رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلانرابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

1-1 ) مقدمه

یکی از اهداف اصلی مدیران از سود آور نمودن سازمان ها، حداکثر کردن عملکرد[1] بلند مدت آنها است. درتعریفی که هو[2] (2008) عرضه کرده است عملکرد سازمان شاخصی است جهت اندازه گیری چگونگی تحقق اهداف سازمان یا موسسه. عملکرد سازمانی[3] یکی از مهمترین موضوعات در پژوهش هاي رشتة مدیریت محسوب می شود . اکثر مدیران و رهبران سازمانی بدنبال ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهاي خویش هستند . عملکرد سازمانی پدیده ي پيچيده ای است، که شاید ساده ترین تعبير براي آن را بتوان مجموعة فعاليتهاي مربوط به دستیابی به اهداف سازمان دانست. به این ترتیب اندازه گيري عملکرد سازمانها باید با توجه به شاخص های مناسب گیرد . شاخص هاي رضایت کارکنان ، رضایت مشتریان ، کارایی ، اثربخشی سازمان و نتایج مالی و بازار نمونه هایی از شاخص هاي عملکردي است (اکبری، 1392،ص 68) . سازمان با عملکرد برتر ، سازماني است كه در یک دوره زماني بلندمدت از راه توانايي انتخاب دستورالعمل متناسب با تغییرات و واکنش سريع ، ايجاد ساختارمديريت منسجم و هدفمند ، بهبودمستمرقابلیتهاي کلیدی و همچنین رفتارمناسب باکارکنان به عنوان اصلي ترين دارايي ، به نتايجي بهترازسازمانهاي همتراز دست يابد (عیسی خانی،1385،ص25) . مسلماً سازمانها براي متعالي شدن و بهبود عملکرد خود ، نیازمندطرح ريزي وعملیاتی کردن برنامه هاي ساختار يافته هستند. به عبارت ديگرسازمانها براي رويا رويي با دنیای پرتلاطم اطراف خود نیازمند ساز و کاری هستند تا به حرکت آنها جهت دهد و درمسیرچشم انداز سازمان هدايت کند .

الگوی کسب وکار نوآور [4]و کارایی محور[5] می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد ( برتل ، 2012،ص 87) . نوآوری فرآیندی مفهومی است که تعاریف زیادی درباره‌ آن می‌شود و ارزش آن اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد . بسیاری از صاحب نظران کسب‌وکار گمان می‌کنند که نوآوری امری اتفاقی است که به یک فرد الهام می‌شود . برخی دیگر نیز گمان می‌کنند که نوآوری نیازمند داشتن مجموعه‌ای از مهارت‌های خاص است و در اختیار عده‌ کمی از افراد قرار دارد . حال که نوآوری فرآیندی است که تمامی افراد یک سازمان می‌توانند آن را بفهمند . نوآوری در هر کدام از سطوح سازمانی می‌تواند و باید رخ دهد . امروزه سازمان‌ها باید اهمیت نوآوری را درک کنند . اگر هر یک از عوامل و زمینه‏های انجام حالت مطلوب ، به درستی یافت نشود و یا یکی از موانع پیش آید ، نتیجه دلخواه از کار مورد نظر به دست نمی‏آید(عیسی خانی،1385،ص28) . كارايي، يك مفهوم كمي است و اصولاً به ميزان رضايت مشتري يا ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر اشاره دارد. كاراييدرواقع نسبتي است كه برخي از جنبه هاي عملكرد واحدها را با هزينه هايي كه بر انجام آن عملكرد متحمل شده مقايسه مي كند. كارايي‌ به ‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كاري‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزايش‌ كارايي‌ مستقيماً‌ به‌دست‌ مديران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزايش‌ كارايي‌ موجب‌ ارتقا بهره وري‌ و كمك‌ موثر در نيل‌ به‌ اهداف‌ سازماني‌ خواهد شد (ابطحی ، 1375 ،ص 22 ) . الگوی کسب و کار کارایی محور موجب تسهیل کردن شرایط معامله و کاهش دادن هزینه ها و شفاف کردن معامله برای شرکا می شود . الگوی کسب و کار نوآوری محور منجر به برتری اولین ابتکار از طریق در اختیار گیری دارایی و ایجاد هزینه های متغیر خریدار می شود . اگر شرکتی بتواند قبل از دیگر رقبای خود از الگوی کسب و کار نوآوری محور استفاده کند می تواند مشتریان جدید جذب کند و در بازار به شهرت برسد ( برتل ، 2012، ص88) .

 

[1]Performance

[2]Ho

[3]Firm Performance

[4]Novelty-centered Business Model Design

 

[5]Efficiency-centered Business Model Design

 

فهرست مطالب

چکیده .....1

فصل اول : کلیات تحقیق ......2

1-1)مقدمه............................ 2

1-2 )بیان مسئله .................. 3

1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق........................ 7

1-4 )اهداف تحقیق............ 8

1-5 )چهارچوب نظری تحقیق........................... 8

1-6 ) فرضیه های تحقیق..... 9

1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ....................... 9

1-8 )قلمرو تحقیق............. 14

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق......................... 15

2-1 )مقدمه........................ 15

2-2 ) تعریف عملکرد سازمانی...................... 16

2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد..................... 17

2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی .......................18

2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی......... 20

2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی ....................21

2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن ............................ 22

2-3) تعریف مدل کسب وکار......................... 28

2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار.........................29

2-3-2) چهارچوبهای توصیف مدل کسب وکار.......................... 31

2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار.............. 34

2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار............... 40

2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور..... 47

2- 4 )پیشینه تحقیق........... 48

فصل سوم : روش اجرای تحقیق..................... 52

3-1 )مقدمه........................ 52

3-2 )فرایند اجرای تحقیق. 52

3-3 )روش تحقیق............. 52

3-4 )نمونه و جامعه آماری ............................ 53

3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها....... 54

3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ........... 55

3-7 )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ................. ............ 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ..............58

4-1 )مقدمه ........................58

4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ........59

4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق.......................60

4-4 )آزمون فرضیه ها.........62

فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات..............69

5-1 )مقدمه.........................69

5-2 ) نتایج آمار توصیفی....70

5-3 ) نتایج آمار استنباطی...73

5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق...............74

5-5) محدودیت های تحقیق.............................75

5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی.................75

منابع فارسی........................76

منابع انگلیسی.......................80

 

فهرست جداول

جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار ......................30

جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار....33

جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف.........................39

جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی ...........42

جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار...........43

جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده ............................55

جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه....................57

جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها.......59

جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت ........59

جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل.........60

جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد ................60

جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری.................61

جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی....................61

جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد....................62

جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد .................63

جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد ........64

جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ......65

جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ........66

جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل..........67

جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل...........67

جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت ...................68

جدول (5-1) توصیف مولفه های عملکرد شرکت ........................70

جدول( 5-2) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور...........................71

جدول( 5-3) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور............................72

 


خرید و دانلود رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

افزایش فالوور اینستاگرام