بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر بر سیلخیزی در روستاهای حوضه آبخیز رودخانه گلیان (بخش مرکزی شهرستان شیروان) 

 

چکیده
گستره جغرافیایی ایران از نظر احتمال وقوع این حوادث بویژه سیل و زلزله، از آسیب پذیرترین بخشهای کره زمین است که هرساله وقوع این حوادث موجب خسارت های جانی و مالی فراوان می شود و سکونتگاههای روستایی نیز همواره تجربه تلخی از بروز این گونه بلایا داشته اند. مخاطرات طبیعی به عنوان یکی از عوامل مهم پیش روی برنامه ریزان محیطی می باشد. این مخاطرات در مواردی تحت تاثیر عملکرد نادرست انسانی تشدید می شوند، که البته وقوع سیلاب نیز از این پدیده مستثنی نمی باشد.
بدین منظور روستاهای بخش مرکزی شهرستان شیروان (از توابع استان خراسان شمالی) که در حوضه آبخیز رودخانه گلیان واقع شده اند، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده اند. در این بخش از مطالعه ابتدا نقشه های مربوط به عوامل فوق درمحیط GI Sو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Ahpاستفاده گردیده و حرایم آنها و پهنه های خطر با شدتهای مختلف تعیین و نهایتا روستاهای آسیب پذیر موجود در منطقه از لحاظ شدت این مخاطرات اولویت بندی شده است. روش تحقیق بر پایه روش تحلیلی استوار بوده است و تکنیک کار، کمیت پذیری هر یک از متغیرهای مؤثر در سیل خیزی بوده است. برای رسیدن به این امر از شش فاکتور شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، لیتولوژی، بارندگی و فاصله از رودخانه استفاده شده است. این متغیر ها در قالب لایه های اطلاعاتی وارد سیستم شده و در نهایت با تلفیق لایه های مذکور و تجزیه و تحلیل آنها، نقشه نهایی پهنه بندی خطر وقوع سیل تهیه گردیده است.
نتایج مطالعه ضمن آنکه به شناسایی مناطق امن و در معرض خطر سیل در نواحی روستایی حوضه آبخیز رودخانه گلیان نجامید، نشان داد که حدود 1001درصد مساحت حوضه آبریز، شامل 8روستا از مجموع 18روستا و 52درصد جمعیت سکونتگاههای روستایی، در محدوده پرخطر وقوع سیل قرار گرفته اند. هدف از انجام این تحقیق، تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب است که می تواند مسولان امر را در راستای برنامه ریزی مدیریت بحران یاری نماید.


خرید و دانلود بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر بر سیلخیزی در روستاهای حوضه آبخیز رودخانه گلیان (بخش مرکزی شهرستان شیروان)

افزایش فالوور اینستاگرام