دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان اصلاح سختي فنرهاي وينكلر جهت طراحي فونداسيون گسترده ۸ ص


چكيده در اين مقاله با استفاده از پارامترهاي بدون بعد براي آناليز فونداسيونهاي گسترده، روشي جهت تعيين ضريب عكس العمل بستر- قابل استفاده در مدل وينكلر- ارائه گرديده است. لايه خاك با ضخامت محدود مستقر بر بستر صلب و يا بسيار سخت در نظر گرفته شده و با مشخص بودن پارامتر هاي فيزيكي و مكانيكي خاك و شالوده، تغييرات سختي فنرها در سطح زير پي، با استفاده از نمودارها به سهولت حاصل مي گردد. اين نمودارها به طور مجزا براي تخمين رفتار خاك چسبنده و دانه اي و با در نظر داشتن رفتار غير خطي خاك تحت تنش هاي مختلف ارائه شده اند. مقادير بدون بعد ضريب عكس العمل بستر با فرض پي مستقر بر لايه الاستو- پلاستيك به ضخامت محدود و با معيار گسيختگي دراكر- پراگر تخمين زده شده است. كليد واژه ها : مدل وينكلر، اندركنش خاك پي سازه، اصلاح سختي فنر وينكلر، طراحي پي گسترده. ١- مقدمه يكي از متداول ترين روشها جهت آناليزپي هاي گسترده، مدل وينكلر مي باشد كه به دليل سهولت كاربرد و سادگي روابط حاكم بر آن مورد استفاده فراوان در طراحي فونداسيون دارد. وينكلر در مدل پيشنهادي خود ، براي هر نقطه از پي يك تنش تماسي (فشار) q و يك تغيير مكان ∆ در نظر گرفته و در نتيجه رفتار خاك مشابه فنرهاي با سختي K كه طبق رابطه زير قابل محاسبه مي باشد [۱] مدل گرديده است.


خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان اصلاح سختي فنرهاي وينكلر جهت طراحي فونداسيون گسترده ۸ ص

افزایش فالوور اینستاگرام