بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم)متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال(چکيده

در این پروژه ابتدا نانوکاتالیست پلاتین/کربن به وسیله‌ی کاهش شیمیایی نمک پلاتین با کاهنده شیمیایی سدیم بور هیدرید سنتز شد. ویژگی‌های ساختاری و مورفولوژی نانوکاتالیست سنتز شده با استفاده از طیف­سنجی پراکنش انرژی و میکروسکوپ روبش الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت و پایداری نانوکاتالیست Pt/Cدر الکترواکسیداسیون الکلهای مختلفی مانند متانول، 2- پروپانول و 1و2- پروپان­دی­ال در محیط قلیایی مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک‌های ولتامتری چرخه‌ای، کرونوآمپرومتری و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی واکنش اکسیداسیون استفاده شدند. Pt/C دانسیته جریان بالایی در اکسیداسیون 1و2-‌ پروپان­دی­ال در مقایسه با متانول و 2- پروپانول نشان می‌‌دهد.مقدار پتانسیل آغازی برای Pt/Cدر اکسیداسیون 1و2- پروپان دی ال مقدار منفی تر نسبت به اکسیداسیون متانول دارد که این امر به دلیل سنتیک سریع واکنش اکسیداسیون 1و2- پروپان دی ال می­باشد. نتایج آزمایشات کرونوآمپرومتری تایید می­‌کند که Pt/C دانسیته جریان پایدارتری در اکسیداسیون 1و2-‌‌‌ پروپان‌دی‌ال نشان می‌­دهد. نتایج حاصل از امپدانس الکتروشیمیایی پس از طی 100 چرخه نشان داد که مقاومت انتقال بار در اکسیداسیون1و2-‌‌‌ پروپان‌دی‌ال کمترین مقدار و برای 2-پروپانول بیشترین مقدار را دارد. دلیل این امر این است که در اکسیداسیون1و2-‌‌‌ پروپان‌دی‌ال مقاومت کاتالیست در برابر جذب حد واسط بالاست و حد واسط ها به راحتی نمی­‌توانند سایت‌های فعال واکنش را مسدود کنند.

 کلمات کلیدی:اکسیداسیون الکل،پیل سوختی الکلی مستقیم، ، پلاتین/کربن، الکتروکاتالیست

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول:مقدمه­ای بر پیل­های سوختی

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................................... 2

1-2- پیل سوختی چیست؟............................................................................................................................................... 2

1-3- تاریخچه................................................................................................................................................................... 4

1-4- کاربرد­های پیل سوختی........................................................................................................................................... 6

1-5- انواع پیل سوختی..................................................................................................................................................... 7

1-5-1- پيل سوختي پليمري يا غشاء مبادله کننده پروتون........................................................................................... 7

1-6- پیل­های سوختی الکلی مستقیم............................................................................................................................... 9

1-7- سوخت­های مورد استفاده در پیل­های سوختی الکلی.............................................................................................. 10

1-7-1- متانول به­عنوانسوخت....................................................................................................................................... 10

1-7-1-1- پيل سوختي متانول مستقيم.......................................................................................................................... 11

1-7-2- 2-پروپانول.......................................................................................................................................................... 15

1-7-2-1- پيل سوختي 2-پروپانولی مستقيم................................................................................................................. 15

1-7-3- پروپیلن­گلیکول................................................................................................................................................... 16

1-7-3-1- پیل سوختی 1و2-پروپان­دی­ال مستقیم........................................................................................................ 16

1-8- کاتالیست مورد استفاده در آند پیل­های سوختی..................................................................................................... 17

1-8-1- بهبود کاتالیست پلاتین با استفاده از بسترهای مختلف...................................................................................... 18

1-8-1-1- کربن بلک....................................................................................................................................................... 19

1-9- مطالعه اکسیداسیون الکل­ها روی الکتروکاتالیست­های بر پایه پلاتین.................................................................... 20

1-9-1- سینیتیک واکنش اکسیداسیون متانول در DMFC........................................................................................................................................... 21

1-9-2- مکانيسم اکسايش متانول.................................................................................................................................... 22

1-9-2- اکسیداسیون 2-پروپانول و پروپیلن­گلیکول روی الکتروکاتالیست­های برپایه پلاتین........................................ 23

1-10- اهداف پروژه........................................................................................................................................................... 29

فصل دوم مبانی نظری

2-1- مقدمه....................................................................................................................................................................... 31

2-2- تکنیک­های مورد استفاده......................................................................................................................................... 31

2-3- ولتامتري................................................................................................................................................................... 32

2-3-1- ولتامتري با روبش خطي پتانسيل....................................................................................................................... 32

2-3-2- ولتامتري چرخه‏اي............................................................................................................................................... 32

2-3-3- عوامل موثر در واکنش­های الکترودی در حین ولتامتری چرخه­ای...................................................................... 33

2-3-4- نحوه عمل در ولتامتری چرخه­ای........................................................................................................................ 34

2-4- نمودارهاي تافل........................................................................................................................................................ 35

2-5- روش طيف­‏نگاري امپدانس الکتروشيميايي.............................................................................................................. 36

2-6- مشخصه­یابی سطح الکترود....................................................................................................................................... 48

2-6-1- SEM.................................................................................................................................................................. 38

2-6-2-EDS.................................................................................................................................................................................................................................................... 39

فصل سوم: بخش تجربی

3-1- مواد شیمیایی........................................................................................................................................................... 41

3-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده......................................................................................................................................... 41

3-3- الکترود­های به­کار گرفته شده در روش­های ولتامتری.............................................................................................. 44

3-4- تهیه کاتالیست پلاتین/کربن.................................................................................................................................... 44

3-5-تهيه جوهر کاتاليست................................................................................................................................................. 44

3-6- آماده­سازی الکترود کربن­شیشه................................................................................................................................ 45

فصل چهارم: بحث و نتیجه­گیری

4-1- کلیات....................................................................................................................................................................... 47

4-2- بررسی ریخت­شناسی و تجزیه عنصری.................................................................................................................... 47

4-3- ولتامتری چرخه­ایPt/C در محلول قلیایی.............................................................................................................. 49

4-4- بررسی فعالیت و پایداری کاتالیست Pt/Cدر محلول بازی متانول......................................................................... 51

4-4-1- بررسی ولتاموگرام چرخه­ای الکترود Pt/C/GC در محلول بازی متانول............................................................ 51

4-4-2- بررسی منحنی­‌های EIS و کرونوآمپرومتری الکترود Pt/C/GC در اکسایش متانول......................................... 53

4-5- بررسی فعالیت و پایداری کاتالیست Pt/Cدر محلول قلیایی 2-پروپانول.............................................................. 56

4-5-1- بررسی ولتاموگرام چرخه‌ای الکترود Pt/Cدر اکسیداسیون 2-پروپانول............................................................. 56

4-5-2- بررسی منحنی­‌های نایکوئیست و کرونوآمپرومتری کاتالیست Pt/C در اکسایش 2-پروپانول........................... 59

4-6- بررسی فعالیت و پایداری کاتالیست Pt/Cدر اکسیداسیون 1و2-پروپان‌دی‌ال..................................................... 60

4-6-1- ولتامتری چرخه‌ای الکترود Pt/C/GC در محلول قلیایی 1و2-پروپان‌دی‌ال..................................................... 60

4-6-2-بررسی پایداری Pt/Cاکسیداسیون 1و2-پروپان‌دی‌ال........................................................................................ 62

4-7- بررسی عملکرد کاتالیست پلاتین/کربن در اکسیداسیون سوخت‌های مختلف......................................................... 64

4-7-1- بررسی و مقایسه ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود Pt/C/GC در اکسیداسیون متانول، 2-پروپانول و 1و2-پروپان‌دی‌ال در محیط قلیایی............................................................................................................................................................................................ 65

4-7-2- مقايسه و بررسي نمودارهای ولتامتری روبش خطیPt/Cدر اکسیداسیون الکل­های مختلف........................... 67

4-7-3- مقايسه و بررسي نمودارهای تافل کاتالیست Pt/Cدر اکسیداسیون الکل‌ها..................................................... 68

4-7-4- بررسی نمودارهای کرونوآمپرومتری الکترود Pt/C/GCدر اکسیداسیون الکل‌های مختلف............................... 69

4-7-5- مطالعات اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشیمیایی الکترودPt/C/GCدر اکسیداسیون الکل‌های مختلف......... 72

4-8-نتیجه گیری.............................................................................................................................................................. 75

4-9-پیشنهادات................................................................................................................................................................. 76

4-10-منابع....................................................................................................................................................................... 77

چکیده انگلیسی

فهرست اشکال

عنوان صفحه

 

شکل1-1- مقايسه تبديلات انرژي در فرايند توليد انرژي از سوخت‌هاي فسيلي با روند توليد انرژي در پيل‌هاي سوختي3

شکل1-2- پيل سوختي اوليه ساخته شده توسط ويليام گرو........................................................................................... 5

شکل1-3 منابع تأمين کننده هيدروژن و تقاضاهاي استفاده از هيدروژن.......................................................................... 6

شکل1-4- کاربردهايي از پيل سوختي در سيستم حمل و نقل دريايي، زميني، وسايل پرتابل و مصارف نيروگاهي....... 6

شکل1-5- نحوه‌ي عملکرد پيل سوختي پليمري.............................................................................................................. 9

شکل-1-6- نحوه‌ي عملکرد پيل سوختي متانولي مستقيم............................................................................................... 12

شکل1-7- مکانيسم اکسايش متانول و انواع حد­واسطهای توليدی................................................................................... 21

شکل1-8- مکانیسم اکسیدسیون اتیلن­گلیکول و گلیسرول روی الکتروکاتالیست­های فلزی............................................ 24

شکل1-9- مکانیسم واکنش اکسیداسیون 2-پروپانول...................................................................................................... 25

شکل1-10- مکانیسم پیشنهادی برای اکسیدسیون 1،2-پروپان­دی­ال............................................................................ 28

شکل1-11- شکل شماتیک مکانیسم اکسیدسیون 1و2-پروپان­دی­ال در محیط قلیایی................................................. 29

شکل2-1- مسیر کلی واکنش الکترودی............................................................................................................................ 34

شکل2-2- سیگنال تهییجی برای ولتامتری چرخه ای یک موج پتانسیلی با فرم مثلثی................................................. 35

شکل2-3- تصویر شماتیک از نحوه­ی عملکردSEM ......................................................................................................... 39

شکل3-1- شماي کلي دستگاه اندازه گیری الکتروشیمیایی............................................................................................. 43

شکل3-2. شماي کلي تهیه جوهر کاتالیست Pt/C............................................................................................................ 45

شکل3-3- ولتاموگرام چرخه‌اي الکترود کربن شيشه‌اي در 20 ميلي‌ليتر محلول یک مولار متانول و یک مولار KOH در دماي اتاق با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه............................................................................................................................................. 46

شکل4-1- طیف EDSاز پلاتین/کربن. ضمیمه: داده­های تجزیه عنصری حاصل............................................................. 48

شکل4-2- تصاویر SEM از سطح پلاتین/کربن با بزرگ‌نمایی­های متفاوت..................................................................... 50

شکل4-3- نمودار ولتامتری چرخه­ای الکترودPt/C در محلولKOH 1 مولار با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه.. 51

شکل4-4- ولتاموگرام چرخه­ای کاتالیست Pt/C در محلول 1 مولار متانول و 1 مولار KOH با سرعت روبش 50 میلی­ولت بر ثانیه 53

شکل4-5- مکانیسم کلي اکسایش متانول توسط کاتاليست Pt/C......................................................................................... 54

شکل4-6- نمودار نايکويست الکترود Pt/C/GCدر محلول 1 مولار متانول و 1 مولار KOH در پتانسيل 4/0- ولت قبل و بعد از گرفتن CV بعد از 100 چرخه با دامنه پتانسيل 10 ميلي­ولت...................................................................................................................... 55

شکل4-7- نمودار کرونوآمپرومتری الکترود Pt/C/GC در محلول 1 مولار متانول و 1 مولار KOH ................................ 56

شکل4-8- ولتاموگرام چرخه‌اي الکترود Pt/C/GC در محلول 1 مولار 2-پروپانول و 1 مولار KOH با سرعت روبش 50 ميلي‌‌ولت بر ثانيه 57

شکل4-9- ولتاموگرام‌های چرخه­ای کاتالیست Pt/C در محلول 1 مولار 2-پروپانول و 1 مولار KOH با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه در 100 چرخه......................................................................................................................................................................... 59

شکل4-10- منحنی‌های نایکوئیست اکسیداسیون 2-پروپانول روی الکترود Pt/C/GCقبل و بعد از گرفتن CV بعد از 100 چرخه 60

شکل4-11- نمودار کرونوآمپرومتری الکترود Pt/C/GC در محلول 1 مولار 2-پروپانول و 1 مولار KOH در پتانسيل 0.4- ولت 64

شکل4-12- منحنی ولتاموگرام چرخه‌ای الکترود Pt/C/GCدر الکترواکسیداسیون 1و2-پروپان‌دی‌ال با سرعت روبش 50 میلی‌ولت بر ثانیه در محلول یک مولار 1و2-پروپان‌دی‌ال و یک مولار KOH.................................................................................................... 62

شکل4-13- ولتاموگرام چرخه­ای الکترود Pt/C/GC در محلول 1 مولار 1و2-پروپان‌دی‌ال و 1 مولار KOH با سرعت روبش 50 میلی­ولت بر ثانیه در 100 چرخه.................................................................................................................................................................... 64

شکل4-14 منحنی­های نایکوئیست اکسیداسیون 1و2-پروپان‌دی‌ال در پتانسیل 0.4- ولت قبل و بعد از گرفتن CV. 65

شکل4-15- منحنی­های کرونوآمپرومتری الکترود Pt/C/GCدر اکسیداسیون قلیایی 1و2-پروپان‌دی‌ال در پتانسیل 0.4- ولت 65

شکل4-16- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای مربوط به اکسیداسیون الکلها رویPt/C در محلول 1مولار الکل و 1مولار KOH با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه........................................................................................................................................................................ 67

شکل4-17- الف. مقایسه بین پتانسیل آغازی و ب. دانسیته جریان اکسیداسیون الکل­های مختلف روی الکترود Pt/C/GC 67

شکل4-18- منحنی‌های ولتامتری روبش خطی کاتالیست Pt/C در محلول یک مولار الکل و 1 مولار KOH در دمای اتاق با سرعت روبش یک میلی ولت بر ثانیه............................................................................................................................................................... 69

شکل4-19- منحني تافل براي محاسبه مقدار ضريب انتقال () مربوط به روبش رفت اکسیداسیون متانول، 2-پروپانول و 1و2-پروپان‌دی‌ال با سرعت روبش 1 میلی ولت بر ثانیه.................................................................................................................................... 70

شکل4-20- بررسی نمودار کرونوآمپرومتری کاتالیست Pt/Cدر اکسیداسیون الکل 1 مولار و KOH 1 مولار در پتانسیل 0.4- ولت 71

شکل4-21- نمودار جريان بر حسب t-1/2براي به‌دست آوردن ضريب نفوذ در اکسیداسیون الکل 1 مولار و KOH 1 مولار 73

شکل 4-22- نمودار امپدانس الکتروشیمیایی الکترود Pt/C/GCدر اکسیداسیون الکل‌های مختلف قبل و بعد از گرفتن CV در 100 چرخه در پتانسیل 0.4- ولت............................................................................................................................................................. 75

شکل 4-23- مدار معادل با دياگرام‌هاي نايکوئيست......................................................................................................... 76

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-1- معایب و مزایای سوخت­های مورد استفاده در پیل­های سوختی......................................................... 17

جدول3-1- مشخصات مواد شیمیایی...................................................................................................................... 41

جدول4-1- مقایسه پارامترهای الکتروشیمیاییدر اکسیداسیون بازی الکل 1 مولار +KOH1 مولار روی کاتالیستPt/C 68

جدول 4-2- شیب‌های تافل و ضرايب انتقال الکترون به دست آمده از فعالیت الکتروکاتالیستPt/Cدر محلول‌های مختلف 70

جدول 4-3- دانسیته جریان نهایی(jf) و اولیه(ji) حاصل از اکسایش الکل‌های متانول، 2-پروپانول و 1و2-پروپان‌دی‌ال توسطPt/Cو نسبت ji/jf........................................................................................................................ 72

 فهرست علائم و اختصارات

 معادل فارسی معادل انگلیسی علائم و اختصارت

 M Molar مولار

S Second ثانیه

Pt Platinum پلاتین

µAMicroamper میکروآمپر

C Concentration غلظت

j Current density چگالی جریان

mv s-1 Milivolt per second میلی­ولت بر ثانیه

U Potential sweep rate سرعت روبش پتانسیل

cv Cyclic Voltametry ولتامتری چرخه­ای

SEM Scsnning electron microscopy میکروسکوپی الکترون روبشی

EDS Energy dispersive spectroscopy طیف­بینی پراکنش انرژی

n Number of exchanged electron تعداد الکنرونهای مبادله شده

c Capacitor خازن

DMFC Direct Methonol fuel cell پیل سوختی متانولی مستقیم

DAFCS Direct Alcohol Fuel cells پیل سوختی الکلی مستقیم

 فصل اول

مقدمه

فصل اول: مقدمه­ای بر پیل­های سوختی

1-1- مقدمه

امروزه در استفاده از سوخت‌­هاي فسيلي که 80 درصد انرژي زمين را تأمين مي­‌کنند دو مشکل اساسي وجود دارد. اول اينکه ذخاير اين سوخت‌­ها محدود است و دير يا زود تمام خواهند شد. دوم اينکه سوخت‌هاي فسيلي از عوامل اساسي ايجاد مشکلات زيست محيطي مثل گرم شدن کره زمين، تغييرات آب و هوايي، ذوب کوه‌هاي يخي، بالا آمدن سطح درياها، باران‌هاي اسيدي، از بين رفتن لايه ازن و ... هستند [1].

در اوايل سال 1970 استفاده از انرژي هيدروژن براي حل مشکلات ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي پيشنهاد شد. هيدروژن يک منبع انرژي عالي با ويژگي‌هاي فراوان است. هيدروژن سبک‌ترين، تميزترين و پر­بازده‌ترين سوخت به­حساب مي­آيد. يکي از ويژگي‌هاي هيدروژن اين است که طي فرآيندهاي الکتروشيميايي در پيل­هاي سوختي مي­‌تواند به انرژي الکتريکي تبديل شود. قابل ذکر است بازده چنين تبديلي در پيل سوختي بالاتر از راندمان يک موتور احتراق داخلي است که انرژي سوخت فسيلي را به انرژي مکانيکي تبديل مي­کند. علاوه بر اين سوخت، سوخت‌هاي ديگري نيز همچون الکل‌ها به­خصوص متانول و اتانول به­دليل چگالی بالاي انرژي و آساني ذخيره‌سازي و حمل آن­ها نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

1-2- پيل سوختي چيست؟

پيل سوختييک وسيله الکتروشيميايي است که انرژي شيميايي سوخت را به­طور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل مي­کند. معمولاً فرآيند توليد انرژي الکتريکي از سوخت‌هاي فسيلي شامل چند مرحله تبديل انرژي است :

  • احتراق که انرژي شيميايي سوخت را به گرما تبديل مي­کند.
  • گرماي توليد شده براي به‌جوش آوردن آب و توليد بخار استفاده مي­شود.
  • بخار، توربيني را به حرکت در مي آورد و در اين فرآيند انرژي گرمايي به انرژي مکانيکي تبديل مي­شود.
  • انرژي مکانيکي باعث راه­اندازي يک ژنراتور و در نتيجه توليد انرژي الکتريکي مي­شود.

در يک پيل سوختي براي توليد انرژي الکتريکي نيازي به عمل احتراق نيست و هيچ بخش متحرکي مورداستفاده قرار نمي‌­گيرد، به­عبارت ديگر به­جاي سه مرحله تبديل انرژي، در يک مرحله انرژي الکتريکي توليد مي‌­شود (شکل1-1).

موتور احتراق داخلي

پيل سوختي

شکل 1-1- مقايسه تبديلات انرژي در فرايند توليد انرژي از سوخت‌هاي فسيلي با روند توليد انرژي در پيل‌هاي سوختي.

نکته مهم ديگر که به آن مي‌توان اشاره داشت اين است که اين پيل‌ها موتورهاي الکتروشيميايي هستند نه موتور گرمايي و به­همين دليل تابع محدوديت سيکل کارنو نبوده و لذا بازده آن­ها بالا مي­‌باشد.

مزاياي فناوري پيل سوختي عبارتند از:

  • آلودگي بسيار پايين و در حد صفر.

پيل­های سوختي که با هيدروژن کار مي­کنند آلودگي در حد صفر دارند و تنها خروجي آن­ها هواي اضافي و آب مي­‌باشد. اين ويژگي نيز باعث شده پيل‌هاي سوختي نه تنها براي حمل و نقل مورد توجه قرار گيرند بلکه براي کاربردهاي خانگي و نظامي نيز مورد استفاده قرار گيرند. اگر پيل سوختي از سوخت ديگري براي توليد هيدروژن مورد نياز خود استفاده کند يا اگر متانول را جايگزين هيدروژن در پيل سوختي کنيم آلودگي‌هايي از جمله دي­اکسيد‌کربن توليد مي­شود، ولي مقدار اين آلودگي­ها کمتر از آلودگي­هايي است که وسايل معمول توليد انرژي به­وجود مي­آورند.

  • وابستگي کمتر به نفت.

هرچند هيدروژن به سادگي در دسترس نيست ولي مي­توان آن را از الکتروليز آب يا سوخت­هاي هيدروکربني به­دست آورد.

  • عدم وجود بخش­هاي متحرک و طول عمر بالا.

از آنجايي که پيل سوختي هيچ بخش متحرکي ندارد از نظر تئوري در شرايط ايده­آل طول عمر يک پيل سوختي تا زماني که سوخت به آن مي­رسد مي­‌تواند بي‌نهايت باشد.

  • وزن و اندازه.

پيل‌هاي سوختي در ظرفيت­هاي متفاوتي ساخته مي­شود (از ميکرووات تا مگاوات) که باعث مي­شود براي کاربردهاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند.

  • آلودگي صوتي بسيار پايين.
  • راندمان بالا نسبت به فناوري‌هاي ديگر [2].

1-3- تاريخچه

در سال 1839 ويليام گرو[1] فيزيکدان و روزنامه نگار انگليسي اصول کار پيل سوختي را کشف کرد (شکل 1-2). گرو، چهار پيل بزرگ که هر کدام داراي ظرفي محتوي هيدروژن و اکسيژن بودند را براي توليد الکتريسيته به­کار برد. الکتريسيته حاصل آب را در يک ظرف کوچک‌تر به اکسيژن و هيدروژن تبديل مي‌‌‎کرد [1].

 شکل1 -2- پيل سوختي اوليه ساخته شده [1].

اما سابقه توليد پيل سوختي به سال 1889 بر مي­گردد که اولين پيل سوختي توسط لودويک مند[2] و چارلز لنجر[3] ساخته شد. در اوايل قرن بيستم تلاش­هايي در جهت توسعه پيل سوختي صورت گرفت. در سال 1995 پيل سوختي قليايي پنج کيلو­واتي ساخته شد.

از سال 1960 سازمان فضايي آمريکا (ناسا) از پيل­هاي مزبور در سفينه­هاي جيميني و آپولو جهت توليد الکتريسيته و تهيه آب مورد نياز فضانوردان استفاده کرد. در طي دهه هفتاد فن­آوري پيل سوختي در وسايل خانگي و خودرو به­کار گرفته شد. اولين خودروي مجهز به پيل سوختي حدود سال 1970 توسط شرکت جنرال موتورز آمريکا ساخته شد. با سرمايه­گذاري جدي وزارت انرژي آمريکا از زمان جنگ خليج فارس و نيز سرمايه گذاري بعدي اين وزارتخانه فن­آوري پيل سوختي توسعه چشم­گيري پيدا کرده است.

از دهه هشتاد به بعد شرکت بالارد در کانادا تحت حمايت دولت با انجام پروژه ساخت زيردريايي که در آن از پيل سوختي استفاده مي­شد به­عنوان پيش­رو اين صنعت در دنيا معرفي شد.

هواپيماي پيل سوختي ناسا در سال 2000 ميلادي با نيروي محرکه دوگانه باتري خورشيدي و پيل سوختي مورد بهره­برداري قرار گرفت که توان پرواز طولاني (شش ماه) بدون وقفه را دارد.

پيشرفت‌هاي بعدي همه در جهت بهينه کردن هر چه بيشتر اين پيل‌ها و افزايش بازده کارآيي آنها مي­باشد تا اين پيل­ها را به شکل يک محصول تجاري در دسترس تبديل کنند [2].

 


خرید و دانلود بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم)متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال(

افزایش فالوور اینستاگرام