بررسی تاثیر محدودیتهای مالی ناشی از فروش، جریانهای نقدی و تغییرات سود انباشته بر سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکتها (تعداد صفحات 21)چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر محدودیتهای مالی ناشی از فروش، جریانهای نقدی و تغییرات سود انباشته بر سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکتها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانهای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههای تابلویی )پانل دیتا( است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که محدودیتهای مالی ناشی از فروش بر سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکتها تاثیر معکوسی دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که محدودیتهای مالی ناشی از جریانهای نقدی بر سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکتها تاثیر معکوسی دارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که محدودیتهای مالی ناشی از تغییرات در سود انباشته بر سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکتها تاثیر مستقیمی دارد


خرید و دانلود بررسی تاثیر محدودیتهای مالی ناشی از فروش، جریانهای نقدی و تغییرات سود انباشته بر سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکتها (تعداد صفحات 21)

افزایش فالوور اینستاگرام