پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه گاردنربه منظور سنجش هر يك از مؤلفه‌هاي هشت‌گانه هوش، پرسش‌نامه 80 سؤالي سنجش هوش‌هاي چندگانه، بر اساس طیف لیکرت از خیلی کم(1)، کم(2)، متوسط(3)، زیاد(4) و خیلی زیاد(5) به صورت 5 گزینه­ای در قالب 80 گویه و در هشت مؤلفه كه هريك داراي 10 گويه مي‌باشد، از كتاب سنجش و كاربرد هوش­هاي چندگانه اقتباس شده است. این پرسشنامه روایی و پایایی دارد و در دو فرمت word و pdf در فایل زیب قرار داده شده است.


خرید و دانلود پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه گاردنر

افزایش فالوور اینستاگرام