شناسایی 2 گونه شیرین بیان، شیرین بیان uraiensis شیرین بیان glabra، بر اساس جداسازی و شناسایی اجزای فعال زیستی آنها با ترجمه آماده


5 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده:

هدف از این مطالعه، شناسایی دو گونه شیرین بیان ، شیرین بیان uralensis شیرین بیان glabra می باشد. روش ساده از جمله HPLCوLC/MS به طور همزمان انجام و جدا سازی صورت گرفته و این دو گونه شناسایی و 15 جزء فعال زیستی از شیرین بیان شناسایی شد. G.uralensis یافت شد اما G.blabra یافت نشد. G.glabra از موسسه تحقیقاتی Biron تایوان که شامل B.uralsaponinاست فراهم شد اما از فروشگاههای گیاهیی قابل تهیه نبود. با استفاده از 10 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره شیرین بیان و یا بیشتر می توان 72 تا 75 درصد رادیکال فعال DPHH از G.glabraوG.uralensis را به دام انداخت. رادیکال G.uralensis را بهتر از G.glabraمی توان به دام انداخت هم چنین این گونه بهتر از G.glabra توانایی کاهشی را نشان می دهد.


خرید و دانلود شناسایی 2 گونه شیرین بیان، شیرین بیان uraiensis شیرین بیان glabra، بر اساس جداسازی و شناسایی اجزای فعال زیستی آنها با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام