تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها ...چکیده :

این تحقیق به بررسی تأتیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که عملکرد تیم حسابرسی با قدرت نظارتی سرپرست رابطه مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتی سرپرست شامل 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست و 3) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی که شامل 1)عملکرد مناسب، 2) باز خورد مناسب و 3) تاثیر پذیری از سرپرست رابطه مثبت دارد. و همچنین نتایج نشان می دهد قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترین تأثیر را بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد.

واژهای کلیدی : قدرت، بازخورد، سرپرست، تیم حسابرسی، بازبینی حسابرسی

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول :‌كليات

چكيده1

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسئله4

1-3- اهداف تحقیق7

1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق7

1-5- فرضیات تحقیق8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات10

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه12

2-2- مبانی نظری12

2-2-1- تاريخچه حسابرسي13

2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی16

2-2-3-تئوری حسابرسی19

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی..................... 20

2-3- تعريف قدرت.................................. 22

2-3-1-گستردگي قدرت............................... 23

2-3-2- مباني قدرت................................ 23

2-3-3- كاربردهاي قدرت............................ 24

2-4- سرپرست...................................... 29

2-4-1-قدرت سرپرست................................ 30

2-5- بررسی عملکرد................................ 31

2-5-1- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد............................................ 33

2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان

2-6- تیم حسابرسی................................. 40

2-7) پيشينه تحقيق................................ 46

2-7-1) تحقيقات داخلي............................. 46

2-7-2) تحقيقات خارجي............................. 47

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه....................................... 52

3-2-روش تحقیق.................................... 52

3-3- فرضیات تحقیق................................ 55

3-4-متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها....... 57

3-5- جامعه آماری تحقیق........................... 57

3-6- نمونه و روش نمونه گیری...................... 58

3-7- روش گردآوری اطلاعات.......................... 59

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضيه ها... 62

3-9- روش هاي آماري............................... 63

3-9-1-رگرسیون چندمتغیره.......................... 63

3-9-2-روشآزمونفرضیهها.......................... 64

3-9-3- تحلیل همبستگی............................. 65

3-9-3-1- ضريب تعيين.............................. 65

3-9-3-2- ضریب همبستگی............................ 66

3-10- آزمون معنادار بودن R....................... 66

3-10-1-آزمونمعناداربودندر الگویرگرسیون......... 68

3-10-2-آزمونمعناداربودنمعادلهرگرسیون........... 68

3-10-3- آزمونمعناداربودنضرایب.................. 69

3-11- تعیینصحتمدلرگرسیونوبررسیتأثیرمدلارائهشده 69

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1-مقدمه........................................ 72

4-2- بخش اول: آمار توصیفی........................ 73

4-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق.............. 74

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق....................... 75

4-4- تحلیل رگرسیون............................... 87

فصل پنجم : نتايج و پيشنهادات

5-1-مقدمه........................................ 100

5-2- نتایج آزمون فرضیات.......................... 101

5-3-بحث و نتیجه گیری............................. 108

5-4-محدودیت های تحقیق............................ 108

5-5-پیشنهادات.................................... 110

مراجع فارسی...................................... 111

مراجع انگلیسی.................................... 112

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 2-3-راهنماي استفاد ه از قدرت( یوکل،1981)................. 27

جدول 2-2-مبانی قدرت،نتیجه های احتمالی ( یوکل،1981)............ 28

جدول 4-1-جنسیت................................................ 73

جدول 4-2-تحصیلات............................................... 73

جدول 4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.......................... 74

جدول (4-4)، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی75

جدول (4-5)، جدول ضرایب76

جدول4-6، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 77

جدول 4-7، جدول ضرایب.......................................... 77

جدول4-8-ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی....................................................... 78

جدول 4-9- جدول ضرایب.......................................... 79

جدول (4-10)، ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 79

جدول (4-11) جدول ضرایب........................................ 80

جدول4-12-ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی....................................................... 81

جدول 4-13- جدول ضرایب......................................... 82

جدول4-14، ارتباط بین تخصص سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی.............................................................. 82

جدول 4-15، جدول ضرایب......................................... 83

جدول4-16- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 84

جدول4-17- جدول ضرایب.......................................... 84

جدول4-18- ارتباط بین فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 85

جدول4-19- جدول ضرایب.......................................... 86

جدول4-20- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی....................................................... 86

جدول4-21 جدول ضرایب........................................... 87

جدول 4-22 مدل رگرسیون پیش بینی شده............................ 88

جدول 4-23- تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده............. 89

جدول 4-24- مدل رگرسیون پیش بینی شده........................... 91

جدول 4-25-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده.............. 92

جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شده........................... 95

جدول 4-27-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده.............. 96

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان شماره صفح

شکل 3-1-چگونگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق 55

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه:

در دنیای رقابتی حرفه حسابرسی اگر مدیران موسسات حسابرسی به چگونگی مدیریت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتایج فعالیت هایشان فاقد کارایی و اثر بخشی لازم خواهد بود. این به معنای از دست دادن مشتریان خود و عقب افتادن از سایر رقبا است.

از آنجا که در محیط کار حسابرسی و به خصوص تیم حسابرسی به صورت مرتب و به طور مستقیم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال های اخیر به نقش تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زیادی شده است.

اگر سرپرستان در چگونگی نظارت و سرپرستی حسابرسان زیردست خود توجه و دقت کافی نداشته باشند، بدون شک حسابرسان انگیزه خود را برای انجام صحیح وظایف از دست می دهند(AECC,1993)[1].

نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی،1374).

در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها هستیم. قدرت و نیرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاری نشان داده شده است. درک قدرت سرپرستان توسط تیم حسابرسی بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ویژه به نظر می رسد که قدرت مرجعیت مثبت ترین تأثیر بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد (Robert,Fedor,2007).

1-2- بیان مسئله :

يك نفر سرپرست در يك مؤسسه­ی حسابرسي معمولاً مسئولیت سرپرستي و نظارت در حسابرسي يك يا چند كار حسابرسي متوسط يا بزرگ را بر عهده دارد، به­گونه­اي كه بتواند مستندات و نتايج را به شركاء ارائه نمايد. آن­ها وظيفه­ي بررسي فرم‌ها و كاربرگ‌ها و گزارش‌هاي حسابرسي و طرح و تنظيم برنامه­ی رسيدگي و رويه‌ي حسابرسي هر واحد اقتصادي را با توجه به وضع خاص آن به عهده دارند و درباره‌ي مسائل و مشكلات حسابداري موجود در واحد اقتصادي مورد رسيدگي با صاحبكار تماس گرفته و در رفع مشكلات مذكور تلاش مي­كنند. همچنين در بسياري از مؤسسات حسابرسي، سرپرستان،‌ عهده‌دار كارآموزي و تعليم كاركنان تحت نظر خود نيز مي‌باشد (خواجوی، نوشادی،1387).

سرپرست تیم رسیدگی کسی است، که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی را برای تأیید مدیر و شریک تنظیم می کند. دادن آموزش ضمن کار به کارکنان یکی از مسئولیت های عمده سرپرستان است. بررسی و بازبینی کاربرگها به محض تکمیل شدن، یکی دیگر از وظایف سرپرست است.

برخی از وظایف سرپرست (فاوچی،1383) :

الف: تقسیم کار بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان

ب: بررسی کاربرگ های تکمیل شده

ج: نظارت براعمال صحیح استانداردهای اجرای عملیات

د: برنامه ریزی و تایید کارکرد کارکنان و ارزیابی کارایی آنان

ه: بررسی پرونده های جاری و دائمی

ر: تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی

کارکنان حسابرسی در هر سطح و در هر مرحله حسابرسی باید به نحو مناسب سرپرستی شده و کارهای مستند شده بایستی توسط یکی از اعضاء ارشد حسابرسی مورد بازبینی (بازنگری) قرار گیرد (همان منبع).

کلیه کارهای حسابرسی قبل از نهایی شدن اظهار نظرها و گزارش ها توسط یکی از اعضاء ارشد کارکنان حسابرسی مورد بازبینی قرار گیرد این کار باید همزمان با پیشرفت هر یک از بخش های حسابرسی صورت گیرد. بازبینی موجب می گردد که بیش از یک سطح تجربه و قضاوت در وظیفه حسابرسی دخیل شود (همان منبع).

توجه سرپرستان به چگونگی احساسی حسابرسان نسبت به محیط کار، اولین گام برای برقراری رابطه کاری مناسب با آنان است. در موسسات حسابرسی چنانکه سرپرستان از راهنمایی رسمی و اداری فاصله بگیرند و راهنمایی حسابرسان زیر مجموعه خود را با روابط کاری دوستانه همراه بسازند، زمینه بهبود و کارایی آنها را بهتر فراهم مي كند(Covaleshi , Dirsmith,1985 ).

نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی، 1374).

مطالعات پیشین نشان می دهد که خاستگاه های متفاوت قدرت سرپرست منجر به انواع مختلف واکنش و همچنین درجات مختلف واکنش دهی توسط افراد زیردست می شود. به علاوه قدرت به صورت چند بعدی می باشد و منابع به گونه ای مشاهده شوند که دارای نیروی به روش متفاوت از نظر کیفیت می باشد (Corson, 1993).

قدرت و نیرو به صورت توانایی یا عامل بالقوه در داشتن تأثیر تعریف شده است (Fiol, 2001). ممکن است قدرت همیشه تأثیراتی پیش بینی شده (مورد انتظار) براساس نوع آن نداشته باشد (French and Raven 1959,). برای قدرت سرپرستان، منابع متفاوتی وجود دارد و ابعاد متفاوت قدرت سرپرستان می تواند عکس العمل های متفاوت افراد زیر دست را تا اندازه قابل توجهی بر انگیزد (Hinkin and Sehriesheim, 1989).

برای گروههای حسابرسی باید قدرت سرپرستان را به عنوان یک عامل محیطی با اهمیت که بر رفتار تیم حسابرسی اثر می گذارد مد نظر قرار دهیم (Fedor, 1989). تأثیرات قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نشان می دهد، که تیم حسابرسی تلاش می کنند تا عملکرد و بازخورد مناسبی از خودشان نشان دهنند. چنانکه سرپرستان عملکرد ضعیفی را از آنها مطرح سازند، آنها همچنین تلاش می کنند تا برداشت و طرز تلقی سرپرستان را هدایت و راهنمایی کنند. تجربه تیم حسابرسی، شناخت و آگاهی تیم حسابرسی از قدرت و توان سرپرستان بر این واکنش اثر گذار خواهد بود.

به منظور بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها می توان مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی را به سه دسته عمده تقسیم بندی کرد و سپس با انجام یک پژوهش علمی میزان تأثیر گذاری هر کدام را بر عملکرد تیم حسابرسی بررسی کرد. سه دسته عمده از مجموعه قدرت نظارتی سرپرستان نسبت به تیم حسابرسی در امر سرپرستی عبارتند از 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست، 3) فشار و اجبار سرپرست

در تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر گذاری هر یک از این سه دسته از عوامل قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها هستیم.

1-3- اهداف تحقیق

در این تحقیق به بررسی، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق بررسی در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به بررسی این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و بررسی عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها اثر گذار است.

هدف اصلی این تحقیق مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها است.

به منظور نیل به هدف اصلی فوق، باید تأثیر عواملی چون قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد.

1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

رشد سریع موسسات حسابرسی در چند دهه اخیر و در نتیجه افزایش قابل توجه حسابرسان و پرسنل موسسات حسابرسی، موجب افزایش اهمیت نیروی انسانی در موسسات حسابرسی شده است. چنانکه بکلویی1 نیز پرسنل موسسات را مهمترین و اساسی ترین داراییهای آن می داند و لذا انجام تحقیقات در زمینه نیروی انسانی موسسات حسابرسی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد یک فضای کاری مناسب و ایده ال برای پرسنل، به طوری که منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های آنان شود، ضروری است.

متأسفانه، مدیران اغلب دارای درکی بسیار دقیق از چگونگی دیدگاه کارکنان زیردستان خود نسبت به خودشان ندارند که این خود شامل اعمال نفوذ و قدرتی که آنها اعمال می کنند می شود. بدین خاطر یافتن روش های غیر تهدیدآمیز که بازخورد پرسنل به مدیران خود ارائه می کنند می تواند بعنوان یک گام مطرح باشد. چنین بازخوردی به کرات در سمینارهای آموزش رهبری و مدیریت فراهم و موجود می باشد. در آنجا به مدیران خلاصه ای از عملکرد و نظر سنجی در مورد کارکنان ارائه داده می شود و دستور العمل هایی در جهت تشریح و توضیح آن نتایج فراهم و مهیا شده است. مدیران با چنین اطلاعاتی به گذشته نظر کرده و اغلب آنچه را که قصد انجام آن را ارائه و به نحو احسن انجام آن را در نظر دارند (Hater and Bass ,1988). ما تردید داریم که آیا تعداد زیادی از سرپرستان حسابرسی از اینکه قدرت و اعمال نفوذ آنها توسط تیم حسابرسی درک و مد نظر قرار داده می شود دچار شگفتی خواهند شد یا خیر؟ در واقع سرپرستان بیشترین اهرم های زور و فشاری تصور می شوند که خود حتی انتظار آن را ندارند.

نظر به اهمیت موضوع مدیریت منابع انسانی و از جمله واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها، این موضوع از جهات گوناگون در کشورهای صنعتی مختلف از جمله آمریکا توسط روبرت و دونالد1(2007) مورد توجه محققان قرار گرفته است.

در این تحقیقات متغیرهای چون سن، سطح آموزش، جنسیت، محیط کار و کسب تجربه توسط حسابرسان، سنوات خدمت حسابرسان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

در تحقیق حاضر و در ادامه تحقیقات یاد شده، تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

1-5- فرضیات تحقیق :

با توجه به مطالبی که در بخش بیان مسئله ارئه شد، می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان کرد:

1. بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

2. بین قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

3. بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

4. بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

5. بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

6. بین تخصص سرپرست و تأثیرپذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

7. بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

8. بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

9. بین فشار و اجبار سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

1-6- قلمروتحقیق :

6-1-1- قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی پژوهش، بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها می باشد.

6-1-2- قلمرو زمانی تحقیق: این تحقیق در 5 ماه اول سال 89 (فروردین ماه الی مرداد ماه) انجام شده است.

6-1-3-قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی می باشد.

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات

اجبار و فشار1 : زمانی پدید می آید که شخص از توانایی تنبیه و یا آوردن لطمه جسمی یا روانی به شخص دیگر برخوردار باشد( Moorhead, Griffin,1989).

عملکرد2 : عبارت است از مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خودشان نشان می دهند (همان منبع).

قدرت3 : توانایی بالقوه یک نفر و یا یک گروه برای نفوذ در فرد یا گروه دیگر تعریف کرد

(همان منبع)

بازخورد4 : اطلاعات مربوط به عملکرد شغل که از خود شغل به دست می آید و برای اصلاح به کار می رود (همان منبع)

قدرت مرجعیت5 : بر پایه توانایی شخص در نفوذ بردیگران از طریق ویژگیهای شخصی یا شخصیت کاریز ماتیک (با جاذبه) است (همان منبع) .

تخصص6 : ناشی از دانش، مهارت های ویژه، توانایی ها، یا تجربه پیشین ارزشمند فرد برای سازمان است (همان منبع)

بازبيني حسابرسی7: روشهاي طراحي‌شده براي فراهم كردن شواهدي از رعايت سياستها و روشهاي كنترل كيفيت مؤسسه توسط گروه حسابرسي در ارتباط با كار حسابرسي تكميل‌شده (استاندارد های حسابرسی، 1386).

1- Accounting Education Change Commission(AECC)

1-Belkauoi

1-Robert and Donald

1-Coerive

2-Performance

3-Power

4-Feedback

5-Refrent power

6-Expert

7- Audit Review


خرید و دانلود تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها ...

افزایش فالوور اینستاگرام