دانلود پاورپوینت ایده های شکل دهنده حجم و عملکرددر حالت کلی به کلیه ایده هایی که ما می توانیم به کمک آنها طراحی یک عنوان را آغاز کنیم گفته شود .
_ در طرحهای معماران شباهتهایی است که ربطی به زمان و مکان و سبک آنها نبوده بلکه یک سری ایده ها هستند که در چهارچوب اصول خاصی باعث ایجاد شکل جهت طراحی می شوند که به آنها ایده های شکل دهنده می گویند .

_ ارتباط پلان با مقاطع

 • ارتباط یک به یک یا برابر
 • ارتباط یک به یکدوم
 • ارتباط قیاسی
 • عوض شدن موقعیت یا اندازه
 • نمو تغیرات نامنظم
 • ارتباط نسبی ( تناسبی )
 • ارتباط وارونه

_ رابطه واحد به کل ( جزء به کل )

 • واحدهای برابر با کل
 • کوچکتر از کل

 • جمع شده برای تشکیل فرم
 • جاگرفته در کل

_ ارتباط عناصر تکراری و مجرد

 • ایجاد عنصر مجرد به وسیله تغییر شکل عناصر تکراری
 • عنصر مجرد در حیطه تکرار شونده
 • مجرد تعریف شده بوسیله تکرار شونده

_ الحاقی و کسری ( الحاق و کاهش )

_ تعادل و تقارن

 • تعادل با استفاده از شکل
 • تعادل با استفاده از هندسه
 • تعادل با استفاده از مثبت و منفی
 • هندسه و شبکه بندی
 • دایره و مربع
 • دایره روی مستطیل
 • دو مربع
 • فرمهای نه مربعی
 • فرمهای چهار مربعی

_ هندسه و شبکه بندی

_ شبکه بندی

_ الگو های سازماندهی

 • سازماندهی مرکزی

  سازماندهی خطی

  سازماندهی مجموعه ای

  سازماندهی هم مرکز

  سازماندهی هم خوانواده

  سازماندهی دو مرکزی

  سازماندهی دو هسته ای

_ گسترشها

_ تقلیل

این فایل دارای 67 اسلاید به صورت پاورپوینت میباشد.


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت ایده های شکل دهنده حجم و عملکرد

افزایش فالوور اینستاگرام