آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران)فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1 بیان مسأله. 3

2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن. 4

3-1 هدف های تحقیق. 6

1-3-1هدف کلی. 6

2-3-1اهداف فرعی. 6

4-1 فرضیه های تحقیق. 7

5-1تعریف واژگان و اصطلاحات. 8

6-1 مدل تحقیق. 9

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه. 10

1-2بخش اول: تعلیم وتربیت. 12

1-1-2آموزش عالی. 13

2-1-2تاریخچه آموزش عالی در جهان. 13

3-1-2تاریخچه آموزش عالی در ایران. 14

4-1-2تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم). 15

2-2بخش دوم: پژوهش. 20

1-2-2تعریف پژوهش. 20

2-2-2تعریف پژوهشگر. 21

3-2-2 ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق. 21

4-2-2انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهش. 22

5-2-2مراحل فرآیند پژوهش. 22

6-2-2 پژوهش وتوسعه. 24

7-2-2 عوامل مؤثربر توسعه پژوهش. 25

8-2-2وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (2005-1995). 25

1-8-2-2ایران. 26

2-8-2-2ترکیه. 27

3-8-2-2مصر. 28

4-8-2-2کویت. 28

5-8-2-2عربستان سعودی. 28

6-8-2-2لبنان. 29

7-8-2-2امارات متحده عربی. 29

8-8-2-2مالزی. 29

9-8-2-2ازبکستان. 30

9-2-2جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (2014). 31

10-2-2وضعیت ردهبندی 5 کشور برتر جهان در تولید علم(2011-2010) 33

11-2-2گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آن 34

12-2-2آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالی. 36

3-2 بخش سوم: پیشینیه تحقیقات داخلی و خارجی. 41

1-3-2 تحقیقات داخلی. 41

2-3-2تحقیات خارجی. 46

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه. 49

1-3 روش تحقیق. 49

2-3 جامعه آماری. 50

3-3 تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری. 50

4-3 شیوه گردآوری اطلاعات. 50

5-3 ابزار اندازه گیری اطلاعات. 51

6-3تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش. 52

7-3روش تجزیه وتحلیل داده ها. 53

نمودار1-3: آزمونهای توصیفی و استنباطی بکارگرفته در این پژوهش 54

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه. 56

1-4 ویژگی های جمعیت شناختی. 56

1-1-4ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت. 57

2-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تحصیلات. 58

3-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه آموزشی. 59

4-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک پردیس یا مرکز محل خدمت 61

5-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه کاری. 62

6-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. 63

7-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی 64

8-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی 65

9-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی- پژوهشی و ISC). 66

10-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (علمی-پژوهشی،ISC وISI). 67

11-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک مسئولیت اجرایی. 68

2-4 شاخصهای توصیفی پژوهش. 69

1-2-4 توزیع نرمال. 69

2-4-2شاخص های توصیفی پژوهش. 70

3-4 تحلیل استنباطی داده ها. 70

1-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه اول پژوهش. 70

2-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه دوم پژوهش. 71

3-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه سوم پژوهش. 72

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه چهارم پژوهش. 73

5-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه پنجم پژوهش. 74

6-3-4 تجزیه و تحلیل دادهها مربوط به فرضیه ششم پژوهش. 75

4-4 یافته های جانبی. 76

1-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هفتم پژوهش. 76

2-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هشتم پژوهش. 77

3-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه نهم پژوهش. 78

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

مقدمه. 80

. 1-5 خلاصه تحقیق. 81

2-5 بحث ونتیجه گیری. 83

1-3- 5 محدودیت های خارج از دست محقق. 87

2-3-5 محدودیت های در دست محقق. 87

1-4-5پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق. 88

2-4-5پیشنهاد به پژوهشگران آتی. 89

منابع و مآخذ. 90

پیوست هاوضمائم. 97

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995). 27

جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) 30

جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) 32

جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) 33

.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش. 51

.جدول2-3: آلفایکرونباخ برای شاخص های تحقیق. 53

جدول3-3: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه موانع پژوهش. 53

جدول 1-4 نمونه آماری به تفکیک جنسیت. 57

جدول2-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تحصیلات 58

جدول3-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک گروه آموزشی 59

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک پردیس محل خدمت. 61

جدول 5-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سابقه کاری 62

جدول6-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. 63

جدول7-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تعداد طرح های پژوهشی. 64

جدول 8-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تعداد مقالات پژوهشی. 65

جدول 9-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی. 66

جدول10-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی. 67

جدول 11-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک مسئولیت اجرایی. 68

جدول 12-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغيرهاي پژوهش. 69

جدول 13-4 شاخص‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش. 70

جدول14-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانعمالی. 71

جدول 15-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع امکاناتی. 71

جدول 16-4 آزمون t تک متغیره برای بررسیموانع شغلی. 72

جدول 17-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع علمی. 73

جدول 18-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع فردی. 74

جدول 19-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مدیریتی- سازمانی 75

جدول 20-4 میانگین دیدگاه شرکتکنندگان بر اساس جنسیت. 76

جدول 23-4 ماتریس همبستگی بین موانع پژوهش. 78

جدول 22-4 نتايج آزمون اثرات بين گروهي تحليل واريانس یکطرفهتحصیلات مختلف و موانع. 77

جدول21-4 میانگین استادان در هر یک از سطح تحصیلات. 77

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت. 57

نمودار 2-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تحصیلات 58

نمودار 3-4 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک گروه آموزشی 60

نمودار 4-4 توزيع نمونه آماري به تفکيک پردیس /مرکز محل خدمت 61

نمودار 5-4 توزيع نمونه آماري به تفکيک سابقه کاری. 62

نمودار 6-4 توزيع نمونه آماري به تفکيکمتوسط میزان ساعات تدریس در هفته. 63

نمودار 7-4 توزيع نمونه آماري به تفکيک تعداد طرح های پژوهشی 64

نمودار 8-4 توزيع نمونه آماري به تفکيک تعداد مقالات پژوهشی 65

نمودار 9-4 توزيع نمونه آماري به تفکيک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی. 66

نمودار 11-4 توزيع نمونه آماري به تفکيک مسئولیت اجرایی 68

نمودار 10-4 توزيع نمونه آماري به تفکيک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی. 67

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

مبنای قدرت وحیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم ودانش باز می­گردد. امروزه غالب جهت­گیری­های دنیا به سمت تولید و توسعه علم و فناوری است و کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از جامعه صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعه اطلاعاتی یا جامعه علمی می­نامند و سلاح علم به سلاحی راهبردی در این کشورها تبدیل شده است. امروزه توسعه علمی نمونه­ای از اقتدار ملی کشور و بستری برای توسعه در کلیه امور است. بالا بردن شناخت و معرفت جامعه در همه زمینه­ها بیش از پیش، نیازمند توسعه علمی است و برای تحقق توسعه علمی باید زمینه تولید علم را فراهم کرد. امروزه نقش تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصه­ی حیات و حضوری مؤثر در دنیای پرتکاپوی تکنولوژی وپیشرفت مبدل شده است.پژوهش و تولید علم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعه­ای می­باشد. بررسی سیاست­ها و برنامه­های توسعه­ی کشورهای صنعتی گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده واین دورا محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کرده­اند( نوروززاده،1388).

تلاش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزه­ها و عرصه­های مختلف پیوند خورده است. بدین­سان آینده کشورها و توسعه یافتگی آن­ها با تولید علم، بسط و بهره­مندی آن کاملاً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم، نتایج وکاربردهای آن بستگی دارد.بی­تردید می­توان اذعان داشت که استقلال و توسعه هر کشوری به استقلال علمی و فناوری آن وابسته است. تولید علم که خود ناشی از استقلال است اقتصادی پررونق و دانش­محور را رقم خواهد زد. امروزه تولید دانش و ایجاد مهارت­های لازم جهت بهره­برداری ازآن محور یک هدف اساسی وتعیین کننده برای همه کشورهاست. براین اساس ایران نیز مانند سایر کشورها خود را نیازمند پیشرفت در حوزه علم و فناوری می­داند.( همان منبع)

1-1 بیان مسأله

پژوهش در کنار فعالیت­های آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه می­باشدپژوهش همواره بايد با جديت، شكيبايي، مطالعه وسيع، ترديد علمي، علاقه و كاوش مستمر همراه بوده و زمينه توصيف، تبين، پيش‌بيني، كنترل پديده‌ها و گسترش دانايي را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي جوامع براي رسيدن به جامعه دانايي محور است و راهي براي به وجود آوردن فناوري، توسعه، پيشرفت و افزايش توان توليد می­باشد. لذا ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسايي و طرح مشكلات آنان براي ارتقاء سطح پژوهش جزء الزامات به شمار مي‌رود(امیری،1381).

آنچه امروز در میان دست­اندرکاران مورد بحث می­باشد این مطلب است که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیت­های تحقیقاتی در دانشگاه­های ما می­گردد. عوامل مختلفي مانع تحقق اين امر مهم مي‌شوند كه از عوامل بازدارندة پژوهش در دانشگاه‌هاواز جمله دانشگاه فرهنگیان می­توان به این موارد اشاره نمود: عدم اختصاص بودجه كافي به امر پژوهش، وجود چالش‌ها و نگراني‌هاي فكري گوناگون براي تأمين هزينه‌هاي پژوهش،ناآشنايي كافي با روش‌هاي تحقيق، ترديد در كيفيت گردآوري اطلاعات و عدم انسجام در ساختار و يافته‌هاي پژوهشي، دشواري دسترسي به منابع، بي‌توجهي و يا كم‌توجهي به نيازهاي واقعي و روزآمد، كمبود كتاب‌ها و مجلات علمي ـ تخصصي موردنياز، دشواري استفاده از پژوهش‌هاي خارجي به دليل آشنايي كم با زبان انگليسي(همان منبع)

در تحقیق حاضر نیز مسأله اصلی این است که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیت­های پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر تحقیق وپژوهش مؤثر قلمداد می­کنند؟

 

2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن

اعتقاد به اینکه تحقیق وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که می­خواهنداز این پژوهش­ها بهره گیرند.از آنجا که دامنه تأثیرگذاری وتأثیرپذیری فعالیت­های پژوهشی وتحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است به نظر می­رسد برای نهادینه کردن پژوهش می­بایست ابتدا ریشه­ها وعوامل ایجاد بی­علاقگی را در بین پژوهشگران شناسایی نمود وسپس با رفع موانع باز دارنده زمینه ورود عملی واثر بخش این افراد را به فرایند پژوهش ایجاد کرد. سه کارکرد اصلی مجموعه­های دانشگاهی یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد عبارتند از:

1- تولید دانش (یا پژوهش)

2- انتقال دانش(یا آموزش)

3- اشاعه ونشر دانش( یا خدمات)

انجام بهینه هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام تحقیقات علمی است. عرضه خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه راه­کارهای علمی موفقیت­آمیز خواهد بود.(صمدزاده،1379)


خرید و دانلود آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان  (پردیس ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران)

افزایش فالوور اینستاگرام