ارزیابی تاثیر طرح سازمانی بر موفقیت، کارکرد کارایی تجاری پرتولیوی پروژه در سازمانهای وابسته به پروژه با ترجمه آماده


20 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده:

محققان زیادی به ارزیابی فاکتورهای ساختاری سازمانی و تاثیر آن بر موفقیت پروژه بررسی کرده اند. پس از آن محققان در جهت ارزیابی موفقیت و کارکرد پرتفولیوها به عنوان زمینه جدید مطالعاتی گام برداشتند. ما نیز معتقدیم که ساختارها، حاصل استراتژی بوده که اگر همسو نباشد، تداخل های بین استراتژی ( پرتفولیو) و تبدیلات آن رخ می دهد ( ساختار) که کارکرد را تحت تاثیر قرار می دهد. بازبینی ادبیات نشان داد که تحققاتی صورت نگرفته که رابطه بین ساختار و پرتفولیو را بررسی کند در این تحقیق کارایی مدیریت پرتفولیوی پروژه و موفقیت ( ppm) آن در ساختار جهانی بررسی شده که کارکرد تجاری را برای سازمانهای مبنی بر پروژه نشان می دهد. رابطه قوی نیز بین تاثیر مدیر پروژه بر سازمان ( به عنوان بخشی از طراحی /سازه) و متغیرهای ساختاری کارکرد تجاری دیده شد همچنین کمیته های راهبردی و نقش آنها نیز بررسی شده که عامل تعدیل کننده روابط در تحقیقات تلقی می شود.

کلید واژه :

موففیت پرتفولیوی پروژه ، کارایی مدیریت پرتفولیوی پروژه، تاثیر مدیر پروژه ، سطح دخالت کمیته راهبردی


خرید و دانلود ارزیابی تاثیر طرح سازمانی بر موفقیت، کارکرد کارایی تجاری پرتولیوی پروژه در سازمانهای وابسته به پروژه با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام