ارائه مدل جهت شناسایی تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر خرید وسواسی خریداران(تعدادصفحات:12)چکیده

خرید وسواسی (اعتیادگونه)مصرف کننده یکی از موضوعات مهم بحث برانگیز در حوزهی رفتار مصرف کننده است. درواقع به صورت یک تمایل مکرر یا انگیزهی ناگهانی به خرید است که به صورت عدم مقاومت در خرید و بدون فکر تجربه میشود. در این مطالعه پژوهش هایی که در سال های اخیر محققان پیشین در سطح داخلی و بین المللیبر روی خرید وسواسی انجام داده اند را بررسی گردیده و مدلی برای روابط بین ویژگیهای شخصیتی بر خرید وسواسی پیشنهاد گردیده است که در این مدل تأثیر ویژگیهای شخصیتی )برون گرایی، وجدان پذیری، روان رنجوری، انعطاف پذیری در تجربه، توافق پذیری( بر خرید وسواسی مطرح شده است. پژوهشگران می توانند این مدل را در جوامع آماری مختلف )دانشجویان، جوانان، زنان، کارمندان و ... ( مورد بررسی قرار داده و برای بازاریابان و مدیران فروش و فروشگاه ها و مراکز خرید راهکارها و پیشنهاداتی جهت فروش محصولات و خدمات خود داشته باشند.


خرید و دانلود ارائه مدل جهت شناسایی تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر خرید وسواسی خریداران(تعدادصفحات:12)

افزایش فالوور اینستاگرام