کمترین مربعات فازی تعمیم یافته


کمترین مربعات فازی تعمیم یافته در این مقاله موضوعات رگرسیون فازی عدد فازی و فاصله بین دو عدد فازی تقسیم بندی رگرسیون فازی رگرسیون امکانی رگرسیون با مشاهدات فازی کمترین مربعات برای داده های فازی بررسی می شوند 

 


خرید و دانلود کمترین مربعات فازی تعمیم یافته

افزایش فالوور اینستاگرام