کار تحقیقی تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده :1

مقدمه. 2

بیان مسئله :3

هدف تحقیق.. 4

اهیمت و ضرورت تحقیق.. 4

معرفی ساختار تحقیق.. 5

سوالات تحقیق :5

روش تحقیق :5

مبحث اول – اشتباه و اقسام آن. 6

گفتار اول – تعریف اشتباه. 6

گفتار دوم – اقسام اشتباه. 7

گفتار سوم – تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری.. 9

مبحث دوم : انواع قتل.. 10

گفتار اول : قتل عمدي.. 10

گفتار دوم : قتل شبه عمد. 10

گفتار سوم: قتل خطاي محض.... 11

گفتار چهارم : اشتباه در قتل.. 11

مبحث سوم : بررسی اشتباه شخص و شخصیت در قتل عمد. 11

گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌(شخص)11

بند اول : قتل ناشی از اشتباه در هدف‌(شخص)11

بند دوم : آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟ 14

بند سوم: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد است یا شبه‌عمد یا خطای محض؟. 19

مبحث سوم : رویه قضایی کشور ایران و فرانسه. 19

گفتار اول : نظر دیوان کشور فرانسه‌19

گفتار دوم : نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی‌20

گفتار سوم : قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه‌ قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران ‌21

گفتار چهارم : آیا قتل مذکور در ماده‌ 296 ق.م.ا خطای‌محض است یا در حکم خطای‌محض؟. 24

گفتار پنجم: قتل ناشی از اشتباه در هویّت ‌25

بند اول: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویّت‌25

بند دوم : آیا قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟‌26

نتیجه گیری :28

منابع :30

 


خرید و دانلود کار تحقیقی تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران

افزایش فالوور اینستاگرام