دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان پروژه کارورزی سازمان تأمین اجتماعی ۷۰ ص


مقدمه : برنامه وبودجه سازمان تامين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمه گر ايران مي باشند كه پس از نيم قرن سابقه بيمه گري توانسته است 26 ميليون نفر از 34 ميليون نفر كل بيمه شده كشور ( شامل بيمه باز نشستگي وبيمه در مان ) را تحت پوشش خود قرار دهد . اين سازمان با تعامل گسترده خود با 867000 واحد كار فرامايي كشور تقريباً در ارتباط با كل مجموعه اقتصاد شهري كشور ( صنعت ، ساختمان ، خدمات ، بازرگاني ) قرار دارد .با پوشش 000 ، 100 ، 1 خانوار باز نشسته واز كار افتاده بزرگترين پوشش باز نشستگي كشور را دارا مي باشد وبا انجام هزينه اي برابر با 288 ، 9 ميليارد ريال تعهدات حقوق باز نشستگان ، از كار افتادگان وباز ماندگان وساير تعهدات قانوني بزرگترين اعتبار كشور را در اين قلمرو هزينه مي نمايد . علاوه بر اينكه اين سازمان بزرگترين سازمان بيمه گر ايران است ، با بر خورداري از 00 5 ، 11 تخت بيمارستاني و260 درمانگاه عمومي ، پلي كلينك ودي كلينك دومين درمان كننده كشور نيز مي باشد .منابعي كه سازمان در بخش توليد درمان خود ( درمان مستقيم ) در سال 1380 هزينه خواهد كرد مبلغ 034 ،2 ميليارد ريال مي باشد . علاوه بر اين با مبلغ 520 ،2 ميليارد نسبت به خريد درمان وخدمت از مراكز در ماني وتشخيصي دولتي وخصوصي اقدام مي نمايد كه از اين منظور بزرگترين خريدار درمان كشور بشمار مي آيد ( مجموعه هزينه هاي درمان در سال 80 بيش از 554 ، 4 ميليارد ريال خواهد بود ) . سازمان تامين اجتماعي با منابع ومصارفي برابر با 882 ،51 ميليارد ريال ( در بر گيرنده امور بيمه گري ، درماني واقتصادي ) نقش بس تعيين كننده اي در قلمرو هاي مختلف كشور ايفا كرده وخواهد كرد . در مقابل بزرگي وگستردگي وبزرگي انتظارات بحق ، تاريخي وقانوني كار فرمايان وبيمه شدگان وباز نشستگان را سازمان در پيش روي خود دارد . شرايط عصري كشور وهمچنين اين انتظارات تاريخي وقانوني باعث گرديده كه سازمان بصورت گسترده وريشه اي نسبت به باز سازي ونوسازي قلمرو ها ، فرايند ها ، ماموريتها ووظايف خود اهتمام داشته باشد . طي سالهاي 1380 ـ 1376 راهبردارها وخط مشي هاي ذيل سر لوحه كار همه جانبه وگسترده نظام تصميم ساز وتصميم گير سازمان بوده است . تنظيم وروديها وخروجيهاي صندوق بر اساس ميزان وسنوات پرداخت حق بيمه مديريت وسازمان دهي منابع از طريق افزايش وصوليها ، ارتقاء سهم سرمايه گذاري در تامين منابع با كار آمد نمودن امور سرمايه گذاري ورعايت صرفه وصلاح صندوق در اين زمينه و... مديريت وسازماندهي مصارف از طريق تنظيم پرداختها بر اساس قاعده عدالت وميزان مشاركت اعضاء حركت از سيستم درمان رها شده به سمت در مان كار آمد وهدايت شده وسطح بندي خدمات درماني حاكميت اصول محاسبات بيمه اي بر مراحل مختلف ورود به صندوق ، دوره مشاركت وخروج از صندوق انفكاك وتبيين قلمروي فعاليت صندوق كه ماهيتاً والزاماً بيمه اي مي باشد با قلمرو هاي حمايتي وامدادي ممانعت وجلوگيري از سرريز شدن آسيب ديدگان سياستهاي تعديل نيروي انساني وخصوصي سازي در اقتصاد كشور وافرادداراي ريسك بالا از ساير صندوقها به صندوق بيمه هاي اجتماعي بدون تامين منابع مالي لازم ورعايت اصول محاسبات بيمه اي


خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان پروژه کارورزی سازمان تأمین اجتماعی ۷۰ ص

افزایش فالوور اینستاگرام