انسان کاملانسان کامل 

مسئله انسان كامل ، از جمله معارف بسيار شيرين و ارزش مندى است كه از جنبه هاى گوناگون قابل بررسى است . تعبير انسان كامل كه امروزه از آن به انسان ايدئال يا انسان آرمانى ياد مى شود، در ميان دانشوران مغرب زمين نيز مطرح بوده و بحث هاى مبسوطى درباره آن از جهات مختلف در مجامع علمى آنان عنوان مى شود. اين اصطلاح كه گاهى از آن در فارسى به انسان نمونه يا انسان برتر نيز تعبير مى شود، يكى از زيباترين تعبيراتى است كه در ادبيات فارسى و فرهنگ اسلامى وجود دارد و بحث هاى بسيار عميقى درباره حقيقت آن در ميان صاحب نظران مطرح است كه سهم اهل معرفت از ديگر صاحب نظران بيش تر و عميق تر است ، زيرا از ميان مباحثى كه در عرفان نظرى مطرح مى شود، دو مسئله عمده و اساسى وجود دارند كه زير بناى اصلى مسائل عرفانى و اساس مباحث آن را تشكيل مى دهند، آن دو مسئله عبارت اند از: مسئله توحيد و شناخت موحد.


خرید و دانلود انسان کامل

افزایش فالوور اینستاگرام