دانلود پایان نامه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنیشرح مختصر : تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است . تعداد کل مراکز دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر درسطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه بود که به علت اندك بودن جامعه آماري هرسه مدرسه را انتخاب نموده واز هر سه مدرسه والدین 10 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات در این پژوهش باتوجه به موضوع پرسشنامه Scl90-R که داراي 90 سوال براي ارزشیابی علائم روانی است جهت تجزیه و تحلیل آماري اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید و از آزمون T استفاده شده است. جهت مشخص نمودن تفاوت میانگین هاي دو نمونه استفاده شد. میانگین علائم روانی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش بذیر 99 درصد می باشد همچنین تحلیل نتایج خرده آزمونها نشان دادکه میانگین مادران در خرده آزمونهاي شکایات جسمانی،حساسیت در روابط متقابل،افسردگی،اضطراب،برخاشگري،ترس مرضی وروان بریشی به طور معناداري بیشتر از بدران می باشد.اما در خرده آزمون هاي وسواس- اجبار،افکار بارانوئید و سوالات اضافی تفاوت معنا داري بین بدران ومادران دیده نشد.

فهرست:

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه هاي تحقیق

تعاریف نظري

تعاریف عملیاتی

فصل دوم : ادبیات تحقیق

تعریف شخصیت

اضطراب

پرخاشگري

وسواس جبري

افسردگی

خانواده و کودك معلول

تنیدگی چیست

تنیدگی در خانواده هاي کودکان معلول

پیشینه تحقیق

پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور

پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش

مقدمه

طرح تحقیق

شیوه پژوهش

جامعه آماري

نمونه آماري

روش نمونه گیري

ابزار پژوهش

روش جمع آوري اطلاعات

شیوه آماري

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

بیان فرضیه ها

بررسی فرضیه اصلی

بررسی فرضیه هاي فرعی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری


خرید و دانلود دانلود پایان نامه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی

افزایش فالوور اینستاگرام