ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکزنوع فایل:PDF

تعداد صفحات :10

سال انتشار : 1394

چکیده

خطرناکترین حملات در اینترنت با استفاده از محاسبات توزیع شده و ساختاری کمتر شناخته شده به نام باتنت صورت میگیرد. باتنت شبکهای از سیستمهای کامپیوتری تحت یک ساختار فرمان و کنترل است که از راه دور هدایت میشود وحملاتی را با دامنه تخریبی زیاد بر روی قربانیان اصلی اجرا میکند. باتنتها بستر اصلی برای اقدامات مجرمانهای مانند سرقت هویت دستهجمعی و بخصوص حملات منع سرویس توزیع شده هستند. ویژگی عمده باتنتها بهرهگیری از کانالهای فرمان و کنترل برای ارتباط میان سیستمها با مرکز کنترل و هدایت آنها و یکدیگر میباشد. با توجه به فراگیر شدن نوع خاصیاز توپولوژی در حملات باتنت تحت عنوان باتنت متمرکز، متخصصان امنیت شبکه راهکارهای مختلفی را برای مقابله با ایننوع از حملات ارائه کردهاند. بیشتر این راهکارها با شناسایی و بلوکه کردن سرویسدهندههای فرمان و کنترل، کل باتنت را از بین میبرند. در مقابل، حملهکنندگان برای مقابله با از بین رفتن کل باتنت، به توپولوژی غیرمتمرکز و پروتکلهای ارتباطی نقطهبهنقطه روی آوردهاند که علاوهبر پیچیدگیهای راهاندازی و مدیریت، پروتکلهای مورد استفاده در آن فراگیر نبوده و گستره محدودی از کاربران اینترنت را شامل میشود. در این مقاله نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز با ارائه یک الگوریتمفرمان و کنترل پویا پوشش داده می شود. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، امکان از بین بردن کل باتنت با شناسایی و بلوکه کردن سرویسدهندههای مرکزی از بین میرود. الگوریتم پیشنهادی در یک شبکه واقعی پیادهسازی گردید و نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت الگوریتم ارائه شده در مقابل شناسایی و حذف کل باتنت با حذف سرویسدهندههای فرمان و کنترل میباشد. شناسایی، پیشبینی و ارائه ساختارهای پیچیده احتمالی ارتباطات باتنت، چرخه حیات و ویژگیهای حملات مبتنی بر باتنت میتواند در ارائه و بهبود راهکارهای تشخیص و مقابله با باتنتهای ناشناخته و ارائه الگوریتمهای مبتنی بر ناهنجاری راهگشا باشد.  

واژگان کلیدی

 باتنت، بات، الگوریتم پویا، فرمان و کنترل.


خرید و دانلود ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز

افزایش فالوور اینستاگرام