پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علف های هرز ایرانپاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علف های هرز ایران 158 اسلاید

بدون گلبرگها( (Apetalae:
مهمترين خانواده هاي علفهاي هرز دولپه اي بدون گلبرگ عبارتند از:
تاج خروس Amaranthaceae
اسفناجيان Chenopodiacea
هفت بند Polygonaceae
گزنه Urticaceae


مهمترين ويژگيهاي خانواده تاج خروس (Amaranthaceae)
گياهان اين تيره علفي يا چوبي
برگها معمولا‌ً متناوب، عمدتاً كامل و بدون گوشواره
ريشه راست
گل آذين خوشه و گلها دو جنسي و منظم
روش تكثير : بذرخرید و دانلود پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علف های هرز ایران

افزایش فالوور اینستاگرام