تهاتر در حقوق ایران و انگلیستهاتر در حقوق ایران و انگلیس

1-1- بيان مسأله

تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسي اين نهاد حقوقي و فوايد و آثار ماهيت حقوقي آن و انواع شرايط آن (اعم از ماهوي و شكلي) بپردازيم.

که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.

1-2- اهداف تحقيق:

دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.

1-3- اهمیت تحقیق

در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.

چكيده 1

فصل اول
1-1 بيان مسئله 4
1-2 اهداف تحقيق 4
1-3 اهميت تحقيق 4
1-4 پرسش اصلي 5
1-5 فرضيه¬ها 6
1-6 تعاريف اصطلاحات 6
1-7 پيشينه تحقيق 6
1-8 روش كار 7
1-8-1 نوع روش تحقيق 7
1-8-2 روش و ابزار گردآوري 7

فصل دوم
2-1 مقدمه 9
2-2 تعريف تهاتر 10
2-2-1 معناي لغوي در ايران 10
2-2-2 معناي لغوي در انگليس 11
2-2-3 معناي حقوقي 11
2-3 ماهيت تهاتر 13
2-3-1 حقوق ايران 13
2-3-2 ماهيت تهاتر در حقوق انگليس 13
2-4 فايده تهاتر 14
2-4-1 ايفاي دين 15
2-4-2 تضمين 16
2-5 انواع تهاتر 18
2-5-1 حقوق ايران 18
2-5-2 حقوق انگليس 22
2-6 سير تحول تاريخي تهاتر 25
2-6-1 در حقوق 25
2-6-2 در شرع اسلام 28
2-6-2-1 شهيد ثاني 28
2-6-2-2 شيخ انصاري 29
2-6-2-3 شيخ محمدحسن نجفي 29

فصل سوم: شرايط تهاتر قهري
3-1 تقابل 32
3-2 معين بودن دين موضوع تهاتر در فرض تعدد ديون 36
3-3 كلي بودن 40
3-4 يكسان بودن جنس و وصف دو دين 41
3-5 اتحاد زمان تأديه دو دين 45
3-6 اتحاد مكان تأديه دو دين 49
مواردي كه براي وقوع تهاتر شرط نيست 52
3-7 مسلم و معين بودن دو دين 52
3-8 حال بودن دو دين 55
3-9 يكي بودن منشأ دو دين 56
3-10 يكي بودن از حيث تضمينات و مستندات 57
3-11 اراده و اهليت طرفين 58
3-12 استناد به تهاتر 59

فصل چهارم: موانع تهاتر
4-1 موانع قراردادي 63
4-2 توافق طرفين قبل از تهاتر 65
4-3 توافق طرفين بعد از اجتماع شرايط 66
4-4 موانع قانوني 69
4-5 تعلق حق شخص ثالث به يكي از ديون 70
4-6 مرور زمان 74
4-7 مواردي كه بايد دين به طور واقعي به طلبكار پرداخت شود 81

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئين دادرسي مدني
آثار تهاتر 89
5-1 سقوط دو دين 89
5-2 سقوط دو دين بعد از اجتماع شرايط 91
5-3 زوال تضمينات 92
5-4 قطع جريان مرور زمان 95
آئين دادرسي تهاتر 96
5-5 تهاتر دعوي يا دفاع ؟ 96
5-6 تفاوت دعواي تهاتر با دفاع متقابل 98
5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ¬آ. ¬م. ¬¬د 99
5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا 102
5-9 محدوده زماني طرح دعواي تهاتر 103
5-9-1 مرحله بدوي 103
5-9-2 مرحله تجديدنظر 104
5-10 تهاتر خسارات دادرسي 105
5-11 مسائل صلاحيتي 106

نتيجه¬گيري 107
پيشنهادات 109
منابع 110


خرید و دانلود تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

افزایش فالوور اینستاگرام