تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORDفصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله3

1-3اهداف تحقيق10

1-4 سؤالات تحقیق10

1-5فرضيه‏هاي تحقیق10

1-6 تعريف عملیاتی متغیرها واژه‏ها11

1-7 روش تحقیق12

1-8 قلمرو تحقیق12

1-9 ساختار تحقیق13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 15

2-2 بهره­وری15

2-2-1 بهره­وری و تعاریف آن15

2-2-2 اهمیت بهره­وری18

2-2-3 سطوح بهره­وری19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­وری22

2-2-5 روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری23

2-2-6 شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید26

2-2-7 مدل بهره­وری27

2-2-8 تفاوت بهره­وری با تولید27

2-3 تقسیم سود28

2-3-1سياستهاي تقسيم سود28

2-3-1-1 سياست تقسيم سود منظم30

2-3-1-2 سياست تقسيم سود نامنظم37

2-3-1-3 سياست تقسيم سود باقيمانده38

2-3-2 اهداف سياست تقسيم سود40

2-3-3 سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي42

2-3-4 روش­هاي تقسيم سود42

2-3-4-1 تقسيم سود نقدي42

2-3-4-2 تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران42

2-3-5 محدوديت­ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود45

2-4 پیشینه تحقیق45

2-4-1 پژوهش­های داخلی45

2-4-2 پژوهش­های خارجی51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 59

3-2 روش کلی تحقیق59

3-3 جامعه آماری60

3-4 نمونه آماری61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن62

3-4-2 روش نمونه­گیری و دلیل انتخاب62

3-5 روش گردآوری داده­ها62

3-6 ابزار گردآوری داده­ها63

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها63

3-7-1 مدل تحقیق64

3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق65

3-7-1-2 تعریف متغیرها65

3-7-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها65

3-7-1-4 دسته­بندی متغیرها66

3-7-1-5 رابطه بین متغیرها67

3-7-1-6 اندازه­گیری رابطه67

3-7-2 نرم­افزارها67

فصل چهارم:بیان یافته­ها

4-1مقدمه 69

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری70

4-3 توصیف یافته‌ها71

4-4 تحلیل یافته­ها72

4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون72

4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها82

4-4-2-1 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود82

4-4-2-2 رابطه بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود94

4-4-2-3 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود102

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 116

5-2 خلاصه پژوهش116

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها118

5-4 نتیجه­گیری کلی121

5-5پیشنهادها122

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق122

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی124

5-6 محدودیت­های پژوهش124

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری127

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews128

منابع و مأخذ:

منابع فارسي 135

منابع لاتین138

منابع اینترنتی139

 

جدول(2-1):تعاریف بهره­وری16

جدول(2-2):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور55

جدول (1-3 ):روش کلی تحقیق60

جدول (2-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه61

جدول (3-3):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها63

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری70

جدول (2-4): اندازهشاخص­هايآمارتوصيفيمربوطبهمتغيرهايتحقیق71

جدول(3-4): بررسي فرض نرمال بودن متغيرها74

جدول(4-4): بررسي فرض نرمال بودن متغيرهای تبدیلی74

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وايت77

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها78

جدول (7-4) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل78

جدول (8-4): نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأهاي مقاطع)80

جدول (9-4) : نتايج آزمون هاسمن(انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي)81

جدول (10- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود82

جدول (11- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود83

جدول (12- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ی کوچک)86

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین)89

جدول (14- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین)92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود94

جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ی کوچک)96

جدول (17- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین)99

جدول (18- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین)101

جدول (19- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود103

جدول (20- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک)105

جدول (21- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین)108

جدول (22- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین)111

جدول (23-4):خلاصه یافته­های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش114

جدول(1-5): نتیجه‌گیری کلی فرضیات122

 نمودار(1-2): روابط بين درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم....33

نمودار(2-2): روابط بين درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام34

نمودار (2-3) :سياست تقسيم سود متغير44

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود75

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود75

نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری با تقسیم سود76

  چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه­های تحقیق با استفاده از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

  واژه‌های کلیدی:سیاست تقسیم سود، بهره­وری سرمایه، بهره­وری نیروی انسانی، اندازه شرکت

 

فصل اول:

كليات تحقیق

 1-1 مقدمه

بهره­وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­شود. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و... می­شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده‌اند.

کلارک[1] (1938) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می‌داند. استاینر و گلدنر[2] (1982) عنوان می­کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری تحقق‌پذیر می­باشد.

موضوع بهره­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، 1384). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­کند.

همچنین یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به‌طوری‌که دراین‌ارتباطتئوری­ها و دیدگاه­های زیادی مطرح‌شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه­گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. (سعیدی، علی،کیهان،1388)

1-2 بیان مسئله

از بدو خلقت تاکنون، بشر همواره درصدد این بوده است که (با توجه به محدودیت­های خاص زمان و مکان خود) از منابع در دسترس حداکثر استفاده را بنماید. از هزاران سال پیش که نخستین تمدن­ها در بین‌النهرین شکل گرفت تا قرن 18 میلادی که ریاضیات به کمک بشر شتافت و امروزه که ربات­های هوشمند جای انسان را در کارهای سخت و خشن گرفته­اند. همواره تلاش بر این بوده تا حداکثر بهره­وری از منابع، حاصل شود؛ بنابراین بهره­وری عمری به قدرت طول تاریخ دارد.

با توجه به تعاریف مختلف بهره­وری از دیدگاه‌های مختلف و به یک اعتبار، بهره­وری را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف: بهره­وری جزئی.

ب: بهره­وری کل

بهره­وری جزئی یک نهاده عبارت از نسبت ستاده به مقدار آن نهاده است و بهره­وری کل نسبت ستاده به مجموع نهاده­های به‌کاررفته در تولید است. بهره­وری جزئی به دودسته بهره­وری سرمایه و بهره­وری نیروی کار تقسیم می­شود. بهره­وری جزئی نیروی کار شاخص اندازه­گیری میزان محصول تولیدشده‌ی هر واحد از نیروی کار به‌طور متوسط است؛ به‌عبارت‌دیگر بهره­وری نیروی کار می­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری کل عوامل تولید نیز باشد؛ اما باید توجه کرد که بهره­وری نیروی کار به اندازه­گیری تغییرات تکنولوژی، سرمایه­­گذاری، ظرفیت تولید، تخصص و مهارت افراد و مدیریت نمی­پردازد. (زراء نژاد، منصور، قنادی، بهروز،1384).

سیاست تقسیم سود هم یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست­های تقسیم سود شرکت می­باشند. (frankfurter & wood 2002)

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم، قابل‌بحث است. ازیک‌طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه­گذاری­های پیش روی شرکت­هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می­شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. ازاین‌رو مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت­های سود­آور سرمایه­گذاری تعادل برقرار کنند. (مهرانی و تالانه، 1377)

در ادبیات اقتصادی، بهره­وری کل به مقدار محصول به‌دست‌آمده از مقدار خاصی از نهاده­ها گفته می­شود. اهمیت موضوع موردمطالعه در این است که بهره­وری یکی از دو منبع اساسی دستیابی به درآمد بیشتر است. منبع دیگر در این رابطه، پس­انداز است که امکان به‌کارگیری نهاده­های بیشتر را فراهم می­کند. (مجاوریان، مجتبی، 1382)

به نظر می­رسد طی سه دهه گذشته، بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره­وری نیروی کار در اقتصاد ایران بر الگوی سیاست­گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به‌عنوان یکی از استراتژی­های محوری رشد بهره­وری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی بهره­وری نیروی کار طی برنامه­های توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار با استفاده از مدل ARDL نشان می‌دهد که عوامل مهمی مانند انباشت R&D خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه­گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهره­وری نیروی کار را در طول سال­های موردمطالعه توضیح می­دهند همچنین انباشت R&D داخلی و متوسط سال­های تحقیق، اثری منفی بر بهره­وری نیروی کار داشته­اند.

شناخت عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار و اطلاع از میزان تأثیرگذاری آن‌ها بسیار اهمیت دارد. ازاین‌رو تحقیق بهره­وری نیروی کار چه در سطح اقتصاد ملی و چه در سطح بخش­های مختلف لازم و مفید است. ازنظر اقتصاددانان بهره­وری در توسعه دارای اهمیت زیادی است. توسعه­ی همه‌جانبه بدون استفاده­ی بهینه از هریک از عوامل تولید امکان­پذیر نیست. یکی از عوامل تولید، سرمایه است. انسان که وسیله­ی اصلی توسعه همه‌جانبه است می­تواند با استفاده از عوامل سرمایه و پیشرفت تکنولوژی سرمایه­ی مورداستفاده از راه افزایش بهره­وری سرمایه، مسیر ساده­تر و سریع­تری را برای رسیدن به توسعه طی کند. (زراء، منصور، انصاری، الهه، 1386).

ازجمله دغدغه­هاي اصلي سازمان­هاي امروزي بهره­وري نيروي انساني مي­باشد. ازجمله عوامل مؤثر در افزايش ارزش سهام يك شركت افزايش بهره­وري نيروي انساني است. شناسايي عوامل مؤثر بر بهره­وري نيروي انساني نقش تعیین‌کننده‌ای در مزيت رقابتي خواهد داشت.

1.clark

2.steiner & goldner


خرید و دانلود تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

افزایش فالوور اینستاگرام