مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفتعنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

توضیحات

جهت گیری هدف الگوی یکپارچه ای از عقاید است که به گزینش روش های مختلف روی آوری و پاسخ دهی به موقعیت های پیشرفت منجر می شود (ایمز، b1992). از نظر یوردن[1](1997) جهت گیری هدف استدلال فرد درباره این موضوع است که چرا تکالیف پیشرفت را دنبال و پیگیری می نماید. پنتریچ (a2000، b2000،c2000) معتقد است که جهت گیری هدف تنها اهداف و استدلال های فرد برای پیشرفت را پوشش نمی دهد بلکه نوعی معیار (درونی و بیرونی) را نیز نشان می دهد که فرد بر اساس آن موفقیت یا شکست خویش را در دستیابی به آن هدف مورد قضاوت قرار می دهد. الیوت[2](1997) نیز جهت گیری هدف را روشی می داند که فرد بر اساس معیارهای برجسته شایستگی خویش را مورد قضاوت قرار می دهد. تعریفی که تاکید بر ماهیت استدلال ها و مقاصد برای انجام تکلیف دارد، وقتی با معیارهای ارزشیابی عملکرد تلفیق می شود- که این موضوع در تعریف جهت گیری هدف مورد استفاده قرار گرفته است- بیش از باور اهداف به تنهایی می تواند نیروزا باشد (پنتریچ و شانک،2002).

جهت گیری های هدف متنوع هستند، لیکن دو جهت گیری که اغلب در تئوری های جهت گیری اهداف مورد اشاره قرار می گیرد با عناوین اهداف یادگیری[3] و اهداف عملکردی[4] مشهورگشته اند (دوک و لگت[5]،1985، الیوت و دوک[6]،1988). این دو جهت گیری هدف با نام هایی مانند اهداف تکلیف مشغولی[7] و من مشغولی[8] (نیکولز،1984) یا اهداف تبحری و عملکردی[9](ایمز،b1992، ایمز و آرچر،1987، 1988)، اهداف تکلیف محور و توانایی محور (میهر و میگلی[10]،1991) هم آمده است. در میان محققین در این باره که آیا سازه های مختلف مطرح در مدل های جهت گیری اهداف مشابه هستند، توافق نظر وجود ندارد (نیکولز،1990). لیکن همپوشی مفهومی بین این سازه ها به حد کافی وجود دارد تا برخی از محققین آن ها را به گونه ای مشابه مورد توجه قرار دهند (پنتریچ و شانک،2002).

 

[1].Urdan

[2].Elliot

[3].Learning goals

[4]Performance goals

[5].Dweck & Legett

[6].Elliot & dweck

[7].Task-involved goals

[8].Ego-involved goals

[9].Mastery and performance goals

[10].Meahr &Midgley

فهرست مطالب

 • جهت گیری هدف پیشرفت
 • مفاهیم و تنوع جهت گیری های هدف
 • روند تحول مدل های جهت گیری هدف
 • جهت گیری یادگیری
 • جهت گیری عملکردی
 • جهت گیری عملکرد گرایشی
 • جهت گیری عملکرد گریزی
 • بلاتکلیفی در جهت گیری هدف
 • پیشینه پژوهش
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت

افزایش فالوور اینستاگرام