ارتباط تکنولوژی با معماریارتباط تکنولوژی و معماری

معماری را می توان از چهار بخش اصلی متشکل دانست:

الف) فرم ،

ب) عملکرد،

ج ) تکنولوژی،

د) فرهنگ و محتوا

فرم عبارت از هندسه و شکل اثر می باشد و عملکرد، شامل کاربری ها و بهره گیری ها در فضای معماری است. تکنولوژی شامل فرآیند ساخت، تفکر پیرامون نحوه ساخت و مصالح، تکنیک ها و سیستم های ساختمانی می باشد. فرهنگ و محتوا نیز در و نمایه غیرفیزیکی شامل مفاهیم و

معانی مطرح شده در اجزا و کل اثر می باشد که از فرهنگ، تاریخ، اعتقادات و مبانی فلسفی جامعه و معمار نشأت می گیرد. بنابراین یکی از اصلی ترین عناصر برپاکننده هر اثر معماری، تکنولوژی است. <معماری در گذشته و حال از دوگونه تکنولوژی بهره جسته است، تکنولوژی سنتی و تکنولوژی مدرن، تکنولوژی های سنتی به ندرت تدوین شده اند...

تعدادصفحات:9

پروژه در سطح دانشجویی می باشد


خرید و دانلود ارتباط تکنولوژی با معماری

افزایش فالوور اینستاگرام