ترجمه Bonding of silicone rubbers on metal (2) physical chemistry ofadhesion 2015


Bonding of silicone rubbers on metal (2) physical chemistry ofadhesion

tIn the previous paper of this series, three primer formulations were tested for the adhesion of two differentgrades of silicone elastomer on aluminum studs. The simple approach consisting at analyzing primers’chemical composition was not suitable to generate a formulation allowing “universal” adhesion of siliconeelastomer on metal. In the second part of this series, we studied more specifically the properties of theprimer films (topology, thickness and roughness, surface energy) and of the primer/silicone elastomerinterphases after peeling test (hardness, profilometry of the fracture profile). A final discussion stresseson the parameters which govern the selectivity of a silane-based primer formulation for any type of HCRrubbers on metals.

 

پیوند لاستیک سیلیکون بر روی چسبندگی شیمی فیزیک فلز (2)

 

چکیده

در مقاله قبلی از این سری، سه فرمولاسیون آغازگر برای چسبیدن دو درجه مختلف از الاستومر سیلیکون در studs آلومینیوم مورد آزمایش قرار گرفتند. رویکرد ساده شامل تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی آغازگرها برای تولید یک فرمول پذیرش "جامع"چسبندگی الاستومر سیلیکون بر روی فلز مناسب نیست. در بخش دوم از این سری، ما خواص فیلم آغازگر (توپولوژی، ضخامت و زبری، انرژی سطحی) و الاستومر آغازگر / سیلیکون درون فازپس از لایه برداری آزمون (سختی، پروفیلومتری نیمرخ شکستگی) را به طورخاص تر مورد مطالعه قرار دادیم. بحث نهایی روی پارامترهای کنترل انتخابی یک فرمول آغازگر مبتنی بر سیلان برای هر نوع از لاستیک HCR در فلزات را تاکید می‌کند.

 

دانلود مقاله انگلیسی

17 صفحه ترجمه فارسی

 


خرید و دانلود ترجمه Bonding of silicone rubbers on metal (2) physical chemistry ofadhesion 2015

افزایش فالوور اینستاگرام