پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)


این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای 35 سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، توسط خود مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نیمرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزادمنشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه خودکامه را ترسیم می نماید.

تعداد سوالات: 35

تعداد صفحات: 4

شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + پایایی

نوع فایل: WORD


خرید و دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

افزایش فالوور اینستاگرام