حفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانشنوع فایل:PDF

تعداد صفحات :6

سال انتشار : 1394

چکیده

کیفیت محیط زیست در تمام کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از دستاوردهای مهم عقلانی کردن مسائل زیست محیطی این است که انسان، کارهایی را که در آینده پیامدهای زیانبار خواهد داشت، شناسایی نماید. به اعتقاد بسیاری ازمتفکران اگر انسان بتواند دانشهای کارساز در توسعه پایدار را فراگیرد و درصدد کاربرد آنها برآید، بزرگترین کشف و اختراع خود را در جهان کرده است و این کار میسر نیست جز از طریق مدیریت صحیح دانش. از آنجا که هر اقدامی در رابطه با یک مقصود اجتماعی یا اقتصادی است لاجرم محیط زیست را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، لذا اخذ هر تصمیمی در رابطه با اینگونه مسائلنیازمند داشتن اطلاعات و دانش صحیح و انتقال به موقع آن می باشد تا بدینوسیله از بروز صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست ممانعت بعمل آید،چه اینکه اینگونه آسیب ها نه تنها می تواند جامعه مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهد بلکه پیامدهای وتبعات آن می تواند سایرجوامع را نیز دچار آسیب های جبران ناپذیر نماید و در اینجاست که اهمیت و نقش مدیریت دانش در اتخاذ اینگونه تصمیمات نمایان می شود. در این مقاله ضمن ارائه مدلی سعی شده تا به اهمیت مدیریت دانش در حفظ محیط زیست پرداخته شود نکته ای که در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی می تواند دارای بیشترین اهمیت باشد  

واژگان کلیدی

محیط زیست، مدیریت دانش، دانش ضمنی، دانش صریح  


خرید و دانلود حفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانش

افزایش فالوور اینستاگرام