الگوریتم ژنتیک تئوریک بازی برای مسائل تخصیص پایدار سرور با ترجمه آماده


22 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده:

ما مسئله تخصیص پایدار سرور را با توجه به مقوله حمله مورد بررسی قرار داده ایم که در آن هدف انتخاب مکان سرور در شبکه برای افزایش پایداری شبکه است که تحت تأثیر حملات نامناسب در بالهای شبکه متأثر می شود. مسئله در شبکه غیرقابل اعتماد فرمول بندی شده که بالها به صورت مستقل به مشکل روبه رو شده و حمله نیز احتمال بروز مشکل را در بالهای شبکه افزایش می دهد. پایداری و قابلیت اعتما براساس نرخ خدمات بحرانی مورد بررسی قرار می گیرد که برابر با احتمال آن است که مقدار از گره هها در شبکه با سرور ارتباط برقرار کند. ما مسئله را به صورت مسئله بهینه سازی سطح بالا مدل سازی کرده ایم و جملات را مورد بررسی قرار داده ایم. حل مسائل کاری بسیار دشوار است زیرا ساختار سطحی دوگانه و ارزیابی نرخ خدمات بحرانی در پیکره شبکه و حمله در قالب NP- hard معرفی می شود. ما الگوریتم ژنتیک تئوریک- بازی (GTGA) را ارائه کرده ایم که دو مجموعه را برای بازیکن و دیگری را برای ارتباط از طریق ماتریس مشترک پوشش می دهد ما GTGA بیش از NGA است خصوصاً با توجه به کیفیت راهکار و زمان قطعی cpu. ما شیوه شبیه سازی موثری نیز برای برآورد قابلیت اعتماد برای سرورها ارائه کردیم و آن را در GAS گنجانده ایم. ما از ادبیات مسئله تخصیص سرور نیز استفاده کرده و راهکار الگوریتمی ارائه کرده ایم که با مسائل بهینه سازی سطح دوگانه دیگر نیز قابل تعدیل است.


خرید و دانلود الگوریتم ژنتیک تئوریک بازی برای مسائل تخصیص پایدار سرور با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام