مقاله تاریخچه بمب اتمیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات:31

تاریخچه بمب اتمی

!اطلاعات اولیه
هانری بکرلنخستین کسی بود که متوجه پرتودهیعجیبسنگ معدن اورانیومگردید. پس از آن در سال 1909 میلادیارنسترادرفورد هسته اتم را کشف کرد. وی همچنین نشان داد کهپرتوهای رادیواکتیودرمیدان مغناطیسیبه سه دسته تقیسیم می‌شوند (پرتوهایآلفا ،بتا وگاما). بعدها دانشمندان دریافتند که منشا این پرتوها درون هسته اتم اورانیم می‌باشد.

پیدایش بمب اتمی

در سال 1938 با انجام آزمایشاتی توسط دو دانشمند آلمانیبه نامهایاتوهانوفریتس شتر اسمن، فیزیک هسته‌ای به مرحله تازه‌ایپای نهاد. این فیزیکدانان با بمباران هسته اتم اورانیوم بوسیلهنوترونها بهعناصر رادیواکتیویدست یافتند که جرم اتمیکوچکتری نسبت به اورانیوم داشت. برای توصیف علت ایجاد این عناصرلیزه میتنرو اتو فریشپدیدهشکافت هسته را در اورانیوم تو ضیح دادند و در اینجا بود که ناقوس شوم اختراعبمب اتمی به صدا در آمد.

هر فروپاشی هسته اورانیم می‌تواند تا ۲۰۰ مگا ولتانرژی آزاد کند. بدیهی است که اگر هسته‌های بیشتری فرو پاشیده می‌شد انرژی فراوانیحاصل می‌گردید. بعدها فیزیکدانان دیگری نیز در این محدوده به تحقیق پرداختند. یکیاز آنانانریکو فرمیبود که بخاطر تحقیقاتش در سال۱۹۳۸موفق به دریافتجایزه نوبلگردید.

 

سیر تحولی و رشد

در سال 1939 یعنی قبل از شروع جنگ جهانی دوم در بینفیزیکدانان این بیم وجود داشت که آلمانیها به کمک فیزیکدانان نابغه‌ای مانندهایزنبرگو دستیارانش می‌توانند با استفادهاز دانش شکافت هسته‌ای بمب اتمی بسازند. به همین دلیل ازآلبرت انیشتینخواستند که نامه‌ای بهفرانکلین روزولترئیس جمهور وقت آمریکا بنویسد. در آن نامه تاریخی از امکانساخت بمبی صحبت شد که هرگز هایزنبرگ آن را نساخت.

به این ترتیب دولتمردانآمریکا برای پیشدستی بر آلمانطرح مانهاتانرا به راه انداختند، و ازانریکو فرمی دعوت به عمل آوردند تا مقدمات ساختبمباتمی را فراهم سازد. سه سال بعد ، در دوم دسامبر 1942 در ساعت 3 بعد از ظهرنخستینراکتورهسته‌ای دنیا در دانشگاه شیکاگو آمریکا ساخته شد.

در 16 ژوئیه 1945نخستین آزمایش بمب اتمی در صحرای آلامو گرودو نیومکزیکو انجام شد. سه هفته بعدهیروشیمادر ساعت 8:15 صبح روز 6 آگوست 1945بوسیله بمب اورانیومی بمباران گردید. سپس ناکازاکی در 9 آگوست سال 1945 در ساعتحدود 11:15 بوسیله بمب پلوتونیومی بمباران شد. در طی آن بمبارانها صدها هزار نفرجان باختند.

پیشگامان ساخت بمب اتمی

انریکو فرمی و همکارانش در دانشگاه شیکاگو پس از ساخت نخستینراکتورهسته‌ای جهان به امید آنکه از راکتور هسته‌ای تنها دراهداف صلح آمیزاستفاده شود، و دنیا عاری ازسلاحهای اتمیگردد، در این زمینه گامبرداشتند.

لیزه میتنر که لقبمادر انرژی اتمیگرفت، درسال ۱۸۷۸ در یک خانواده هشت نفری به دنیا آمد. وی سومین فرزند خانواده بود، با وجودتمامی مشکلاتی که بر سر راه وی بخاطر زن بودنش بود. در سال 1901 وارد دانشگاه وینشد و تحت نظارتبولتزمنکه یکی از فیزیکدانان بنام دنیا بودفیزیک را آموخت. لیزه توانست در سال 1907 به درجه دکترا نایل گردد و سپس راهی برلینشد تا در دانشگاهی کهماکسپلانک ریاست بخش فیزیک آن را بر عهده داشت به مطالعه و تحقیقبپردازد.

بیشتر کارهای تحقیقاتی وی در همین دانشگاه بود وی هیچگونه علاقه‌ایبه سیاست نداشت، ولی به علت دخالتهای روز افزون ارتش نازی مجبور به ترک برلین گردیدو در سال 1938 به یک انستیتو در استکهلم رفت. لیزه میتنر به همراه همکارشاتوفریشاولین کسانی بودند که شکافت هسته را توضیح دادند. آنان در سال 1939 درمجله طبیعت مقاله معروف خود را در مورد شکافت هسته‌ای ارائه دادند.

بدینترتیب راه را برای استفاده ازانرژیهسته‌ای گشوده شد. به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم به میتنر لقبمادر بمباتمیداده شد. ولی چون وی نمی‌خواست از کشف خود به عنوان بمبی هولناک استفادهگردد. بنابراین بهتر است به لیزه لقب مادر انرژی اتمی داده شود.

بمبهای هسته‌ای چگونه ساخته می‌شوند؟


خرید و دانلود مقاله تاریخچه بمب اتمی

افزایش فالوور اینستاگرام