تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ریسک غیرسیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل:PDF

تعداد صفحات :12

سال انتشار : 1394

چکیده

مدیران بیش اعتماد بازده آینده سرمایه گذاری شرکت را بیشبرآورد میکنند، این گونه مدیران ریسک سرمایه گذاری در پروژه های سودآور را پذیرا هستند. به عبارتی بیشاعتمادی مدیران موجب بالا بردن اطمینان و بها دادن درباره درست بودن ی نتیجه خاص میشود. امدا ممکدن است در برخی مواقع، مدیران با رفتار غیر عقلایی و غیر معقول خود بر ناکارایی سرمایهگذاری تاثیر گذار باشند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیرانبر ریس غیرسیستماتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این پژوهش برای محاسبه بیش اعتمدادی مدیران از سرمایه گذاری مازاد در داراییها و از اناراف معیار بازده سهم مورد نظر در دوره های گذشته که در حقیقت شدت بازده سهم مدی باشد برای محاسبه ریس غیرسیستماتی استفاده شده است. از این رو تعداد 09 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1831 تا 1801 مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی روابط متغیرها با استفاده از تالیل رگرسیون انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بیش اعتمادی مدیران تاثیر معناداری بر ریس غیر سیستمی ندارد. 

واژگان کلیدی

رفتار غیر عقلایی، ریس غیرسیستماتی ، مدیران بیش اعتماد، ناکارایی سرمایه گذاری


خرید و دانلود تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ریسک غیرسیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

افزایش فالوور اینستاگرام