سنسور گاز مادون قرمز


تحقیق سنسور گاز مادون قرمز در این مقاله موضوعات NDIR ، IR ، كلمات كليدي : سنسور گاز، مادون قرمز، فيلتر نوري بررسی می شوند سنسور گاز مادون قرمز با توليد امواج مادون قرمز وتشعشع آن در محدوده اي مشخص مي تواند گاز معين شده را تشخيص دهد . امواج مادون
قرمز در كانالي بنام سلول گازي در حال تابش هستند . هنگامي كه گاز مورد نظر وارد اين سلول گازي شد تحت تابش امواج مادون قرمز قرار مي گيرد .
اين امواج با برخورد با گاز مورد نظر با طول موج معين ، جلوي تابش امواج مادون قرمز را مي گيرد ومانع رسيدن امواج به قمست آشكارساز سنسور مي
شود . هرچه غلظت گاز زياد باشد امواج مادون قرمز رسيده به آشكار ساز كمتر شده و باعث شناسايي گاز مي شود .عملكرد سنسور گاز عامل مهمي در ايجاد محيط كاري ايمن در صنايع شده است كه مي تواند گازهاي اشتعال زا يا بخارات بر خواسته
شده از مواد را تشخيص دهد . عكس العمل هاي شيميايي كه توسط سنسور تحليل مي شود ، يك سيگنال الكتريكي ايجاد مي كند كه با غلظت گاز
متناسب است . در سنسورگاز مادون قرمز ، آناليز تراكم گاز توسط امواج مادون قرمز صورت مي گيرد . بدين صورت كه با افزايش غلظت ، ميزان تابش
نور بر آشكار ساز كم شده وباعث ايجاد يك سيگنال الكتريكي براي طبقات بعدي گردد . اكثر تكنولوژي موجود در سنسور ها كه در چندين سال اخير
پيشرفت داشته بر اساس نوع واكنش تقسيم بندي مي شوند كه شامل تكنولوژي هايي مانند : الكترو شيميايي ، پلي استرهاي كاتاليزر ، هادي ، نيمه
هادي ها ، مادون قرمز و ... مي باشد .
سنسورها با توجه به ساختار داخلي شان در حالت كلي داراي خواص زير هستند :
الف قابليت برگشت پذيري كامل در تغييرات شيميايي پس از اتمام واكنش .


خرید و دانلود سنسور گاز مادون قرمز

افزایش فالوور اینستاگرام