پاورپوینت منطق الطیر عطارپاورپوینت منطق الطیر عطار 506 اسلاید

منطق الطیر عطارنظم 4 بخش 3
رشته زبان و ادبیات فارسی
2 واحد درسی

نام منبع و مؤلف: منطق الطیر عطار، دكتر سیروس شمیسا، انتشارات دانشگاه پیام نور 1383

تهیه كنندۀ اسلایدها: محمد شكرائی ( استادیار گروۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور )

خرید و دانلود پاورپوینت منطق الطیر عطار

افزایش فالوور اینستاگرام