دانلود مقاله تجزیه و تحلیل وطراحی سیستمها وروش ها در قالب پاورپوینتعنوان فایل:تجزیه و تحلیل سیستمها

نوع فایل:پاورپوینت

شرح مختصر:

 • رفتار سيستم متأثر از ساختار آن است.
 • ساختار نيز شامل مجموعه اي از حلقه هاي بازخوردي، متغيرهاي حالت و جريان و روابط غير خطي متأثر از فرايندهاي تصميم گيري داخل سيستم مي باشد.
 • بازخورد و جريان و حالت دو مفهوم كليدي در تئوري سيستم دايناميك مي باشند.
 • يكي از محدوديت هاي اصلي نمودارهاي علي عدم توانايي در نمايش ساختار جريان و حالت سيستمها است.
 • هدفمندي جزئي از ويژگي هاي هر سيستم است.
 • كليه سيستمهاي طبيعي از روشهاي مختلف در صدد برآورده ساختن اهداف معين شده خود هستند.
 • هيچ چيز در دنيا به بطلان آفريده نشده است. در طبيعت همه جا تعاون، هماهنگي، تعادل، يكپارچگي و تعامل وجود دارد.

 فهرست:

 • حالات و ويژگي هاي سيستم

– هدفمندي

– گرايش به فنا(آنتروپي)

– گرايش به كمال و رشد و توسعه

– حالت ثبات و پابرجايي

– حالت هم افزايي

 • سازمان به مثابه يك سيستم اجتماعي
 • مفاهیم مدلسازی

– هدف مدل سازی

– کارفرما و مدل ساز

– گامهای فرآیند مدل سازی

– مدل سازی فرآیندی تکراری

– نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی

 • بیان مسئله
 • اهمیت هدف
 • الگوهای مرجع
 • افق زمانی
 • تدوین فرضیه پویا
 • تبیین درونزا
 • ترسیم ساختار سیستم
 • تدوین یک مدل شبیه سازی
 • آزمون
 • طراحی و ارزیابی سیاست
 • ساختار و رفتار سیستمهای پویا

– الگوهای اولیه رفتار پویا

 • رشد نمایی
 • رفتار هدفجو
 • رفتار نوسانی
 • نکته عملی

– تاثیرهای متقابل الگوهای اساسی

 • رشد S شکل
 • رشد S شکل با جهش نوسانی در محدوده هدف
 • جهش و فروپاشی

– الگوهای دیگری از رفتار

 • ثبات یا تعادل
 • تصادفی
 • آشفتگی

 خطوط راهنماي ترسيم حلقه هاي علت و معلولي

– علّيت به جاي همبستگي

– تعيين قطبيت پيوند(link polarity)

– تعيين قطبيت حلقه(loop polarity)

– نام گذاري حلقه ها

– تأخيرهاي مهم موجود در پيوندهاي علّيت

– نام گذاري متغيرها

– جانمايي نمودار حلقه علّيت

– انتخاب سطح مناسبي از تجميع(aggregation )

– اهداف (حالت تعادل) حلقه هاي علي منفي

– تمایزبين شرايط واقعي و شرايط ادراك شده

– گسترش و توسعه رابطه

– تشكيل چندين رابطه علي و معلولي

– حلقه هاي بازخور

 • تشریح مقاومت در برابر سیاست
 • تراکم ترافیک

 حالتها، جریانها و انباشتگی

– علائم مورد استفاده در نمودارهای حالت و جریان

– نمایش ریاضی حالتها و جریانها

– نقش حالتها در پویایی

 • شناسایی حالتها و جریانها

– واحدهای اندازه گیری در شبکه های حالت و جریان

– آزمایش تصویر لحظه ای و آنی

– بقای مواد در شبکه های حالت و جریان

– سیستم های برپایه متغیر حالت

– متغیرهای کمکی

– حالتها تنها به واسطه جریانهایشان تغییر می کنند.

– زمان پیوسته و جریانهای آنی

– جریانهای پیوسته تقسیم پذیر با جریانهای تقسیم ناپذیر

 • آشنايي با نرم افزار Vensim
 • چگونه يك مدل بسازيم؟
 • مثالي از يك سيستم زيستي(مدل جمعيتي پنگوئن ها)
 • مثالي از يك سيستم گرمايشي/سرمايشي

اینمقاله شامل چند پاورپوینت مجزا وبراساس کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها وروش های دکتر زاهدی نوشته شده است

عکس هایی از متن:  خرید و دانلود دانلود مقاله تجزیه و تحلیل وطراحی سیستمها وروش ها در قالب پاورپوینت

افزایش فالوور اینستاگرام