معیاری برای طراحی مطلوب و بهینه حسگرهای نیروی چند محوری با ترجمه آماده


32 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده :

این مقاله به طراحی حسگرهای نیروی چند محوری ( که گشتاور نیرو نیز نامیده می شود ) همانطور که در چهارچوب تئوری طراحی بهینه فرض شده است ، می پردازد. روش های طراحی بهینه و مطلوب شامل یافتن ترکیب متغیرهای طراحی است که معیار بهینگی را بیشینه سازی می کند؛ مشروط بر یک فرمول ریاضی مناسب برای مسئله راه های می توانند بطور مفیدی از طریق تکنیک های عددی موجود بدست آیند. هدف اصلی این مقاله شناسایی یک تابع هدف یا بهینه سازی ریاضی است که کمینه سازی آن مطابق
بهینه سازی دقت حسگر می باشد. روش تحقیق بکار رفته از جبر خطی و تحلیل ثبات عددی استنباط شده است. بهینه سازی که برای گروه بزرگی از ساختارها و پیکربندی های حسگر کاربرد دارد طرح می شود. مسئله بهینه سازی تعدادی از مبدل های اصلی بکار رفته در حسگر چندسازه ای نیز بررسی می گردد. در نهایت ، کاربردهای روش طرح شده برای طراحی یک حسگر ساده و نیز بهینه سازی یک حسگر جدید ریز و کوچک 6 محوری بررسی می گردند.


خرید و دانلود معیاری برای طراحی مطلوب و بهینه حسگرهای نیروی چند محوری  با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام