پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت (TMPS)


مقیاس چندبعدی کمال گرایی (MPS) پرسشنامه ای است که در سال 1991 توسط هویت و فلت ساخته شده است و در ایران توسط بشارت روی نمونه ایرانی هنجاریابی و اعتباریابی شده است . این مقیاس یک آزمون 30 سوالی است که ده ماده اول آن کمال گرایی خویشتن دار، ده ماده دوم کمال گرایی دیگرمدار و ده ماده آخر کمال گرایی جامعه مدار را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

تعداد سوالات: 30

تعداد صفحات: 5

شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی

نوع فایل: WORD


خرید و دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت (TMPS)

افزایش فالوور اینستاگرام