جایگاه مدیریت پروژه با رویکرد ساخت (با نگاهی به شهرداری مشهد مقدس)چکیده مقاله:

با توجه به پیچیدگی های اجرای پروژه های شهری و با توجه به محدودیت منابع به خصوص در صورت داشتن پروژه های شهری متعدد، لزوم توجه و به کارگیری مدیریت پروژه شهری در دستیابی به اهداف این پروژه ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مشکلات عمده د راجرای پروژه های شهری؛ نبود متدولوژی و سیستم مدیریت پروژه کارآمد، جایگاه وظایف عوامل اجرای پروژه، تنوع و کثرت متولیان بخشهای اجرایی، اختلاف سلیقه مدیران در اولویت بندی و نحوه اجرای پروژه ها، کم توجهی به منابع علمی و ذینفعان پروژه ها و ... می باشد. اهداف عمده مدیریت شهری، فرهنگ سازی و افزایش آگاهی شهروندان، کاهش هزینه های پروژه های شهری، بهره وری پروژه ها ، افزایش انسجام اجتماعی، .... و در نهایت رضایت شهروندان از شهری ایمن، زیبا و توسعه یافته می باشد. مقاله حاضر با هدف بیان نقش، اهمیت و عوامل پیاده سازی مدیریت پروژه در مدیریت شهری صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده است که شهرداری مشهد را مورد بررسی بیشتری قرار داده و یکی از پروژه های مهم و کلان آن (قطار شهری مشهد) را از منظر پروژه بررسی کنیم.


خرید و دانلود جایگاه مدیریت پروژه با رویکرد ساخت (با نگاهی به شهرداری مشهد مقدس)

افزایش فالوور اینستاگرام