مبانی هنرهای تجسمی در اسلامعنوان تحقیق: مبانی هنرهای تجسمی در اسلام

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 17

توضیحات

تعالیم و عقاید اسلامی بر کل شئون و صور هنری رایج در تمدن اسلامی تاثیر گذاشته است، و صورتی وحدانی به این هنر داده و حتی هنرهای باطل نیز نمی توانسته اند خود را از این حقیقت متجلی بر کنار دارند.

«کریستین پرایس” در کتاب تاریخ هنر اسلامی درباره آغاز هنر اسلامی چنین می نویسد: « داستان هنر اسلامی با چکاچک شمشیر و آوای سم ستوران در بیابان ها و بانگ پیروزی الله اکبر آغاز می شود.» کلمات پایانی سخن پرایس، در واقع بیان حقیقت و باطن هنر اسلامی (الله اکبر) است. جهادی که در آغاز کلمات آمده است، مقام نفی کنندگی تفکر اسلامی را نسبت به صورت نوعی شرک آمیز هنر ملل و نحل بیگانه بیان می کند، و معطوف به روح الله اکبر علم الهی است. ظاهر جلوه گاه باطن است. هنرهای اسلامی نمی تواند مجلای باطن الله اکبر نباشد.

این دو ساحت ظاهری و باطنی، در همه صور هنری عالم اسلامی کم و بیش متجلی شده، و تا آنجایی غالب گشته که چون «روحی کلی» در هنر اسلامی به نمایش در می آید. و به تعبیر حافظ از یک حقیقت مطلق نقش های گوناگون در آیینه اوهام افتاده است، و از جلوه چنین حقیقتی است که با وجود صور مختلف هنری در هنر اسلامی و تالیفاتی که از هنرهای ملل و نحل قدیم در حکم ماده برای صورت بهره گرفته شده، هنرهای اسلامی به وضوح قابل تشخیص است.

خاورشناس فرانسوی «ژرژمارسه» که از هنرشناسان و پژوهشگران هنر اسلامی است، در مقدمه کتابی که درباره این مبحث نوشته است، خواننده را به آزمایشی آموزنده دعوت می کند. وی می گوید: فرض کنیم شما در هنگام فراغت مجموعه های مختلف از عکس های هنرهای بسیار گوناگون را که در اختیار دارید، بدون نظم و ترتیب خاص تماشا کنید. در میان این عکس ها تندیس ها و نقاشی های مقابر مصری و تجیرهای منقوش ژاپنی و نیم برجسته های هندی دیده می شود. ضمن این بررسی و تماشا به تناوب به آثاری چون تصویر یک قطعه گچبری متعلق به مسجد قرطبه و سپس صفحه ای از یک قرآن تزئین شده مصری و آنگاه به یک ظرف مسین قلم زن کار ایران برخورد می کنید. در این هنگام هر چند ناآشنا به عالم هنر باشید، با این همه بلافاصله میان این سه اثر اخیر وجوه مشترکی می یابید که آنها را به یکدیگر پیوسته می سازد و همین عبارت است: از «روح هنر اسلامی.»

فهرست مطالب

مبانی هنرهای تجسمی در اسلام. 2

  • هنر تجریدی و روحانی.. 3
  • نور و سیر به باطن.. 5
  • توحید در طرح های هندسی.. 7
  • دو قطب هنر اسلامی.. 13
  • هنر تشبیهی و هنر تنزیهی.. 13

منابع 15

 


خرید و دانلود مبانی هنرهای تجسمی در اسلام

افزایش فالوور اینستاگرام