نقشه های GIS حوزه آبخیز ساروق چای آذربایجان غربینقشه های GIS حوزه آبخیز ساروق چای آذربایجان غربی

حوزه آبخیز ساروق چای یکی از زیر حوزه ها و شاخه های اصلی زرینه رود (جغاتی) می­باشد. بیشتر مساحت حوزه ساروق چای در شهرستان تکاب قرار دارد. حداقل ارتفاع حوزه ساروق چای در نقطه خروجی و محل اتصال به زرینه رود حدود 1386 متر از سطح دریا و حداکثر ارتفاع آن در مناطق کوهستانی 3311 متر می باشد. حوزه ساروق چای عمدتا کوهستانی بوده و در داخل آن بیش از 120 روستا وجود دارد.

فایل GIS موجود در قالب ژئودیتابیس می­باشند.

لیست فایل های وکتوری موجود

 1. نقشه مرز حوزه آبخیز ساروق چای
 2. نقشه مرزدهستان های موجود حوزه در داخل آبخیز ساروق چای
 3. نقشه مرز بخش های موجود در داخل حوزه آبخیز ساروق چای
 4. نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز ساروق چای
 5. نقشه نقاط روستایی حوزه آبخیز ساروق چای
 6. نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز ساروق چای
 7. نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز ساروق چای
 8. نقشه خطوط توپوگرافی حوزه آبخیز ساروق چای
 9. نقشه آبراهه های حوزه آبخیز ساروق چای
 10. نقشه معابر و راهای حوزه آبخیز ساروق چای
 11. نقشه گسل های موجود در حوزه آبخیز ساروق چای
 12. نقشه نقاط باران سنج های حوزه آبخیز ساروق چای
 13. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در حوزه آبخیز ساروق چای
 14. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری حوزه آبخیز ساروق چای
 15. نقشه آبراهه رتبه بندی شده به روش استرالر حوزه آبخیز ساروق چای
 16. نقشه زیر حوزه ها

نقشه نقاط رستری موجود

 1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر (ASTER_GDEM_27m)

سنجنده ژاپنی ASTER یکی از سنجنده های تصویربرداری حمل شده توسط ماهواره Terra است. ASTER یک سنجنده چند طیفی با توان طیفی بالا است، که داده ها را در سه حیطه طیغی با استفاده از یک رادیو متر جداگانه برای هر ناحیه ، اخذ میکند. حیطه های طیفی که تصاویر در آنها اخذ می شوند ، حیطه های مرئی و مادون قرمز نزذیک (VNIR)، مادون قرمز کوتاه موج (SWIR) و مادون قرمز گرمایی(TIR) هستند. تصاویر دریافتی در سه حیطه طیفی دارای توان تفکیک مکانی متفاوت هستند. توان تفکیک باندهای VNIR ، 15 متر است. باند های SWIR دارای توان تفکیک مکانی 30 متر بوده ، در حالیکه تصاویر مادون قرمز گرمایی ، دارای تفکیک مکانی 90 متر دارند. تعداد باند ها، دامنه طیفی ، و دقت مطلق 14 باند این سنجنده در جدول 2-4 آورده شده است.

ASTER با دو باند طیفی ، محدوده 78/0_86/0 میکرومتر را می پوشاند. یکی از آنه باند 3N و دیگری باند 3B خوانده می شود. باند 3N به صورت قائم به زمین نگاه می کند در حالیکه باند 3B با زاویه 6/27 درجه به عقب نگاه می کند تصاویر اخذ شده در این دو باند مادون قرمز نزدیک می توانند برای تولید زوج عکس و درنهایت تولید مدل های رقومی زمین بکار می روند.

 1. نقشه شیب حوزه آبخیز ساروق چای

شیب برای هریک از سلولها (در مدل رستری) و مثلث های کوچک (در مدل برداری) ، براساس ارتفاع نقاط و فاصله آنها برحسب درجه ویا درصد محاسبه میشود. بطوری که ارزش هر سلول یا مثلث در نقشه شیب، معادل شیب متوسط آن در جهات مختلف خواهد بود.

 1. نقشه سایه روشن حوزه آبخیز ساروق چای

نقشه سایه روشن یا همان Hill Shade نشان دهنده پستی و بلندی های زمین است که از شبیه سازی موقعیت ارتفاع و آزیموت خورشید، به دست آمده است.

 


خرید و دانلود نقشه های GIS حوزه آبخیز ساروق چای آذربایجان غربی

افزایش فالوور اینستاگرام