-۴-۲- تأثير DC بر ولتاژ سيستم توزيع
۱-۴-۳- تأثير DG بر كيفيت توان سيستم توزيع
۱-۴-۴- تأثير DG بر قدرت اتصال كوتاه شبكه
۱-۴-۵- تأثير DG بر سيستم حفاظت شبكه توزيع
۱-۴-۶- قابليت اطمينان
۱-۴-۷- ارزيابي كيفي كارآيي مولدهاي DG در شبكه
۱-۴-۸- شاخص بهبود پروفيل ولتاژ
۱-۴-۹- شاخص كاهش تلفات
۱-۴-۱۰- شاخص كاهش آلاينده هاي جو
۱-۵- روش هاي مكان يابي DG
۱-۵-۱- روش هاي تحليلي
۱-۵-۲- روش هاي مبتني بر برنامه ريزي عددي
۱-۵-۳- روش هاي مبتني بر هوش مصنوعي
۱-۵-۴- روش هاي ابتكاري
۱-۶- جمع بندي

فصل دوم
روشهاي جايابي بهينه خازن
۲-۱- مقدمه
۲-۲- دسته بندي روشهاي جايابي بهينه خازن
۲-۲-۱-روشهاي تحليلي
۲-۲-۱-۱- نمونه اي يک روش تحليلي
۲-۲-۲- روشهاي برنامه ريزي عددي
۲-۲-۳- روشهاي ابتکاري
۲-۲-۴- روشهاي مبتني بر هوش مصنوعي
۲-۲-۴-۱- روش جستجو تابو
شکل ۲-۵ –فلوچارت حل به روش تابو
۲-۲-۴-۲- استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
۲-۲-۴-۲-۱- نظريه مجموعه هاي فازي
۲-۲-۴-۲-۲- تعريف اساس و عمگرهاي مجوعه هاي فازي
۲-۲-۴-۲-۳- روش منطق فازي
۲-۲-۴-۳- روش آبکاري فولاد
۲-۲-۴-۴- الگوريتم ژنتيک
۲-۲-۴-۴-۱- پيدايش الگوريتم ژنتيک
۲-۲-۴-۴-۲- مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيک
۲-۲-۴-۵- شبکه هاي عصبي مصنوعي
۲-۳- انتخاب روش مناسب
۲-۳-۱- نوع مساله جايابي خازن
۲-۳-۲- پيچيدگي مساله
۲-۳-۳- دقت نتايج
۲-۳-۴- عملي بودن
فصل سوم
تاثير منابع توليد پراکنده در شبکه هاي فشار متوسط
۳-۱-مقدمه
۳-۲-مطالعه بر روي يک شبکه نمونه
نتيجه گيري
مراجع

فهرست اشکال
شکل۲-۱ – الف) يک فيدر توزيع ب) پروفيل جريان راکتيو
شکل ۲-۲-پروفيل جريان فيدر پس از نصب خازن
شکل۲-۳-پروفيل جريان پس از نصب سه خازن
شکل ۲-۴-فلوچارت حل جايابي بهينه خازن با روش ابتکاري
شکل ۲-۵ –فلوچارت حل به روش تابو
شکل ۲-۶ – فلوچارت حل مسئله جايابي خازن مبتني بر برنامه ريزي پوياي فازي
شکل ۲-۷ – فلوچارت حل جايابي بهينه خازن با روش آبکاري فولاد (S.A)
شکل۲- ۸ – مراحل مختلف الگوريتم ژنتيک
شکل ۳-۱

فهرست جداول
جدول ۱- ۱
جدول ۱-۲ طبقه بندي از توليدات پراکنده
جدول ۳-۱ فناوريهاي به کار رفته در توليدات پراکنده
جدول۴-۱ تا ثيرات برخي از فناوري هاي توليدانرژي الکتريکي بر محيط زيست
جدول ۵-۱تعريف کشورهاي مختلف از توليدات پراکنده
جدول ۶-۱سياست هاي موجوددرکشورهاي مختلف
جدول۷-۱ مقايسه برخي توليدات پراکنده
جدول ۸-۱ جريان هاي خطاي ترمينال DG برحسب تكنولوژي اتصال

 


خرید و دانلود تحقیق و پروژه نیروگاه آبی و تولید برق از آب (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 246

افزایش فالوور اینستاگرام