تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی های مکانیکی عضلات زانو در سرعت های 60 و 180 درجه بر ثانیهفهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :کلیات طرح

1.1. مقدمه3

2.1.بيان مساله4

3.1. اهميت و ضرورت تحقيق. 5

4.1. فرضيه­هاي تحقيق. 6

1.4.1. فرضيه کلي. 6

2.4.1. فرضيه­هاي اختصاصي. 6

5.1. اهداف تحقيق. 6

1.5.1. هدف کلي. 6

2.5.1. اهداف اختصاصي. 6

6.1. قلمرو تحقیق. 7

1.6.1. محدوده تحت کنترل محقق. 7

2.6.1. محدوديت­هاي خارج از کنترل محقق. 7

7.1. اصطلاحات و واژه­هاي کليدي. 7

 فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1.2. مقدمه11

2.2. مباني نظري. 11

1.2.2. بتاآلانین. 11

2.2.2. اسیدهای آمینه غیر پروتئینی. 13

3.2.2. کراتین.14

3.2.پيشينه پژوهش.. 20

1.3.2. پژوهش­های داخلی. 20

2.3.2. پژوهش­هاي انجام شده در زمينه بتاآلانین در خارج از کشور. 35

4.2. جمع بندی. 35

 

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

1.3. مقدمه38

2.3. روش پژوهش.. 38

3.3. جامعه آماری و روش نمونه گیری. 38

4.3. ابزار جمع آوري اطلاعات.. 38

5.3. متغيرها38

1.5.3. متغير مستقل. 38

2.5.3. متغير وابسته39

6.3. روش جمع آوري اطلاعات و روش اجراي آن. 39

1.6.3. روش اندازه گيري وز. 39

2.6.3. روش اندازه گيري قد39

3.6.3. اندازه­گيري پارامترهاي مربوط به گشتاور عضلات اکستنسور زانو. 39

4.6.3. روش مصرف کراتین و بتا –آلانین و استفاده از دارونما40

5.6.3. روش انجام تحقیق 41

7.3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 41

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری

1.4. مقدمه43

2.4. توصیف آزمودنی ها43

3.4. آزمون فرضیه­ها45

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1.5. مقدمه63

2.5. خلاصهتحقیق. 63

3.5. بحث و نتیجه گیری. 64

4.5. نتیجه گیری کلی. 69

5.5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 69

6.5. پیشنهاد برای تحقیقات بعدی. 69

 منابع. 70

 چکیده انگلیسی

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 1.4: میانگین و انحراف استاندارد ویژگی­های فردی آزمودنی­ها به تفکیک گروه­ها43

جدول 2.4: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه44

جدول 3.4: نتایج شیب رگرسیون­های پنج گروه برای حداکثر گشتاور اکستنسورهای زانو. 47

جدول 4.4: نتایج آزمون لوین، بررسی تجانس واریانس حداکثر گشتاور در پنج گروه47

جدول 5.4: خلاصه­ی نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر مکمل­ها بر حدکثر گشتاور در سرعت 60 و 180 درجه و مقایسه اثر آنها48

جدول 6.4: میانگین و انحراف استاندارد حداکثر گشتاور بازکننده­های زانو در گروه­های تحقیق در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه و در پیش آزمون و پس آزمون (Nm/kg٪)49

جدول 7.4: نتایج بررسی شیب رگرسیون­های پنج گروه زمان رسیدن حداکثر گشتاور اکستنسورهای زانو 50

جدول 8.4: نتایج آزمون لوین، بررسی تجانس واریانس زمان رسیدن به حداکثر گشتاور در پنج گروه51

جدول 9.4: خلاصه­ی نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر مکمل­ها بر زمان رسیدن به حدکثر گشتاور در سرعت 60 و 180 درجه و مقایسه اثر آنها51

جدول 10.4: میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به حداکثر گشتاور اکستنسورهای زانو در گروه­های تحقیق در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه و در پیش آزمون و پس آزمون (ms)52

جدول 11.4: نتایج بررسی شیب رگرسیون­های پنج گروه توسعه گشتاور بازکننده­های زانو. 53

جدول12.4: نتایج آزمون لوین، بررسی تجانس واریانس توسعه گشتاور در پنج گروه53

جدول 13.4: خلاصه­ی نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر مکمل­ها بر توسعه گشتاور در سرعت 60 و 180 درجه و مقایسه اثر آن­ها54

جدول 14.4: میانگین و انحراف استاندارد توسعه گشتاور بازکننده­های زانو در گروه­های تحقیق در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه و در پیش آزمون و پس آزمون (N. m/kg. ms٪)55

جدول 15.4: نتایج بررسی شیب رگرسیون­های پنج گروه حداکثر توان اکستنسورهای زانو. 56

جدول 16.4: نتایج آزمون لوین، بررسی تجانس واریانس حداکثر توان در پنج گروه57

جدول 17.4: خلاصه­ی نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر مکمل­ها بر حداکثر توان در سرعت 60 و 180 درجه و مقایسه اثر آنها57

جدول 18.4: میانگین و انحراف استاندارد حداکثر توان اکستنسورهای زانو در گروه­های تحقیق در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه و در پیش آزمون و پس آزمون (w/kg٪)58

جدول 19.4: نتایج بررسی شیب رگرسیون­های پنج گروه زمان شتاب گیری بازکننده­های زانو. 59

جدول 20.4: نتایج آزمون لوین، بررسی تجانس واریانس زمان شتاب گیری در پنج گروه60

جدول 22.4 میانگین و انحراف استاندارد زمان شتاب گیری بازکننده­های زانو در گروه­های تحقیق در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه و در پیش آزمون و پس آزمون (ms)61

   فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل1.3: وضعيت آزمودني روي دستگاه ايزوكينتيك برای اندازه گيري پارامترهاي مربوط به گشتاور بازکننده و خم كننده­هاي مفصل زانو.40

 چکیده

هدف: استفاده از مکمل های مجاز ورزشی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین بخش های آماده سازی یک ورزشکار برای حضور در میدان رقابت تبدیل شده است.علیرغم تحقیقات بسیاری که در زمینه مصرف مکمل ها انجام شده توافق نظر کلی بر بهبود اجرای عملکرد وجود ندارد، و نیز اثرات این دو مکمل بر بسیاری از فاکتورهای آمادگی جسمانی مورد مقایسه قرار نگرفته است.لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی­های مکانیکی عضلات زانو در سرعت های 60 و 180 درجه بر ثانیه انجام شده است.

روش بررسی: روش تحقيق از نوع نيمه تجربي، کاربردي و طرح تحقيق از نوع علّي- مقايسه اي است.

بدین منظور 40 نفر از دانشجویان پسر تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه و به طور تصادفی در 5 گروه 8 نفره کراتین، بتاآلانین،کراتین-بتاآلانین، دارونما و کنترل تقسیم شدند، سپس توسط دستگاه ایزوکینتیک حداکثر گشتاور، زمان رسیدن به حداکثر گشتاور، توسعه­ گشتاور، حداکثر توان و زمان شتابگیریعضلات اکستنسور زانوی پای برتر در سرعت­های زاویه ای 60 و 180 درجه بر ثانیه، قبل از مصرف مکمل ها اندازه­گيري شد، سپس به مدت 5 روز مکملها را مصرف کردند، گروه کراتین روزی 20 گرم، گروه بتاآلانین روزی 6 گرم، کراتین-بتاآلانین روزی 20 گرم کراتین و 6 گرم بتاآلانین و دارونما روزی 5 گرم گلوکز مصرف کردند، مجددا همان آزمون­ها به عمل آمد.

یافته ها:مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی­های مکانیکی عضلات زانو در سرعت های 60 و 180 درجه بر ثانیه در حداکثر گشتاور، زمان رسیدن به حداکثر گشتاور، توسعه­ گشتاور، حداکثر توان و زمان شتابگیری عضلات بازکننده زانو تاثیر معناداریندارد.

کلید واژه ها: کراتین/ بتاآلانین/ انقباض ایزوکنتیک/ توان/ اوج گشتاور/ زمان رسیدن به اوج گشتاور/ زمان شتاب گیری/ اوج توان

 فصل اول

(كليات تحقيق)

 1.1. مقدمه

استفاده از مکمل­های مجاز ورزشی در سال­های اخیر به یکی از مهم­ترین بخش­های آماده سازی یک ورزشکار برای حضور در میدان رقابت تبدیل شده است. با توجه به اهمیت افزایش عملکرد ورزشکاران در ورزش­های رقابتی و نزدیک شدن رکوردها در مسابقات ملی و بین المللی، استفاده از مکمل­های مجاز ورزشی در سال­های اخیر به یکی از مهم­ترین بخش­های آماده سازی یک ورزشکار برای حضور در میدان رقابت تبدیل شده است(مون، 1383). از دید برگزار کنندگان مسابقات، مدیران، مربیان و اکثر ورزشکاران در مصرف مکمل دو نکته: 1:استفاده از مکمل مجاز، 2: استفاده از ماده­ای که حداکثر کارایی را به همراه حداقل عوارض جانبی داشته باشد، حایز اهمیت است (ویلمور و کاستیل، 1377). با توجه به موارد فوق در سالهای اخیر صدها مکمل غذایی ویژه ورزشکاران در بازار عرضه شده است که از جمله این مکمل­ها می­توان به کراتین و بتا-آلانین اشاره کرد. کراتین امروزه به عنوان ساده­ترین مکمل در گستره­ای وسیع توسط ورزشکاران در سنین و رده­های قهرمانی مختلف به ویژه توسط ورزشکاران قدرتی استفاده می­شود(حبیب الله نیا، 1380). کراتین، پروتئین غیر ساختاری در انقباض عضلانی است، اما می­توان در سطوح بالایی با فسفات ترکیب و به ساخت فسفوکراتین منجر شود. لذا با توجه به اینکه بخش اعظم انرژی به هنگام انجام فعالیت­های شدید و قبل از آغاز فرایند گلیکولیز بی هوازی از ATP و کراتین فسفات فراهم می­شود، به نظر می­رسد افزایش ذخایر کراتین فسفات احتمالا مقدار ATP تولیدی را به هنگام فعالیت خیلی شدید افزایش دهد(نظام الاسلامی، 1383). مبنای استفاده از کراتین، افزون سازی کراتین و فسفوکراتین و به تاخیر انداختن خستگی زودرس ناشی از تحلیل ATP و فسفوکراتین است. ازدیاد ذخایر فسفوکراتینی در ورزشکار رشته­های مختلف ورزشی به ویژه رشته­های توانی که فعالیت آنها بیشتر به تـامین انرژی از دستگاه فسفاژن وابسته است از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در رشته­های مختلف به ویژه توانی، که تکیه زیادی بر تامین انرژی توسط دستگاه فسفاژنی دارد، ازدیاد این منبع آنی که به عنوان بافر یون هیدروژن نیز عمل می­کند می­تواند موفقیت ورزشکاران را افزایش دهد (شیخ الاسلامی وطنی، 1382). هم چنین مصرف کراتین به عنوان بافر پروتون (هیدروژن) می­تواند در روند گلیکولیز دخالت کند و منجر به بهبود اجرای ورزشی شود(نظام الاسلامی، 1381). مکمل کراتین اولین بار در بازی­های 1992 بارسلونا استفاده شد، با این حال مصرف آن از سوی مراجع قانونی منع نشده است(شیخ الاسلامی، 1384). یکی دیگر از مکمل­های غذایی که اخیرا به عنوان عامل بهبود دهنده عملکرد مورد توجه قرار گرفته است، بتا-آلانین (βA) می­باشد (روبرگز و همکاران، 2004). بتا-آلانین یک اسید آمینه غیر پروتئینی است که در کبد سنتز می­شود. منبع اصلی بتا-آلانین در بدن مواد غذایی مصرفی است. گوشت منبع اصلی بتا-آلانین رژیم غذاییمی­باشد(اسپرایت و همکاران، 1989). ویژگی ارتقای عملکرد مکمل بتا-آلانین ممکن است ناشی از افزایش سطح کارنوزین در بدن باشد(آلن و همکاران، 2008). کارنوزین (بتا – آلانین–اِل-هیستیدین) یک دی پپتید در بافت عضلانی است که به عنوان بافر درون عضلانی یون هیدروژن عملمی­کند(مسونیر و همکاران، 2007). کاهش pH به عنوان یکی از دلایل خستگی و کاهش قدرت و عملکرد انقباضی عضله شناخته شده است. از این رو، مصرف مکمل بتا – آلانین می­تواند در بهبود عملکرد مفید باشد. با توجه توضیحات فوق باید گفت امروزه مکمل­ها مخاطبان وعلاقمندان متفاوتی را در حوزه­های مختلفی پیدا کرده است وطی چندسال گذشته بر تعداد استفاده کنندگان این مکمل­ها افزوده شده است. با توجه به مستندات قبلی درباره اثر مکمل­ها بر بهبود عملکرد ورزشکارن، در این تحقیق در نظر است اثر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی­های مکانیکی عضلات زانو در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیهمورد برسی قرار گیرد.

2.1.بيان مساله:

با توجه به اهمیت افزایش عملکرد ورزشکاران در ورزش­های رقابتی و نزدیک شدن رکوردها در مسابقات ملی و بین المللی، استفاده از مکمل­های مجاز ورزشی در سالیان اخیر به یکی از مهم­ترین بخش­های آماده سازی یک ورزشکار برای حضور در میدان رقابت تبدیل شده است (ران و همکاران، 1380). از دید برگزار کنندگان مسابقات، مدیران، مربیان و اکثر ورزشکاران در مصرف مکمل دو نکته حایز اهمیت می­باشد، 1: استفاده از مکمل مجاز و 2: استفاده از ماده­ای که حداکثر کارایی را به همراه حداقل عوارض جانبی داشته باشد (شیخ الاسلامی، 1384). با توجه به موارد فوق استفاده از مکمل کراتین منوهیدرات به عنوان یک مکمل مجاز ورزشی در برنامه بسیاری از ورزشکاران در سطوح ورزش حرفه ای، نیمه آماتور و آماتور قرار دارد. بنابر این همراستا با افزایش استفاده از مکمل کراتین نظر پژوهشگران نیز به سوی آن جلب شده است و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. به طور مثال: در پژوهشی با تاثیر مصرف مکمل کراتین به همراه تمرینات قدرتی بر افزایش قدرت در افراد میانسال و مسن بررسی شد، نتایج تحقیق نشان داد که مصرف کراتین به همراه تمرینات قدرتی در هر دو گروه سنی افزایش قدرت عضلانی را موجب شده است(گاتشالک و همکاران، 2002). در پژوهش دیگری با عنوان تاثیر 28 روز مصرف کراتین بر عملکرد و متابولیسم عضله در دوچرخه سواران جاده، بهبود عملکرد پس از مصرف کراتین را گزارش شد، هم چنین نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که متابولیسم عضله پس از مصرف کراتین تجمع لاکتات کمتری را به دنبال دارد. همچنین در سال­های اخیر برخی از مطالعات در حوزه مصرف مکمل، اثرات بتا- آلانین را بر عملکرد بررسی کردند و بهبود کل کار انجام شده، زمان خستگی، ظرفیت کار جسمانی در آستانه خستگی توان تولیدی در آستانه لاکتات را گزارش کردند. مطالعات عنوان می­کنند که مصرف مکمل بتاآلانین با افزایش احتمالی در ظرفیت تامپونی، باعث به تاخیر افتادن خستگی شده و در دوره­های تناوبی نیز ریکاوری را بهبود می­بخشد. هم چنین برخی از مطالعات به افزایش ظرفیت و توان بی هوازی در نتیجه مصرف مکمل بتا_ آلانین اشاره کرده اند. لیکن برخی از مطالات انجام شده در این خصوص موارد فوق را تایید نمی­کنند. در حالت کلی با توجه به نحوه عملکرد بتاآلانین در بافرینگ هیدروژن درون عضلانی، انتظار می­رود که مصرف مکمل این اسید آمینه بتواند بر عملکرد بی هوازی تاثیر گذار باشد. با این حال با مرور مطالعات گذشته مشخص شد که بین نتایج مطالعات در خصوص تایثر بتا آلانین و کراتین بر عملکرد توافق نظر کلی وجود ندارد و نیز این که اثرات این دو مکمل بر بسیاری از فاکتورهای آمادگی جسمانی مورد مقایسه قرار نگرفته است.

در این تحقیق تلاش خواهد شد تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی­های مکانیکی عضلات بازکننده زانو در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه تاثیر گذار است؟

3.1. اهميت و ضرورت تحقيق:

به علت گرایش روز افزون ورزشکاران به استفاده از مکملهاي غذائی، آگاه کردن آن­ها از اثرات مفید یا زیان آور احتمالی ضروري است. مصرف این مواد می­تواند نقش موثري در هدایت ورزشکاران به سوي رسیدن به اوج اجراي ورزشی باشد. ضعف آگاهی در خصوص مصرف مکمل­ها و عرضه­ي مواد گوناگون توسط شرکت­هاي سودجو، باعث شده تا ورزشکاران به مصرف بی رویه این مواد روي آورند که برخی مواد سلامتی آنان را دستخوش مخاطره می­کند. تعداد کمی از این ورزشکاران، اطلاعات کافی در خصوص مکمل­هاي غذایی دارند و اغلب، این مواد را به عنوان جایگزین رفتارهاي غذایی مناسب مصرف می­کنند. با توجه به همسو نبودن نتایج پژوهشهاي پیشین و اهمیت منابع فسفاژنی در تامین انرژي فعالیت­هاي انفجاري و کوتاه مدت، پژوهش حاضر در جهت رفع ابهامات موجود در مطالعات مختلف اثر مصرف كراتين و بتا الانین را بر برخي فاكتورهاي توان، قدرت و سرعت و توده عضلاني را بررسي خواهد نمود. اما هيچكدام از مطالعات قبلي اثر مصرف مكمل كراتين و بتاالانین را بر تمامي ويژگي­هاي انقباضی عضله مورد بررسي قرار نداده است تا به درستي مشخص گردد كه كراتين و بتاالانین بر كداميك از ويژگي­ها بيشتر اثر مي­گذارد. همچنین با توجه به دو مولفه­ی سرعت و نیرو که اجزای توان هستند هنوز مشخص نیست که کدام یک از آنها در اثر مصرف کراتین و بتاالانین بهبود می­یابد. از سوی دیگر نظر به رابطه­ی بین سرعت- نیروی عضله و سرعت – توان عضله، اثر کراتین و بتاالانین بر این ویژگی­های انقباضی عضله در سرعت­های مختلف منقبض شدن بررسی نشده است.

با توجه به نتايج متناقض مطالعات قبلي كه سردرگمي زيادي براي محققان، مربيان و مصرف كننده گان اين مكمل ايجاد نموده است و از آنجا که مصرف مکمل­ها در بهبود عملکرد ورزشکاران از اهمیت زیادی برخوردار است و کراتین و بتاالانین هم از جمله مکمل­های پر مصرف در بین ورزشکاران است، بر این اساس بررسی این موضوع برای محقق ضروری به نظر آمد که بداند نقش این مکمل­ها بر کدام یک از ویژگی­های بیومکانیکی اثر بیشتری میگذارد تا بتواند به محققان كمك نمايد که مكانيزم­ها و نحوه­ي اثر كراتين و بتاالانین را بهتر بشناسند.

  4.1. فرضيه­هاي تحقيق:

1.4.1. فرضيه کلي

مصرف کوتاه مدت کراتین و بتاآلانین بر ویژگی­های مکانیکی عضلات زانو در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیهتاثیر گذار است.

 2.4.1. فرضيه­هاي اختصاصي

- مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر حداکثر گشتاور عضلات اکستنسور زانو در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه تاثیر گذار است.

- مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر زمان رسیدن به حداکثر گشتاور عضلات اکستنسور در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه تاثیر گذار است.

- مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر توسعه­ی گشتاور عضلات اکستنسور در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه تاثیر گذار است.

- مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر حداکثر توان عضلات اکستنسور در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه تاثیر گذار است.

- مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر زمان شتاب گیری عضلات اکستنسور در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه تاثیر گذار است.

 5.1. اهداف تحقيق

1.5.1. هدف کلي

تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی­های مکانیکی عضلات زانو در سرعت­های 60 و 180 درجه بر ثانیه

 2.5.1. اهداف اختصاصي

- تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر حداکثر گشتاور عضلات اکستنسور زانو در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه.

- تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر زمان رسیدن به حداکثر گشتاور عضلات اکستنسور در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه.

- تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر
توسعه­ی گشتاور عضلات اکستنسور در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه.

- تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین، بتاآلانین، ترکیب کراتین- بتاآلانین و میزان مصرف آنها بر حداکثر توان عضلات اکستنسور در سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه.


خرید و دانلود تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی های مکانیکی عضلات زانو در سرعت های 60 و 180 درجه بر ثانیه

افزایش فالوور اینستاگرام